Náplň práce odboru hospodářské správy


 

Oddělení informatiky

 • Zajišťuje provoz a údržbu informačních a telefonních systémů.
 • Zajišťuje provoz kopírovací techniky a její údržbu.
 • Zajišťuje oblast eGovernmentu.

Oddělení spisové služby

 • Zajišťuje fyzický provoz podatelen a související informační službu pro veřejnost.
 • Zpracovává a expeduje vnitřní a vnější poštovní zásilky včetně datových zpráv a zajišťuje chod e-podatelny.
 • Zajišťuje spisovou službu úřadu, vede hlavní spisovnu úřadu, zajišťuje skartační řízení včetně skartace dokumentů.
 • Metodicky koordinuje archivaci dokumentů napříč útvary úřadu a provádí pravidelné kontroly dodržování spisové služby v rámci jednotlivých útvarů úřadu.
 • Přijímá hlášení občanů o ztrátách a nálezech, eviduje je a s nálezy nakládá dle platných předpisů.
 • Zajišťuje zveřejňování písemností na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup.  
 • Vykonává činnost kontaktního místa veřejné správy Czech POINT.
 • Zajišťuje a aktualizuje centrální informační nástěnky v budovách městského úřadu.
 • Zajišťuje pravidelný monitoring dotačních výzev pro potřeby úřadu.
 • Zajišťuje nákupy odborných publikací a odborných časopisů a jejich evidenci.
 • Provádí jazykové korektury materiálů předkládaných do zastupitelstva města.
 • Provádí jazykové korektury Zpravodaje města Blanska.
 • Kontroluje a metodicky usměrňuje formální podobu písemných výstupů úřadu.
 • Eviduje a ukládá sbírky zákonů.
 • Vede ústřední evidenci petic a stížností, kontroluje jejich vyřizování.
 • Vede evidenci interních předpisů.

Úsek provozní

 • Materiálně zajišťuje zasedání volených orgánů města.
 • Zajišťuje a sleduje oblast BOZP a PO.
 • Zajišťuje agendu vyřizování souhlasu s užíváním znaku města jinými subjekty.
 • Metodicky vede a materiálně zabezpečuje jednotky sboru dobrovolných hasičů částí města.
 • Zabezpečuje činnosti bezpečnostní rady a krizového štábu a jejich součinnost s Bezpečnostní radou a Krizovým štábem Jihomoravského kraje.
 • Zpracovává krizový plán.
 • Zpracovává dokumentaci pro činnost orgánů krizového řízení města.
 • Koordinuje činnost úřadu při vyhlášení krizových stavů.
 • Připravuje a koordinuje režimová opatření pro zajištění životních potřeb obyvatel, fungování státní správy a samosprávy ve správním obvodu obce s rozšířenou působností při vzniku krizové situace.
 • Podílí se na zajištění připravenosti správního obvodu obce s rozšířenou působností na řešení krizových situací, včetně provádění kontrolní činnosti.
 • Připravuje a koordinuje opatření v oblasti ochrany veřejného pořádku a bezpečnosti za krizových situací ve spolupráci s Policií ČR.
 • Podílí se v rámci integrovaného záchranného systému na zajištění připravenosti správního obvodu obce s rozšířenou působností na mimořádné události, provádění záchranných a likvidačních prací a ochranu obyvatelstva. Vede evidenci vnějších havarijních plánů.
 • Zabezpečuje úkoly v oblasti zajišťování obrany ČR.
 • Zajišťuje výkon státní správy v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy.
 • Zabezpečuje úkoly v oblasti ochrany utajovaných informací.
 • Podílí se na finančním zabezpečení přípravy a řešení mimořádných událostí a krizových situací. 
 • Při řešení mimořádných situací rozhoduje o výpůjčce vysoušecích zařízení včetně přípravy a podpisu příslušných smluv. 
 • Dohlíží na dodržování Obecného nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR) v rámci MěÚ Blansko a plní úkoly pověřence pro ochranu osobních údajů podle tohoto nařízení.
 • Provádí registraci agend v základních registrech.
 • Zajišťuje úklid budov úřadu a vede sklad čisticích prostředků.
 • Zajišťuje vedení agendy pracovních úrazů zaměstnanců.
 • Vede agendu cestovních příkazů, klíčů, razítek  a úředních razítek.
 • Provozuje vozový park a zajišťuje jeho údržbu.
 • Zabezpečuje evidenci a vykazování jízd služebních vozidel.
 • Zajišťuje chod úřadu, vede sklad materiálu.
 • Zajišťuje orientační značení budov městského úřadu.

            aktualizováno: 25. 1. 2024, 07:53 h