Jak postupovat, je-li nařízena evakuace

Při některých mimořádných událostech (povodně, požár, únik nebezpečných látek) může dojít k situaci, kdy je nezbytné z ohroženého objektu nebo oblasti přemístit obyvatelstvo, zvířata, příp. movitý majetek, aby nedošlo ke ztrátám na životech nebo poškození zdraví či majetku.

Tomuto opatření se říká evakuace. Jedná se o poměrně složité opatření, které je však nejúčinnějším způsobem, jak předejít případným ztrátám na životech. Rozhodne-li se velitel zásahu, starosta obce nebo např. zaměstnavatel k tomuto opatření, vždy tak činí z nějakého vážného důvodu. Je důležité, abyste v takových případech dbali jejich pokynů. Jde o Váš život!

Kromě toho, že neuposlechnutím ohrožujete nejen sebe, ale i životy záchranářů, může Vám být uložena také pokuta až ve výši 20.000 Kč.

Jak se o připravované evakuaci dozvíte

Hrozí-li nebezpečí z prodlení – např. hrozba povodně, výbuchu, úniku nebezpečné látky apod. – dozvíte se o evakuaci z místního rozhlasu nebo z megafonů policie, od zaměstnavatele či správce objektu.

Jak postupovat v případě nařízené evakuace

V případě, kdy lze předpokládat, že evakuace bude trvat jen několik hodin, postupujte takto:

  • vypněte všechny plynové a elektrické spotřebiče, které máte v provozu,
  • elektrické spotřebiče odpojte ze zásuvky (mimo ledničky a mrazáku),
  • uhaste otevřený oheň (krb, kamna, svíčky) a zhasněte před odchodem všechna světla,
  • vypněte topení (plynový kotel),
  • uzavřete všechna okna,
  • uzamkněte byt,
  • ověřte, zda i sousedé / ostatní lidé v budově vědí o evakuaci,
  • opusťte budovu podle únikového značení nebo podle pokynů toho, kdo evakuaci řídí.

Při opouštění budovy se shromážděte na místě určeném k evidenci evakuovaných. Je nezbytné se zaevidovat, aby po vás záchranáři zbytečně nepátrali.

Lze-li očekávat pobyt mimo domov delší než jeden den, je třeba si sbalit evakuační zavazadlo. To by mělo obsahovat zejména trvanlivé potraviny a pitnou vodu (na 2–3 dny), dále cennosti a osobní dokumenty, léky a hygienické potřeby, sezonní oblečení a mobil s nabíječkou. Je velmi pravděpodobné, že při vyhlášení evakuace budete v časové tísni a stresu.

Při balení proto zvažujte priority. Pokud máte sbaleno evakuační zavazadlo a byl dán pokyn k opuštění domácnosti, tak kromě výše uvedeného vypněte i hlavní uzávěr plynu a vody (v případě povodně vypněte také hlavní jistič elektřiny) a na vchodové dveře bytu nebo domu umístěte zprávu o tom, kdo, kdy a kam se evakuoval a kontakt, na kterém budete k zastižení. Toto platí zejména pro případ, kdy hodláte pobývat mimo místa předurčená k nouzovému ubytování evakuovaných (např. na své chatě, u příbuzných).

Nemějte obavy o svůj majetek ponechaný doma, evakuovaná oblast bude hlídána policií.

CHCETE VĚDĚT VÍC?

            aktualizováno: 3. 8. 2020, 13:30 h