Jednací řád Zastupitelstva města Blansko

Účinnost od 01.04.2024

Obsah:

1. Úvodní ustanovení
2. Ustavující zasedání
3. Příprava zasedání
4. Svolání zasedání
5. Průběh zasedání
6. Přijímání usnesení
7. Způsoby hlasování
8. Usnesení
9. Interpelace členů Zastupitelstva města Blansko
10. Přerušení a ukončení zasedání
11. Závěrečná ustanovení

Příloha:
Volební řád

Zpracovaly:  Mgr. et Mgr. Petra Skotáková, tajemnice, JUDr. Markéta Mikulášková, vedoucí právního oddělení

Zastupitelstvo města Blansko vydává podle ustanovení § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tento Jednací řád Zastupitelstva města Blansko.

              

Čl. 1
Úvodní ustanovení

1.1.  Pravomoci Zastupitelstva města Blansko (dále také jen „ZM“) vymezuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon o obcích“), zejména v ustanoveních § 84 a § 85. Další pravomoci ZM stanoví i jiné právní předpisy, např. zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

1.2.  Jednací řád ZM upravuje podrobnosti jednání ZM, které nejsou v zákoně o obcích upraveny, či je jejich úprava obecná, zejména pak jeho přípravu, svolání, průběh, usnášení, přerušení a ukončení jednání ZM, plnění usnesení ZM.

1.3.  Jednací řád vychází ze základních ustanovení Ústavy ČR obsahujících principy demokratického právního státu včetně uplatňování veřejné moci v případech, mezích a způsoby stanovenými zákonem, na principech většiny a ochrany menšiny.

            

Čl. 2
Ustavující zasedání

2.1.  Ustavující zasedání nově zvoleného ZM svolává dosavadní starosta po uplynutí lhůty pro podání návrhu soudu na neplatnost voleb nebo neplatnost hlasování tak, aby se konalo do 15 dnů ode dne uplynutí této lhůty, a jestliže byl návrh na neplatnost voleb nebo na neplatnost hlasování podán, do 15 dnů ode dne právní moci rozhodnutí soudu o posledním z podaných návrhů, pokud žádnému z podaných návrhů nebylo vyhověno.

2.2.  Ustavujícímu zasedání ZM předsedá zpravidla dosavadní starosta, případně nejstarší člen ZM do doby, než je zvolen starosta nebo místostarosta.

2.3.  Členové nového ZM složí na začátku prvního zasedání ZM, jehož se po svém zvolení zúčastní, slib dle zákona o obcích. Složením slibu se člen ZM ujímá svých práv a povinností.

2.4.  Ustavující zasedání ZM zvolí nejprve starostu, který se poté ujme řízení jednání.

2.5.  ZM následně zvolí místostarostu/místostarosty, stanoví počet členů rady a zvolí další členy rady města.

2.6.  Kandidáty na funkci starosty, místostarosty/místostarostů a dalších členů rady města může navrhnout každý člen ZM.

2.7.  Způsob volby upravuje Volební řád, který je přílohou tohoto Jednacího řádu.

2.8.  Kromě volby starosty, místostarosty/místostarostů a dalších členů rady města je na ustavujícím zasedání ZM možné projednat i jiné věci vyhrazené ZM, s výjimkou interpelací členů ZM.

            

Čl. 3
Příprava zasedání

3.1.  Právo předkládat návrhy k zařazení na program jednání připravovaného zasedání ZM mají jeho členové, rada města (dále také jen „RM“) a výbory.

3.2.  RM schvaluje návrh programu jednání ZM, vychází přitom z návrhů RM, členů RM, výborů a členů ZM. ZM zpravidla projednává nejprve radou města projednané záležitosti.

3.3.  Přípravu programu včetně písemných podkladů pro zasedání ZM koordinuje tajemník Městského úřadu Blansko (dále také jen „tajemník MěÚ“).

