Stodola na sportovním ostrově

vložil Jiří Matal » 8. 2. 2016, 09:16

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, kdo povolil tu nevzhlednou a narušující vzhled "STODOLU" na sportovním ostrově vedle baseballového hřiště? Vždyť je to přece příšerné! To si tady už může stavět kdo chce, co chce? Dohlíží tady někdo na to, aby to tady vypadalo? děkuji


Marek Štefan, 16. 2. 2016, 14:02

Dobrý den. Dne 25.01.2016 vydal Stavební úřad OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O NAŘÍZENÍ ODSTRANĚNÍ STAVBY Dle ustanovení § 129 odst. 1 písm. b) stavebního zákona stavební úřad nařídí vlastníku stavby, popř. s jeho souhlasem stavebníkovi, odstranění stavby prováděné nebo provedené bez rozhodnutí nebo opatření nebo jiného úkonu stavebního úřadu vyžadovaného stavebním zákonem nebo v rozporu s ním. Dle odstavce 3 lze tuto stavbu dodatečně povolit, jestliže stavebník nebo její vlastník prokáže, že stavba a) není umístěna v rozporu s cíli a úkoly územního plánování, politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a s územním opatřením o asanaci území nebo s předchozími rozhodnutími o území b) není prováděna či provedena na pozemku, kde to zvláštní právní předpis zakazuje nebo omezuje c) není v rozporu s obecnými požadavky na výstavbu nebo s veřejným zájmem chráněným zvláštním právním předpisem . Dále je nutno, aby stavebník (vlastník stavby) požádal o její dodatečné povolení a předložil podklady ve stejném rozsahu jako k žádosti o stavební povolení. Žádost lze podat i na upraveném formuláři dle přílohy č. 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů. Nebude-li žádost o dodatečné povolení stavby podána do 30 dnů od doručení oznámení, stavební úřad rozhodnutím nařídí její odstranění.


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h