Školní zařízení a organizace

Mateřské školy

MŠ Blansko, Údolní 8, příspěvková organizace

MŠ Blansko, Údolní 8

ředitelka Mgr. Miloslava Charvátová, tel. 516 414 703
e-mail: ms_udolni@blansko.cz
web: www.msudolni.cz

Čtyřtřídní mateřská škola na Údolní ulici se nachází v klidné části města v blízkosti sídliště Písečná.

Prostorná školní zahrada s mnoha herními prvky a dopravním hřištěm poskytuje dětem celoročně zázemí pro pohybové a relaxační činnosti, bazén v suterénu budovy je využíván k předplavecké průpravě dětí.

V edukativních skupinkách realizují učitelky MŠ společnou přípravu dětí a rodičů před nástupem do ZŠ.

Školní vzdělávací program zajišťuje různorodou a pestrou vzdělávací nabídku, MŠ proto nenabízí kroužky vedené externími lektory. Od roku 2002 je mateřská škola zařazena do celonárodní sítě „Škol podporujících zdraví“.

MŠ Blansko, Dvorská 96, příspěvková organizace

MŠ Blansko, Dvorská 96

ředitelka Bc. Eva Wasserbauerová, tel. 515 538 520
e-mail: ms_dvorska@blansko.cz
web: www.msdvorska-blansko.cz

Mateřská škola Dvorská 96 je trojtřídní, umístěná na sídlišti Sever a odloučené pracoviště mateřské školy na Dvorské 30, je také trojtřídní s věkově smíšenými dětmi.

Obě mateřské školy navštěvuje 168 dětí ve věku 3–6 let. Vhodné umístění obou škol v rekreační oblasti Palava nám umožňuje využívat přírodní podmínky pro zdraví dětí.

Mateřská škola při ZŠ Salmova Blansko, Dolní Lhota 87

MŠ Dolní Lhota
tel. 516 418 859
e-mail: zs.dolnilhota@worldonline.cz

Předškolní vzdělávání pro děti od 3 (zpravidla) do 6 let ve dvou odděleních. Ve výchovné činnosti uplatňuje prvky Školy podporující zdraví: pobyt v přírodě, pohybově aktivity, zdravá výživa, všestranný rozvoj dítěte.

MŠ Blansko, Divišova 2a, příspěvková organizace

MŠ Divišova
ředitelka Bc. Libuše Musilová, tel. 516 414 083
e-mail: msdivisova@seznam.cz
web: www.msdivisova.estranky.cz

Mateřskou školu navštěvuje 82 dětí. Má 4 věkově smíšené třídy, z toho 2 logopedické. Děti mohou využít logopedickou poradnu při MŠ. Nabízíme také kroužek anglického jazyka metodou Wattsenglish pod vedením školených lektorů, kroužek aerobicu a výtvarný kroužek. Pro předškoláky připravujeme edukativně-stimulační skupinky pro přípravu na základní školu. MŠ integruje autistické dítě (PAS).

MŠ Blansko, Rodkovského 2a, příspěvková organizace

MŠ Rodkovského 2a

ředitelka Mgr. Jana Mašátová, tel. 516 413 465
e-mail: ms_rodkovskeho@blansko.cz
web: www.msrodkovskeho.cz

Mateřská škola se nachází uprostřed města Blanska na ulici Rodkovského 2a. Tvoří ji dvě budovy, které jsou umístěny v těsné blízkosti a liší se architektonickým uspořádáním.V obou těchto budovách je celkem sedm tříd,které jsou označeny názvy zvířátek.

Třídy jsou prostorné, světlé, barevně a esteticky uspořádané s dostatečným množstvím hraček a pomůcek pro všestranný rozvoj dětí. Současná kapacita mateřské školy je 196 dětí. Třídy jsou věkově smíšené a děti jsou do nich zařazovány dle přání rodičů s ohledem na přátelské a sourozenecké vztahy.

MŠ Blansko, Těchov 124, příspěvková organizace

MŠ Těchov
ředitelka Jarmila Jalová, tel. 516 412 335
e-mail: ms_techov@blansko.cz
web: www.mstechov.cz

Jednotřídní mateřská škola s celodenním provozem od 06:00 do 16:00 hodin. Od školního roku 2014/2015 je kapacita školy 28 dětí.

Škola disponuje rozlehlou zahradou s velkým počtem průlezek.

Záměrem naší školy je vytvořit školu rodinného typu s úzkými vazbami na rodiče. Pracujeme podle vlastního programu: „Putování se skřítkem Medovníčkem“.

Klademe důraz na enviromentální výchovu, vedeme děti k lásce k přírodě a všemu živému. Odměnou za celoroční práci je pro děti týdenní pobyt v Jeseníkách na chatě Orientka.

ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26

MŠ Dvorská
mateřská škola: 516 410 891
e-mail: info@duhovaskolicka.cz
web: www.duhovaskolicka.cz

Mateřská škola se nachází v budově přístavby školy v prvním patře. Mateřskou školu navštěvuje 50 dětí ve dvou věkově smíšených třídách. Třídy Motýlků a Sluníček jsou vybaveny moderním nábytkem a učeními pomůckami. Součástí komplexu pro mateřskou školu je i dětské hřiště s pískovištěm, prolézačkami, houpačkami, zahradním domkem a lavičkami. Školní vzdělávací program zajišťuje pestrou vzdělávací nabídku. Od 01.09.2014 do 31.08.2016 povolena výjimka na navýšení kapacity mateřské školy na 55 dětí. Škola klade důraz na soudržnost rodičů a školy, vytváří pohodovou a pozitivní atmosféru pro pobyt dětí v mateřské škole.


Základní školy

ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17

ZŠ Salmova

ředitelka: Mgr. Eva Kadrmasová, tel. 516 499 551
e-mail: info@zssalmova.cz
web: www.zssalmova.cz

Škola je zařazena v síti Škol podporujících zdraví. Nabízí 1.-9. ročník základního vzdělávání.

Budova po celkové revitalizaci z r. 2014 s atriem s herními prvky, školním hřištěm, školní zahradou s učebnou v přírodě.

Třídy jsou vybaveny stavitelným nábytkem, bezprašnými ekologickými tabulemi. Množství odborných učeben.

odloučené pracoviště Dolní Lhota 87
vedoucí učitelka Mgr. Miroslava Burgetová, tel. 515 538 540

1.–4. ročník základního vzdělávání, málotřídní škola.

Vzdělávací nabídka:
na prvním stupni program Tvořivá škola,
angličtina od 1. ročníku, informatika od 4. ročníku,
druhý cizí jazyk (ruština, němčina, francouzština) od 7. ročníku,
volitelné předměty,
přípravná třída pro děti v posledním roce před zahájením školní docházky.

Školní družina pro děti od 1. do 5. třídy, ve školním stravování výběr ze dvou jídel, zapojení do projektů Školní mléko a Ovoce do škol, široká nabídka zájmových kroužků, mnoho akcí doplňujících výuku (lyzařský výcvik pro 1. a 2. stupeň, školy v přírodě, exkurze aj.).

ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26

ZŠ Dvorská

ředitel Mgr. Bc. Dušan Krumnikl, tel. 516 418 675
mateřská škola: 516 410 891
e-mail: skola@zsdvorska.com
web: www.zsdvorska.com

Škola má dobrou dopravní obslužnost a nachází se blízko středu města. ZŠ a MŠ je situována do dvou budov, které se nacházejí v areálu školy. Obě budovy a všechny součásti školy jsou pod jedním ředitelstvím.

Školní družina má 5 oddělení s celkovou kapacitou 150 dětí. Jednotlivá oddělení jsou vybavena moderním nábytkem a pomůckami. Pitný režim je zajištěn provozem školní kantýny, který doplňuje nápojový automat.

Škola má k dispozici dvě tělocvičny. Materiální vybavení školy je nadprůměrné a neustále se doplňuje o nové pomůcky a techniku. Ve třídách je moderní nábytek, všechny třídy mají výškově stavitelné lavice a židličky.

Areál školy tvoří sportovní areál: školní hřiště s umělým povrchem, tartanová běžecká dráha a víceúčelové hřiště. Od srpna 2014 slouží všem nově zrekonstruovaný školní dvůr s asfaltovým povrchem. Součástí školního areálu je i školní pozemek, na kterém je vybudována naučná stezka.

Ve své vzdělávací činnosti se škola zaměřuje:
– na výuku cizích jazyků
– práci s informačními technologiemi
– environmentální výchovu
– tělesnou výchovu
– realizaci projektů a grantů

ZŠ T.G.M. Blansko, Rodkovského 2

budova ZŠ T. G. M.

ředitel RNDr. Pavel Nezval, tel. 516 418 320
e-mail: zstgm@zstgm.cz,
web: www.zstgm.cz

Škola je vhodně situována blízko městského centra v klidné zóně stranou dopravního ruchu. ZŠ TGM vyučuje ve dvou budovách, které se nacházejí v jednom areálu.

V areálu se dále nachází školní hřiště a malé dětské hřiště s houpačkami, prolézačkami a pískovištěm. Tato relaxační místa jsou využívána žáky o velkých přestávkách a odpoledne školní družinou.