3.4.  Materiály pro zasedání ZM obsahují:

 1. Označení předkládajícího orgánu obce či jméno předkladatele
 2. Číslo a datum zasedání ZM
 3. Název materiálu
 4. Důvodovou zprávu (obsah) včetně případných příloh 
 5. Návrh usnesení
 6. Jméno a podpis zpracovatele důvodové zprávy
 7. Jméno a podpis odpovědné osoby za důvodovou zprávu
 8. Jméno a podpis osoby odpovědné za finanční kontrolu materiálu (jde-li o materiál vypracovaný útvarem MěÚ)
 9. Jméno a podpis osoby odpovědné za právní kontrolu materiálu (jde-li o materiál vypracovaný útvarem MěÚ).

3.5.  Podklady pro zasedání ZM mohou obsahovat osobní údaje. Všechny osoby přicházející do styku s podkladovými materiály pro zasedání ZM jsou povinny s těmito materiály nakládat v souladu s předpisy na ochranu osobních údajů (zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).

            

Čl. 4
Svolání zasedání

4.1.  Zasedání ZM svolává starosta.

4.2.  ZM se schází dle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce.

4.3.  Starosta je povinen svolat zasedání ZM, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů ZM nebo hejtman kraje. Zasedání ZM se koná nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy žádost byla doručena Městskému úřadu Blansko (dále také jen „MěÚ“). Nesvolá-li takto zasedání ZM starosta, učiní tak místostarosta, popřípadě jiný člen ZM.

4.4.  Pozvánka s uvedením místa a doby konání zasedání ZM spolu s návrhem programu jednání včetně písemných podkladů (v elektronické podobě) pro zasedání ZM je doručena všem členům ZM, a to nejpozději 7 dní před plánovaným termínem zasedání ZM. MěÚ zveřejní nejpozději 7 dní před zasedáním ZM na úřední desce MěÚ informace o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání ZM.

4.5.  Vyžadují-li to neodkladné okolnosti, mohou být dílčí písemné podklady doručeny členům ZM před zahájením zasedání ZM.

4.6.  Písemné podklady pro zasedání ZM zveřejní MěÚ na webových stránkách města www.blansko.cz po provedení anonymizace osobních údajů, a to nejpozději 5 dní před plánovaným termínem zasedání ZM. Dílčí písemné podklady uvedené v čl. 4.5. tohoto jednacího řádu budou uveřejněny dodatečně, nejpozději se zápisem ze zasedání. Písemné podklady budou na webových stránkách zveřejněny po dobu 5 let od jejich zveřejnění.

4.7.  Zasedání ZM je veřejné.

4.8.  Zasedání ZM se účastní tajemník MěÚ s hlasem poradním a zapisovatel, je-li pověřen zhotovením zápisu, dále pak vedoucí útvarů MěÚ, na vyzvání starosty nebo místostarostů také jednatelé a ředitelé založených a zřízených právnických osob města, příp. jimi pověření zástupci.

            

Čl. 5
Průběh zasedání

5.1.  Zasedání ZM řídí starosta nebo v jeho nepřítomnosti místostarosta, nebo jiný starostou pověřený člen ZM (dále také jen „předsedající“).

5.2.  Člen ZM je povinen zúčastňovat se zasedání ZM, být řádně připraven projednat body navrženého programu zasedání ZM a plnit úkoly, které mu ZM uloží. Pokud členu ZM brání v účasti závažné okolnosti, jakož i v případě opožděných příchodů a předčasných odchodů, je povinen se s dostatečným předstihem omluvit starostovi nebo předsedajícímu.

5.3.  Před zahájením zasedání se přítomní členové ZM vlastnoručně podepíší do prezenční listiny.

5.4.  Nesejde-li se nadpoloviční většina všech členů ZM do 30 minut po stanovené době zahájení zasedání, ukončí předsedající zasedání ZM a svolá nejpozději do 15 dnů jeho náhradní zasedání. Uvedené se uplatní také v případě nepřítomnosti nadpoloviční většiny všech členů ZM v průběhu zasedání.

