Město hledá jednatele Technických služeb

2. května 2024, volné pozice, přečteno: 939×

Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na funkci: jednatel společnosti Technické služby Blansko, s.r.o. Zájemci se mohou hlásit do 31. května 2024.

Místo výkonu funkce: Blansko.

Výkon funkce jednatele na dobu neurčitou.

Termín zahájení výkonu funkce: nástup k 1. srpnu 2024 nebo dle dohody.

Náplň činnosti:

 • výkon funkce jednatele jako statutárního orgánu, tj. obchodní vedení společnosti Technické služby Blansko s.r.o., se sídlem nám. Svobody 32/3, Blansko, IČO 26286173
 • odpovědnost za naplňování legislativy, správu majetku a ekonomické výsledky společnosti
 • systematické vedení kolektivu a kontrolní činnost
 • zajištění údržby města Blanska po celý rok /zeleň, čistota, zimní údržba, osvětlení, značení/
 • úzká spolupráce s městem Blanskem.
 • bližší úprava práv a povinností jednatele vyplývá ze zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“), zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  a ze zakladatelské listiny společnosti, která je dostupná ve sbírce listin obchodního rejstříku

Požadujeme:

 • potřebné vzdělání: ukončené vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu, případně střední vzdělání s maturitou, výhodou vzdělání v technickém oboru
 • obecné předpoklady: bezúhonnost a svéprávnost, neexistence  překážek výkonu funkce ve smyslu § 46 ZOK
 • praxe: min. tříletá zkušenost s řízením kolektivu
 • další požadavky: odpovědnost za řádný chod společnosti, velmi dobré manažerské, komunikační a organizační schopnosti, schopnost samostatné i týmové práce, aktivní přístup k řešení problémů, pečlivý a zodpovědný přístup k práci, uživatelská znalost práce na PC a kancelářském software. Řidičské oprávnění sk. B podmínkou /aktivní řidič/, výhodou řidičské oprávnění skupiny C a E.

Lhůta pro podání písemné přihlášky: do 31. května 2024

Náležitosti přihlášky: název funkce výběrového řízení, jméno, příjmení, titul, datum narození, adresu trvalého pobytu, případně doručovací adresu, kontaktní telefon a e-mail, datum a podpis.

Povinné přílohy přihlášky:

 1. strukturovaný profesní životopis
 2. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)
 3. ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 4. výpis z evidence vyloučených osob podle § 70e ZOK
 5. čestné prohlášení o neexistenci překážek výkonu funkce ve smyslu § 46 ZOK

Písemnou přihlášku spolu s požadovanými doklady doručte v uzavřené obálce se značkou „TECHNICKÉ SLUŽBY BLANSKO – NEOTVÍRAT“ na adresu: město Blansko, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko.

Podrobné informace o obsazované funkci podá 2. místostarosta města Ing. Ivo Stejskal, e-mail: stejskal@blansko.cz, tel.: 516 775 181 (182).

Neúplné přihlášky nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Povinné přílohy přihlášky budou po skončení výběrového řízení skartovány, neuvede-li uchazeč/uchazečka v písemné přihlášce zájem o vrácení dokumentů zpět.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Uchazeč bere na vědomí, že město Blansko bude pro účely tohoto výběrového řízení zpracovávat jeho osobní údaje uvedené v části „náležitosti přihlášky“, a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Ing. Jiří Crha, starosta města

 

   vložil: Michal Záboj, redaktor / tiskové oddělení