Škola má k dispozici dvě tělocvičny. Po materiální stránce je škola slušně vybavena pomůckami, audiovizuální technikou a výpočetní technikou. Pro zajištění pitného režimu a občerstvení mají žáci k dispozici školní bufet, nápojový automat a automat na dotované školní mléko. Škola má dlouhou tradici – její historie sahá do dvacátých let minulého století a dlouhodobě se zaměřuje na výuku cizích jazyků.

Ve své činnosti se zaměřuje zejména na následující oblasti:
– výuka cizích jazyků
– mezinárodní spolupráce – projekty SOCRATES, výměnné jazykové pobyty dětí a pedagogů, zahraniční zájezdy
– zapojení do hnutí STONOŽKA

ZŠ Blansko, Erbenova 13

budova ZŠ Erbenovy

ředitelka Mgr. Simona Poláková, tel. 516 412 754
e-mail: erbenova@erbenova.cz
web: www.erbenova.cz

Školu navštěvuje 376 žáků v 18 třídách. Vybavení: interaktivní tabule, dataprojektory, tablety, učebny výpočetní techniky, fyziky, chemie, hudební výchovy, tělocvična, hřiště, relaxační plocha pro pohybové aktivity.

Zařazena je do projektů Comenius – mezinárodní partnerství se sedmi evropskými školami a S Evou a Edou zdravě a bezpečně – zdravý životní styl a bezpečnost silničního provozu. Školní vzdělávací program nese název Škola v pohybu.

Školní družina má pět oddělení pro 150 dětí.

Vzdělávání: výuka písma Comenia Script, genetická metoda čtení, matematika podle prof. Hejného, anglický jazyk od 1. ročníku, informatika od 4. ročníku, druhý cizí jazyk od 6. nebo 8. ročníku, sportovní hry v 6. a 7. ročníku.

Aktivity: každoroční výměnné pobyty s partnerskou školou v Mürzzuschlagu, organizace přehlídky dětské filmové tvorby Zlaté slunce, zájmové kroužky, ples školy, akce pro veřejnost.

Základní škola, Blansko, Nad Čertovkou 17

ZŠ Nad Čertovkou
Mgr. Bc. Jarmila Baletková, 516 410 630-33
e-mail: baletkova@zsblansko.cz
web: www.zsblansko.cz

Škola je určena pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Dětem se věnují kvalifikovaní speciální pedagogové.

Prostorné třídy s nízkým počtem žáků umožňují individuální přístup ke každému žákovi. Ke kvalitní přípravě pro praktický život slouží i specializované učebny výpočetní techniky, výtvarný atelier, cvičný byt, dílna, třídy s interaktivními tabulemi, keramická dílna vybavená keramickou pecí.

Školní jídelna denně nabízí výběr ze dvou druhů jídel a zajišťuje i bezlepkovou stravu.

Škola poskytuje i bezplatné nadstandardní aktivity dle aktuální nabídky na konkrétní školní rok – logopedická péče, anglický jazyk, psaní všemi deseti na PC, příprava pokrmů, rukodělné a sportovní aktivity.


Střední školy

Střední škola technická a gastronomická Blansko

SŠ TEGA
Bezručova 33
678 01 Blansko
Jitka Blažková, tel. 606 200 883
e-mail: sosblansko@sosblansko.cz
web: www.sosblansko.cz

Škola nabízí 4leté střední vzdělání s maturitou v oborech Technik automatizace a elektroniky a Programátor CNC strojů.

Dále 3leté střední vzdělání s výučním listem v oborech Elektromechanik, Elektrikář-silnoproud, Nástrojář moderních technologií, Kuchař-číšník a zkrácené jednoleté studium s výučním listem pro absolventy středních škol oborů Elektrikář a Nástrojář.

Škola umožňuje ubytování 1. kategorie na Domově mládeže.

Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Blansko

budova obchodní akademie

Nad Čertovkou 18
678 01 Blansko
Ing. Petr Bouda, tel. 516 418 980
e-mail:
 info@skolablansko.cz
web: www.skolablansko.cz

OA a SZŠ Blansko nabízí středoškolské vzdělání s maturitou v oborech Obchodní akademie, Ekonomické lyceum a Zdravotnický asistent (od šk. roku 2019 Praktická sestra). Škola přijímá 30 žáků do 1. ročníků každého oboru. V současnosti ji navštěvuje kolem 270 žáků.

Škola má moderní materiální vybavení pro všechny obory, které vyučuje. Žákům je
k dispozici množství multimediálních, odborných a IT učeben, tělocvična s posilovnou, venkovní hřiště, studentské informační centrum a také bufet a školní jídelna.