5.5.  V zahajovací části zasedání předsedající konstatuje usnášeníschopnost a pověří dva členy ZM ověřením zápisu. 

5.6.  Před vlastním jednáním se hlasuje o navrženém programu jednání. Členové ZM mohou navrhovat změny navrženého programu. Předkladatel navrhovaného bodu programu je oprávněn stáhnout věc z navrhovaného programu jednání, o tomto se nehlasuje. O každém návrhu se hlasuje zvlášť, a to bez předchozí rozpravy a odůvodnění tohoto návrhu. Poté dá předsedající hlasovat o programu jako celku, a to včetně případných schválených změn. Tím je dáno pořadí projednávání jednotlivých bodů.

5.7.  Předkladatel návrhu je oprávněn stáhnout věc z projednání, o tomto se nehlasuje.

5.8.  Každá projednávaná věc je odůvodněna předkladatelem, který přednese návrh usnesení k dané věci.

5.9.  Ke každé projednávané věci otevře předsedající rozpravu. Se souhlasem ZM se může spojit projednávání dvou a více věcí.

5.10.  Jsou-li k projednávané věci předložena samostatná stanoviska např. výboru, člena ZM apod., udělí předsedající k jejich přednesení slovo ještě před zahájením rozpravy.

5.11.  Účastníci zasedání se hlásí o slovo prostřednictvím elektronického hlasovacího systému nebo zvednutím ruky, není-li možné použít elektronický hlasovací systém. Předsedající udělí slovo podle pořadí přihlášení, mimo něj může předsedající udělit slovo tomu, kdo má technickou poznámku. Přednostně předsedající udělí slovo předkladateli návrhu nebo starostovi, není-li předsedajícím. Ten, komu předsedající neudělí slovo, se ho nemůže ujmout.

5.12.  Předsedající může řečníkovi odejmout slovo, nemluví-li k věci přes upozornění předsedajícího.
Člen ZM, kterému bylo odňato předsedajícím slovo, má právo žádat o znovupřidělení slova, o čemž rozhodne ZM hlasováním.

5.13.  Pokud se do rozpravy již nikdo nehlásí, předsedající stanoví ukončení rozpravy. Návrh na ukončení rozpravy může v jejím průběhu podat kterýkoliv člen ZM. O jeho návrhu okamžitě rozhoduje ZM hlasováním. K věci se může ještě vyjádřit ten, kdo se přihlásil do rozpravy před podáním návrhu na její ukončení. Na návrh člena ZM může dojít ke znovuotevření rozpravy, rozhodne-li o tom ZM hlasováním.

5.14.  Člen ZM se může přihlásit s technickou poznámkou, kterou reaguje na průběh zasedání. Technickou poznámkou je taktéž návrh na ukončení rozpravy a návrh zpětvzetí u usnesení. Technická poznámka nesmí trvat déle než 1 minutu.

5.15.  Člen ZM, u něhož skutečnosti nasvědčují tomu, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování o určité věci mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci (střet zájmů), je povinen sdělit ZM tuto skutečnost před zahájením projednávání takové věci. Dotčený člen ZM se ke slovu v tomto případě hlásí formou technické poznámky.

5.16.  ZM si může vyžádat k projednávané problematice vyjádření kteréhokoliv člena ZM, zaměstnance města Blansko nebo zástupce právnické osoby zřízené či založené městem Blansko nebo jiného zúčastněného subjektu. Předsedající může udělit slovo zaměstnancům města Blansko, zástupci právnické osoby zřízené a založené městem či jiného zúčastněného subjektu.

