Detail usnesení


Usnesení rady č. 31 ze dne 6. 2. 2024

Usnesení č. 1

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit výkup pozemku parc. č. 958/10 orná půda o výměře 939 m2, parc. č. 958/9 orná půda o výměře 260 m2 a parc. č. 956/5 ostatní plocha o výměře 57 mvše v k. ú. Blansko, do vlastnictví města Blansko, IČO: 00279943 od vlastníka těchto pozemků za cenu 455.928 Kč včetně DPH, s tím, že náklady s převodem spojené hradí město Blansko, a doporučuje zastupitelstvu schválit kupní smlouvu č. 2023/002491/SRM/DS.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Rada schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 277/1 ostatní plocha o výměře 65 m2 v k. ú. Lažánky u Blanska, za účelem zřízení přístupu k rodinnému domu a k parkování automobilu na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, za nájemné v celkové výši 1.539 Kč/rok a schvaluje nájemní smlouvu č. 2024/002705/SRM/OS (část pozemku vedle nemovitosti s č. p. 226).

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Rada schvaluje zveřejnění záměru změnit nájemní smlouvu č. 2022/002418/SRM/OS ze dne 24.10.2022, přičemž změna spočívá ve změně předmětu nájmu z části pozemku parc. č. 624/1 o výměře 3 m2, na pozemek parc. č. st. 5509 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 5 m2 v k. ú. Blansko, (část pozemku pod garáží při ul. Svitavská).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 4

Rada schvaluje změnu nájemní smlouvy č. SM-NS/40/94/Ko ze dne 08.03.1994 ve znění dodatků na pronájem pozemku parc.č.st. 2265 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko a nájemní smlouvy č. 2013-INV-Poz-S113/NS-Ne ze dne 03.06.2013 na pronájem pozemku parc. č. st. 4885 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Blansko, přičemž změna spočívá ve zúžení smluvní strany – nájemce pouze na p. Pražáka, Blansko a schvaluje dodatek č. 5 k nájemní smlouvě č. SM-NS/40/94/Ko ze dne 08.03.1994 ve znění platných dodatků  a dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 2013-INV-Poz-S113/NS-Ne ze dne 03.06.2013 (pronájem pozemků zastavěných garážemi u trati ČD a při ul. Vodní).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 5

Rada schvaluje zveřejnění záměru odprodat část pozemku parc. č. 948/1 ostatní plocha v k. ú. Blansko o výměře cca 165 m2 v k.ú. Blansko vlastníku pozemku parc. č. 948/3 ostatní plocha v k. ú. Blansko, za účelem rozšíření stávající odstavné a manipulační plochy, přičemž velikost plochy k prodeji vygeneruje technické řešení stavby. Odprodej je podmíněn zřízením věcného břemene (služebnosti) strpění vedení a provozování dešťové kanalizace ve prospěch vlastníka dešťové kanalizace – města Blansko na odprodávané části pozemku parc. č. 948/1 a na pozemku parc. č. 948/3, oba ostatní plocha v k. ú. Blansko (pozemek při ulici Pražská).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0 

Usnesení č. 6

Rada schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích parc. č. 1018/2, 1019/18, 1019/19, 1019/59 a 1894 vše ostatní plocha o celkové výměře 113.09 m  v k. ú. Blansko, jako práva věcného, spočívajícího v povinnosti povinného – Města Blansko, se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, IČO: 00279943 (vlastníka dotčených pozemků), strpět umístění vodovodu, v možnosti vstupu oprávněného, jeho zaměstnanců a pověřených osob za účelem provozování stavby, její údržby, kontroly, oprav, případně odstranění, a to ve prospěch – M.S. Blanenské, s. r. o., se sídlem Koliště 1912/13, 602 00 Brno, IČO: 27719120, jako oprávněného, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 41.051,67 Kč  včetně DPH a schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. 2024/002702/SRM/OS.  

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 7

Rada schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích parc. č. 1018/2, 1019/18, 1019/19, 1019/42, 1019/99, 1917 vše ostatní plocha a 1019/3, 1019/16 vše orná půda o celkové výměře 144,96 m  v k. ú. Blansko, jako práva věcného, spočívajícího v povinnosti povinného – Města Blansko, se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, IČO: 00279943 (vlastníka dotčených pozemků), strpět umístění plynovodní přípojky, v možnosti vstupu oprávněného, jeho zaměstnanců a pověřených osob za účelem provozování stavby, její údržby, kontroly, oprav, případně odstranění, a to ve prospěch – M.S. Blanenské, s. r. o., se sídlem Koliště 1912/13, 602 00 Brno, IČO: 27719120, jako oprávněného, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 52.616,85 Kč  včetně DPH a schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. 2024/002704/SRM/OS.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 8

Rada města schvaluje podání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu v rámci Systému výzev na výdaje realizované v rámci projektů obcí na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni v roce 2024.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 9

Rada souhlasí s čerpáním fondu investic Základní školy Tomáše Garigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 do maximální výše 170.000 Kč na pořízení systému na ozvučení školy formou školního rozhlasu.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 10

Rada souhlasí s termínem zápisu žáků k plnění povinné školní docházky (zápis do 1. tříd základních škol) pro školní rok 2024/2025 formou osobního podání žádosti o přijetí dne 9. dubna 2024 v době od 14:00 do 17:00 hodin s náhradním termínem 10. dubna 2024 v době od 14:00 do 16:00 hodin.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 11

Rada souhlasí s termínem zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025 formou osobního podání žádosti o přijetí dne 6. května 2024 v době od 09:00 do 16:00 hodin.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 12

