Detail usnesení


Usnesení rady č. 32 ze dne 20. 2. 2024

Usnesení č. 1

Rada bere na vědomí zprávu o bezpečnostní situaci na teritoriu územního odboru Blansko Krajského ředitelství policie JmK za rok 2023 a zprávu o činnosti Městské policie Blansko za rok 2023 a porovnání vývoje nápadu přestupků v letech 2020-2023.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 2

Rada souhlasí s vydáním Směrnice Organizační řád Nemocnice Blansko s účinností od 01.03.2024.  

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 22/24 „Dodávka podlahového mycího stroje do stravovacího provozu Nemocnice Blansko“ do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok 2024.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 4

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 23/24 „Dodávka spirometru pro plicní ambulanci Nemocnice Blansko“ do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok 2024.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 5

Rada souhlasí se zařazením investiční akce č. 24/24 „Dodávka rigidního rhinoskopu/otoskopu pro ambulanci ORL Nemocnice Blansko“ do plánu investic Nemocnice Blansko pro rok 2024.  

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 6

Rada schvaluje Smlouvu se společností WEBHOUSE, s. r. o., Brněnská 602/26, 586 01 Jihlava, IČO: 25327054 na tvorbu a údržbu webových stránek města.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 7

Rada schvaluje Smlouvu o dílo a poskytování servisní podpory do zadávací dokumentace na veřejnou zakázku „eGovernment Blansko“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0 

Usnesení č. 8

Rada souhlasí s předloženým harmonogramem provozu mateřských škol zřizovaných městem Blansko v průběhu měsíců červenec a srpen 2024.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 9

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Brťov-Jeneč pro rok 2024 ve výši 15.500 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 47.500 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0 

Usnesení č. 10

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Krasová pro rok 2024 ve výši 9.500 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 9.500 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0 

Usnesení č. 11

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Lipovec pro rok 2024 ve výši 15.000 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 60.000 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 12

Rada schvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi městem Blansko a obcí Vilémovice pro rok 2024 ve výši 15.500 Kč na služby sociální prevence a poradenství a ve výši 14.500 Kč na služby sociální péče za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blansko na její 29. schůzi dne 09.02.2016 usnesením č. 19.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0 

Usnesení č. 13

Rada neschvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Blansko na rok 2024 pro následující subjekt:

IČO

Název příjemce

Sídlo

Účel

Důvod

19350945

Naděje na kolech, z. ú.

Tyršova 377,

664 17 Tetčice

Příspěvek na nákup vozidla

Nesoulad se strategickými dokumenty města Blansko

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 14

Rada schvaluje zveřejnění záměru odprodat část pozemku parc. č. 247/20 ostatní plocha v k. ú. Blansko o výměře 70 m2 označenou geometrickým plánem dosud nezapsaným v katastru nemovitostí  jako díl „e“. Jedná se o dozveřejnění odprodeje části pozemku parc. č. 247/20 ostatní plocha v k. ú. Blansko, která bude součástí již dříve schváleného majetkového vypořádání pozemků mezi městem Blansko a Elitou semenářskou, a. s., a to v souvislosti se stavbou přemostění řeky Svitavy.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 15

Rada schvaluje zveřejnění záměru odprodat pozemek parc. č. 1327/17 ostatní plocha o výměře 158 m2 v k. ú. Blansko (pozemek při ul. J. Lady).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 16

Rada schvaluje zveřejnění záměru pronajmout část pozemku parc. č. 948/1 ostatní plocha v k. ú. Blansko o výměře 165 m2 v k. ú. Blansko vlastníku pozemku parc. č. 948/3 ostatní plocha v k. ú. Blansko, za účelem rozšíření stávající odstavné a manipulační plochy (pozemek při ulici Pražská).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 17

Rada schvaluje zveřejnění záměru změnit smlouvu o výpůjčce č. 2016-INV-Poz-S051/Výp-My (2016/000188/INV/BF) ze dne 27.06.2016, uzavřenou mezi městem Blansko a pí. Sedlákovou, bytem Blansko, přičemž změna spočívá v prodloužení doby výpůjčky na dobu určitou 5 let ode dne podpisu dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce oběma smluvními stranami (pozemek při ul. Zborovecká).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0 

Usnesení č. 18

Rada doporučuje zastupitelstvu schválit darování pozemek parc. č. 241/59 ostatní plocha o výměře 116 m2 v k. ú. Blansko Jihomoravskému kraji, IČO: 70888337, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno za účelem sjednocení vlastnictví pozemku a stavby silnice na pozemku se nacházející a doporučuje schválit darovací smlouvu č. 2024/000679/SRM/BF (pozemek na ul. Svitavská).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 19