5.17. Občané města Blansko1 (dále jen „občan“) mají právo vyjadřovat na zasedání ZM svá stanoviska k projednávaným věcem. Předsedající udělí v rámci rozpravy slovo občanovi, který se o slovo přihlásí zvednutím ruky nebo písemně. V písemné přihlášce o slovo občan uvede jméno a příjmení, adresu trvalého pobytu a předmět vyjádření. Písemná přihláška o slovo musí být předložena před ukončením rozpravy k projednávané věci předsedajícímu. Hlásí-li se občan jen zvednutím ruky bez písemné přihlášky, sdělí své osobní údaje tak, aby mohlo být ověřeno, že je skutečně oprávněn přednést na zasedání ZM své stanovisko k projednávané věci. Časový limit pro přednesení stanoviska občana města Blansko je 3 minuty.

5.18.  Dotazy na členy ZM, zaměstnance města Blansko a právnické osoby zřízené a založené městem Blansko a jiné zúčastněné subjekty týkající se projednávané věci může člen ZM vznášet v průběhu rozpravy.

5.19.  Každý člen ZM má právo požádat o zanesení své připomínky, návrhu nebo vyjádření do zápisu. Předsedající může požádat o předložení návrhu v písemné podobě.

5.20.  Všichni účastníci jednání ZM jsou povinni v jeho průběhu zdržet se všech rušivých projevů včetně používání mobilních telefonů a řídit se v tomto směru pokyny předsedajícího.
Narušuje-li někdo hrubým způsobem průběh zasedání, má předsedající právo vykázat ho z jednací místnosti. Tím nesmí být dotčeno právo výkonu mandátu člena ZM.

5.21.  Probíhající zasedání ZM je živě vysíláno na internetu. Odkaz na toto živé vysílání je uveden na webových stránkách města www.blansko.cz. 

5.22.  O zasedání ZM pořizuje tajemník MěÚ nebo jím pověřená osoba zápis, který obsahuje počet přítomných členů ZM, schválený pořad jednání, podstatu rozpravy, návrhy dle článku 6.2 tohoto jednacího řádu a průběh a výsledek hlasování. V zápisu ze zasedání ZM se u každého hlasování uvede celkový počet hlasů v kategoriích: PRO, PROTI, ZDRŽEL. Přijatá usnesení jsou uvedena v samostatné příloze zápisu. 

5.23.  Zápis se pořizuje do 15 dnů po skončení zasedání. Zápis podepisují starosta nebo místostarosta a pověření ověřovatelé zápisu, kteří mají povinnost dostavit se k podpisu zápisu tak, aby zápis mohl být bez zbytečného odkladu rozeslán. 

5.24.  Pro účely zpracování zápisu a za účelem informování veřejnosti o činnosti města se ze zasedání ZM pořizuje audiovizuální záznam. Prostor, kde probíhá zasedání ZM, je označen informací o živém vysílání, pořizování audiovizuálního záznamu a jeho účelu.

5.25.  Zápis je po ověření a provedení anonymizace dle pravidel upravujících ochranu osobních údajů zveřejněn na webových stránkách města www.blansko.cz. Současně je za účelem informování veřejnosti o činnosti města jako doplňující informace k zápisu a podkladovým materiálům na webových stránkách města www.blansko.cz zveřejněn odkaz na pořízený audiovizuální záznam zasedání ZM. Zápis a odkaz na audiovizuální záznam zasedání ZM budou na webových stránkách města zveřejněny po dobu 5 let od jejich pořízení.

5.26.  Schválený zápis je listinou osvědčující průběh jednání a obsah usnesení a je součástí spisu předmětného zasedání ZM. Součástí spisu je také prezenční listina členů ZM, předkládané písemné materiály a jiné návrhy, písemné odpovědi na interpelace členů ZM. Zápis je uložen u tajemníka MěÚ k nahlédnutí.

5.27.  O námitkách člena ZM proti zápisu podaných písemně nejpozději 5 dnů před nejbližším zasedáním ZM rozhodují po vyjádření ověřovatelů zápisu členové ZM hlasováním. Zápis, k němuž nebyly podány námitky, se považuje za schválený.