Žáci školy využívají bohatých možností zapojení se do života školy. Každoročně se organizují adaptační pobyty, turistický a lyžařský kurz, odborné i poznávací exkurze, praxe žáků ve firmách a nemocnicích regionu, taneční lekce, množství kulturních akcí, projekty s podporou EU grantů s možností práce a vzdělávání v zahraničí a v neposlední řadě i soutěže a přípravy na ně. Škola umožňuje také získání certifikátů, např. zkoušku z psaní na klávesnici, certifikát počítačové gramotnosti ECDL a další.

To vše žákům zpříjemňuje studium a dělá školní program atraktivním.

Střední škola cestovního ruchu a gastronomie, s.r.o.

SŠ cestovního ruchu a gastronomie
Střední škola cestovního ruchu a gastronomie, s.r.o.

Masarykova 12
tel.: 516 411 755, 602 780 034–5
Mgr. Marta Truhlářová, ředitelka
e-mail: marta.truhlarova@seznam.cz
Martin Jaglář, zástupce ředitelky
e-mail: martin.jaglar@seznam.cz
web: www.cergas-bk.cz
www.facebook.com/SSGastroBK

Škola nabízí čtyřleté obory Palubní stevard a Cestovní ruch (s maturitou), tříleté obory Barman – sommelier a Kuchař – číšník (s výučním listem), nástavbový obor Gastronomický management (s maturitou – pro gastronomické učební obory), rekvalifikační studium (gastronomické obory) a odborné certifikace (i pro dospělé).

Školu navštěvuje 15–20 žáků v jednom ročníku každého oboru. Má prvotřídní vybavení pro odborné činnosti (cestovní ruch, barmanství, animace atd.), audiosystém pro výuku jazyků, kvalitní technické zázemí pro moderní výukové metody atd. Obědy jsou zajištěny v blízkých restauracích, k dispozici je vegetariánské jídlo. Nikoli žák, ale škola zajišťuje učebnice i praxe. Významná je spolupráce s odbornými partnery – hotely, restaurace, dopravci a další subjekty cest. ruchu, profesionální kuchaři, baristé, sommelieři, stevardi atd.

Gymnázium Blansko

Gymnázium Blansko

Seifertova ul. 13
tel. 516 418 632
e-mail: reditel@gymbk.cz
web: www.gymbk.cz

Gymnázium Blansko je střední školou všeobecného zaměření umožňující osmileté studium pro žáky, kteří úspěšně dokončili 5. ročník ZŠ, a čtyřleté studium pro absolventy 9. třídy ZŠ. Nabízí širokou škálu cizích jazyků: angličtinu, němčinu, španělštinu, francouzštinu a ruštinu.

Ke školním a mimoškolním aktivitám patří: pěvecký sbor Perličky, seznamovací a adaptační pobyty, víkendové workshopy, ekoprogramy, zájezdy do zahraničí, jazykové pobyty a další.

Stravování s možností výběru ze dvou jídel probíhá ve školní jídelně s vlastní kuchyní. Studenti mohou využít také prostory studentského bistra.

Škola provedla rekonstrukci tělocvičny, spojovací lávky a přístavby. Odborné učebny jsou vybaveny moderní technikou na podporu badatelské výuky. Od května 2007 je gymnázium partnerskou školou Masarykovy univerzity v Brně.


Speciální školy

Základní škola speciální

Základní škola speciální Blansko

ředitel: Mgr. Martin Koupý
Žižkova 27/1919, tel. 516 418 728
e-mail: specialniskola@blansko.net
web: www.specialniskola.blansko.net

Škola nabízí získání základního vzdělání a základů vzdělání pro žáky s kombinovaným postižením.

Pro děti předškolního věku je zřízena třída přípravného stupně základní školy speciální. Součástí školy je dále internát s týdenním pobytem s kapacitou 11 lůžek a školní družina s kapacitou 18 žáků.

Samozřejmostí je individuální vzdělávací plán vypracovaný pro každého žáka. Žáci jsou zapojeni do systému ucelené rehabilitace – fyzioterapie, logopedie, smyslová výchova ve snoezelenu, canisterapie, hiporehabilitace, arteterapie a keramika. Škola zabezpečuje pravidelná vyšetření odbornými lékaři.

Absolventi mohou navštěvovat odpolední kroužky (příprava pokrmů, obsluha multimediálních přístrojů, umělecké činnosti). V budově školy sídlí poradenské zařízení – speciálně pedagogické centrum (SPC), které se zaměřuje na děti a žáky s kombinovaným postižením.


Umělecké školy

Základní umělecká škola Blansko

ZUŠ Blansko
Zámek č. 3, tel. 516 414 941
e-mail: zusbk@bknet.cz

Soukromá základní umělecká škola Blansko

Dělnický dům
Hybešova 1, tel. 516 413 355
e-mail: szus.blansko@worldonline.cz

            aktualizováno: 19. 2. 2021, 11:55 h