Město hledá referenta/ku životního prostředí

17. května 2024, volné pozice, přečteno: 674×

Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na funkci: referenta/referentky životního prostředí na úseku vodního hospodářství v oddělení vodního hospodářství, geologie, odpadů a ochrany ovzduší odboru životního prostředí MěÚ Blansko. Zájemci se mohou hlásit do 3. června 2024.

Místo výkonu práce: Blansko.

Pracovní poměr: na dobu neurčitou.

Platové zařazení: řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími, platová třída 10.

Termín nástupu: nástup červen 2024 nebo dle dohody.

Základní charakteristika pracovní náplně:

Výkon státní správy na úseku vodního hospodářství a geologie, na úseku zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.

Požadujeme:

  • potřebné vzdělání: vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání, výhodou studijní obor technického směru nebo obory vztahující se k životnímu prostředí
  • znalost legislativy: zákon o obcích, správní řád, zákon o vodách, zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, orientace ve stavebním zákoně
  • praxe: výhodou praxe v oboru a ve veřejné správě 
  • obecné předpoklady: státní občan ČR (případně cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt), bezúhonnost a svéprávnost
  • zvláštní odborná způsobilost: ano, do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru
  • další požadavky: schopnost samostatné i týmové práce, aktivní přístup k řešení problémů, pečlivý a zodpovědný přístup k práci, flexibilita, dobré komunikační schopnosti, odolnost vůči zátěži, uživatelská znalost práce na PC a kancelářském software, řidičské oprávnění sk. B (aktivní řízení osobního motorového vozidla).

Lhůta pro podání písemné přihlášky: do 3. června 2024

Náležitosti přihlášky: název funkce výběrového řízení, jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), kontaktní telefon a e-mail, datum a podpis.

Povinné přílohy přihlášky:

  • strukturovaný profesní životopis
  • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)
  • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Písemnou přihlášku spolu s požadovanými doklady doručte v uzavřené obálce se značkou

„ŽP – NEOTVÍRAT“ na adresu: město Blansko, tajemnice, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko.

Podrobné informace o pracovní pozici podá vedoucí odboru životního prostředí paní Ing. Olga Pozděnová, e-mail: pozdenova@blansko.cz, tel.: 516 775 339.

Neúplné přihlášky nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Povinné přílohy přihlášky budou po skončení výběrového řízení skartovány, neuvede-li uchazeč/uchazečka v písemné přihlášce zájem o vrácení dokumentů zpět.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Uchazeč bere na vědomí, že město Blansko bude pro účely tohoto výběrového řízení zpracovávat jeho osobní údaje uvedené v části „náležitosti přihlášky“, a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Mgr. et Mgr. Petra Skotáková, tajemnice MěÚ Blansko

 

   vložil: Michal Záboj, redaktor / tiskové oddělení