Rada schvaluje pronájem pozemku parc. č. st. 1650/10 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2 v k. ú. Blansko ve vlastnictví města Blansko, vlastníku garáže na pozemku stojící, za účelem užívání garáže ke garážování osobního automobilu, na dobu neurčitou za nájemné 45 Kč/m2 a rok + platná sazba DPH a schvaluje nájemní smlouvu č. 2024/002747/SRM/OS (pozemek pod garáží v lokalitě řadových garáží u trati ČD v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 20

Rada schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 2003-INV-Poz-S062/Ko-R-NS ze dne 09.06.2003 ve znění dodatku č. 1 dohodou smluvních stran k 29.02.2024 (pronájem pozemku poblíž křižovatky ul. Svitavská a Masarykova v Blansku).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 21

Rada schvaluje výpověď nájemní smlouvy č. 2022/002391/SRM/OS ze dne 05.10.2022 uzavřené s nájemcem společností Terra Service CZ s. r. o., se sídlem Komenského 2453, 678 01, IČO: 29249848 (pronájem pozemků na „Starém Blansku“ v blízkosti trati ČD).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 22

Rada souhlasí s krátkodobým užitím areálu Veranda Obůrka pro TJ Asociaci sportovních klubů Blansko, z. s., Mlýnská 19, 678 01 Blansko, IČO: 43420907, za účelem pořádání turistického pochodu „Za sněženkou do Krasu„ v termínu 30.03.2024 s tím, že TJ ASK Blansko jako pořadatel uhradí spotřebované energie.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0 

Usnesení č. 23

Rada schvaluje Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 2023/000320/SRM/NS s Muzeem Blanenska, příspěvková organizace, IČO: 04551320.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0 

Usnesení č. 24

Rada souhlasí se zveřejněním záměru podnajmout místnost o výměře 28 m2 v přízemí sportovní haly a kuželny na ul. Údolní za účelem užívání jako klubovna a občerstvení pro hráče, rozhodčí a případně diváky na sportovních utkáních pro Kuželkářský klub Blansko, Údolní 1961/8a,Blansko, IČO: 01829220 a souhlasí se změnou užívání této místnosti.

PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL 1

Usnesení č. 25

Rada schvaluje návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na přípravu a realizaci stavby „Budova hygienického zázemí „U hřiště“ a cykloboxy“ v rámci akce Revitalizace rekreační oblasti Palava, Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 26

Rada schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci číslo 2024/000678/INV/BF/VIT se „Svazkem vodovodů a kanalizací“ měst a obcí, 17. listopadu 138/14, 680 01 Boskovice, IČO: 49468952, při realizaci stavby „Blansko, Sadová, Erbenova – chodník, VO a přeložka a rozšíření vodovodu“.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

Usnesení č. 27

Rada doporučuje zastupitelstvu udělit souhlas s převodem práv a povinností ze „Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy a vzájemné spolupráci" (ag. číslo: 2017/000980/INV/DS) ze dne 17.08.2017 ve znění dodatku č. 1, ze společnosti Lidl Česká republika s. r. o. na společnost TRIDO PRO s. r. o., se sídlem: Na Brankách 2290/3, 678 01 Blansko, IČO: 06706720.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0 

Usnesení č. 28

Rada schvaluje zveřejnění záměru směnit části pozemků parc. č. 242/10 o výměře 17 m2, parc. č. 242/17 o výměře 10 m2, parc. č. 242/26 o výměře 1,01 m2 vše v k. ú. Blansko, ve vlastnictví města Blansko za pozemky parc. č. 242/41 o výměře 46 m2, parc. č. 242/37 o výměře 36 m2, parc. č. 242/39 o výměře 3 m2 vše v k. ú. Blansko, za účelem vypořádání majetkových vztahů k pozemkům dotčených stavbou „III/379 37 Blansko, přemostění“ (areál LIDL, při ulici Svitavská).

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0 

Usnesení č. 29

Rada schvaluje uzavření smlouvy o převodu investorství číslo 2024/000 /INV/BF/VIT ke stavbě „Blansko, ZŠ Dvorská – přeložka vodovodu DN300“ na “Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí, 17.  listopadu 138/14, 680 01 Boskovice, IČO: 49468952. 

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0 

Usnesení č. 30

Rada v působnosti valné hromady schvaluje předložený Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výkonu funkce jednatele společnosti Teplo Blansko, s. r. o.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0 

Usnesení č. 31

Rada schvaluje Jednací řád Rady města Blansko.

PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL 0

 

            aktualizováno: 23. 2. 2024, 11:47 h