Rada vyhlašuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o  obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, konkurzní řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky:

a) Základní školy a Mateřské školy Blansko, Salmova 17

b) Základní školy a Mateřské školy Blansko, Dvorská 26

c) Základní školy Blansko, Erbenova 13

d) Základní školy Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 13

Rada vyhlašuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o  obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, konkurzní řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky:

a) Mateřské školy Blansko, Těchov 124, příspěvková organizace

b) Mateřské školy Blansko, Rodkovského 2a, příspěvková organizace

c) Mateřské školy Blansko, Údolní 8, příspěvková organizace.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 14

Rada pověřuje  paní Bc. Janu Tesařovou funkcí tajemnice konkurzní komise pro konkurzní řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky:

a) Základní školy a Mateřské školy Blansko, Salmova 17

b) Základní školy a Mateřské školy Blansko, Dvorská 26

c) Základní školy Blansko, Erbenova 13

d) Základní školy Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2

e) Mateřské školy Blansko, Těchov 124, příspěvková organizace

f) Mateřské školy Blansko, Rodkovského 2a, příspěvková organizace

g) Mateřské školy Blansko, Údolní 8, příspěvková organizace.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 15

Rada ukládá odboru ŠKOL zajistit veškeré administrativní úkony související s konkurzními řízeními na pracovní místa ředitelů základních a mateřských škol zřizovaných městem.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 16

Rada schvaluje rozpočtové opatření RO 1/2024, RO 2/2024, ZRR 1/2024 a ZRR 2/2024.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 17

Rada schvaluje příkazní smlouvu "Rámcová dohoda na administraci veřejných zakázek pro město Blansko od března 2024", agendové číslo: 2024/000668/SRM/BF.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 18

Rada schvaluje  kritéria hodnocení nabídek pro výběr administrátora veřejných zakázek pro město Blansko od března 2024.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 19

Rada schvaluje návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2023/002400/SRM/DS/Fia na veřejnou zakázku s názvem „Výstavba kolumbária, Blansko, III. etapa“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 20

Rada schvaluje návrh smlouvy o projektové přípravě č. 2023/002462/SRM/DS/FIA na veřejnou zakázku s názvem „Budova zázemí fotbalového stadionu Údolní, Blansko“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 21

Rada schvaluje návrh smlouvy o dílo č. 2024/002512/SRM/DS/SVO na veřejnou zakázku „Dělnický dům, vzduchotechnika“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 22

Rada schvaluje návrh smlouvy o dílo č. 2024/002516/SRM/DS/SVO na veřejnou zakázku „Dělnický dům v Blansku – odvlhčení, závěrečná etapa“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 23

Rada souhlasí, aby Kulturní středisko města Blanska podalo žádost o udělení příspěvku z veřejné sbírky Nadace Veronica, Panská 9, Brno, IČO: 44992742 z dotačního programu "Společně pro přírodu" ve výši 34.500 Kč na rozšíření doprovodného programu k výstavnímu projektu "Rok česneku" a v případě kladného výsledku dotačního řízení souhlasí s přijetím a čerpáním poskytnutého příspěvku.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 24

Rada souhlasí s čerpáním fondu investic Kulturního střediska města Blanska do maximální výše 280.000 Kč na pořízení rozšíření stávajícího pódia NIVTEC včetně příslušenství.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 25

Rada schvaluje směrnici Klub seniorů Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 26

Rada schvaluje smlouvu o výkonu funkce předsedy samosprávy Klubu seniorů Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 27

Rada schvaluje Dodatek č. 1 Licenční smlouvy č. 2015/000430/MP/DS k informačnímu systému MP Manager mezi Městem Blansko a poskytovatelem FT Technologies, a. s., Olomouc, Chválkovická 82, IČO: 26833620.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 28

Rada schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytování údržby a podpory č. 2015/000431/MP/DS  k informačnímu systému MP Manager mezi Městem Blansko a poskytovatelem FT Technologies, a. s., Olomouc, Chválkovická 82, IČO: 26833620.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 29

Rada schvaluje dodatek č. 2 ke směrnici rady města č. 12/2017 Majetek města a jeho evidence.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 30

Rada uděluje souhlas s uzavřením Dohody o převodu družstevního podílu k bytu C2/2 v bytovém domě Okružní 2385/1b.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 31

Rada souhlasí se znovuzařazením žádosti paní Meluzínové do pořadníku od 01.04.2024  s tím, že jí bude strženo 200 bodů za odmítnutí bytu.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 32

Rada souhlasí se zvýšením nájemného z bytů o inflaci za rok 2023.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 33

Rada schvaluje s účinností od 07.02.2024 nájemné u nově pronajímaných bytů (byty z pořadníku, byty v DPS, sociální byty a bezbariérové byty) ve výši 72,85 Kč/m2/měsíc.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 34

Rada v působnosti valné hromady bere na vědomí předloženou inventarizaci podnájmů v prostorách areálu Technických služeb Blansko, s. r. o.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 35

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem budovy občerstvení v Rekreační oblasti Palava na pozemku parc. č. st. 4225/1 na období od 01.04.2024-31.07.2024.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 36

Rada neschvaluje ceníky společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 37

Rada souhlasí s návrhem zjednosměrnění místních komunikací v lokalitě "Staré bytovky".

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 38

Rada souhlasí se zveřejněním záměru na odprodej bytů č. 2, 10, 11 a 15 v domě 9. května 16, Blansko pro Jihomoravský kraj za účelem zřízení sociální služby ­­(chráněné bydlení), a to za cenu dle znaleckého posudku.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 39

Rada schvaluje Smlouvu o poskytování technické podpory v oblasti podpory implementace strategického plánu rozvoje města.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

 

            aktualizováno: 8. 2. 2024, 12:37 h