Náplň práce odboru hospodářské správy


 

 • Zajišťuje referenda a volby.
 • Organizuje a materiálně zajišťuje zasedání volených orgánů.
 • Zajišťuje výkon státní správy podle zákona o právu shromažďovacím.
 • Zajišťuje a sleduje oblast BOZP a PO.
 • Zajišťuje agendu vyřizování souhlasu s užíváním znaku města jinými subjekty.
 • Sleduje dotační tituly a granty v oblasti své působnosti.
 • Metodicky vede a materiálně zabezpečuje jednotky sboru dobrovolných hasičů částí města.
 • Zajišťuje vedení agendy pracovních úrazů zaměstnanců.
 • Spolupracuje s ČSÚ při provádění statistických zjišťování a sčítání lidu.

Oddělení hospodářské správy

 • Zpracovává a expeduje vnitřní a vnější poštovní zásilky včetně datových zpráv a zajišťuje chod e-podatelny.
 • Zajišťuje spisovou službu úřadu, vede hlavní spisovnu úřadu, zajišťuje skartační řízení včetně skartace dokumentů.
 • Zajišťuje chod úřadu, vede sklad materiálu a čisticích prostředků.
 • Provozuje vozový park a zajišťuje jeho údržbu.
 • Zabezpečuje evidenci a vykazování jízd služebních vozidel.
 • Vede agendu stravenek, cestovních příkazů a úředních razítek.
 • Přijímá hlášení občanů o ztrátách a nálezech, eviduje je a nakládá s nimi dle platných předpisů.
 • Zajišťuje úklid budov úřadu.
 • Zajišťuje informační službu pro veřejnost.
 • Zajišťuje zveřejňování listin na úřední desce.
 • Vykonává činnost kontaktního místa veřejné správy Czech POINT, na požádání z něj vydává ověřené výstupy.
 • Zajišťuje věci movité i nemovité v případě úmrtí osamělého občana města Blansko včetně pořízení úřední uzávěry (zapečetění) a zabezpečení proti neoprávněnému vniknutí, úschovy klíčů do doby provedení notářských úkonů a případného předání agendy ÚZSVM.

Oddělení informatiky

 • Zajišťuje provoz a údržbu informačních a telefonních systémů.
 • Zajišťuje provoz kopírovací techniky a její údržbu.
 • Zajišťuje oblast eGovernmentu.

Středisko veřejně prospěšných prací

 • Zajišťuje drobné opravy a údržbu budov v majetku města.
 • Zabezpečuje výkon veřejně prospěšných prací.
 • Plní funkci hrázného na přehradách Palava I a Palava II.

            aktualizováno: 26. 1. 2023, 08:44 h