5.28.  V případě, kdy ověřovatel zápisu nesplnil svoji povinnost podepsat zápis z jednání, hlasuje se o platnosti zápisu na nejbližším zasedání ZM.        

------------
1) § 16 odst. 2 a 3 a § 17 zákona o obcích

            

Čl. 6
Přijímání usnesení

6.1.  ZM je schopno jednat a usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. K platnému usnesení, rozhodnutí nebo volbě je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů ZM.

6.2.  Člen ZM může předkládat v rámci rozpravy tyto návrhy:

 1. Návrh na stažení věci z projednání.
 2. Pozměňovací nebo doplňující návrh či protinávrh; předkladatel návrhu při projednávání daného bodu musí předsedajícímu nejpozději do zahájení hlasování předložit svůj návrh na usnesení písemně nebo ústně s nadiktováním přesného znění.

6.3.  Postup při hlasování:

 1. Nejprve dá předsedající hlasovat o návrhu na stažení věci z projednání, pokud byl takový návrh vznesen.
 2. Byly-li k předloženému návrhu na usnesení předloženy pozměňovací nebo doplňující návrhy či protinávrhy, hlasuje se nejdříve o nich, a to v pořadí, ve kterém byly předloženy. Není-li přijat žádný pozměňovací nebo doplňující návrh či protinávrh, hlasuje se o předloženém základním návrhu usnesení.

Přijetím návrhu usnesení v předloženém písemném materiálu nebo některého z dalších návrhů se ostatní návrhy, které přijatý návrh vylučuje, považují za nepřijaté a nehlasuje se o nich.

6.4.  Člen ZM může vzít svůj návrh zpět kdykoli před hlasováním o tomto návrhu.

6.5.  Jestliže ani jeden z předložených návrhů nezískal při hlasování potřebnou většinu, může předsedající vyhlásit dohodovací řízení. V tomto případě vyzve předsedající volební strany členů ZM ke jmenování svého zástupce pro dohodovací řízení a zasedání přeruší. Dohodovacímu řízení předsedá předsedající ZM. Dojde-li k dohodě, předsedající obnoví přerušené zasedání ZM, přednese upravený návrh a dá o něm hlasovat. Nezíská-li ani tento návrh potřebnou většinu, prohlásí jej předsedající za nepřijatý. O nepřijatém návrhu může být znovu hlasováno nejdříve na nejbližším zasedání ZM.

6.6.  V případě, že návrh usnesení nezíská souhlas nadpoloviční většiny všech členů ZM, prohlásí předsedající návrh usnesení za nepřijatý.

            

Čl. 7
Způsoby hlasování

7.1.  Veřejné hlasování prostřednictvím elektronického hlasovacího systému
Hlasování je veřejné a jmenovité.

7.1.1.  Při podpisu do prezenční listiny obdrží člen ZM elektronické hlasovací zařízení (dále také jen „tablet“).

7.1.2.  Člen ZM hlasuje prostřednictvím tabletu po přihlášení se do elektronického hlasovacího systému.
Člen ZM hlasuje PRO návrh, PROTI návrhu nebo se ZDRŽÍ hlasování tím, že kdykoliv v době vymezené pro hlasování stiskne příslušné tlačítko tabletu. Začátek a konec hlasování je oznámen zvukovým signálem. Elektronický hlasovací systém umožňuje změnu zvolené varianty hlasování až do zaznění zvukového signálu oznamujícího konec hlasování.

7.1.3.  Předsedající vyhlásí výsledky hlasování tak, že oznámí počet hlasů odevzdaných PRO návrh, PROTI návrhu a sdělí počet členů ZM, který se ZDRŽEL hlasování. Současně sdělí, zda bylo usnesení přijato, nebo zda ZM návrh nepřijalo.

7.1.4.  Vznese-li kterýkoliv člen ZM v průběhu hlasování námitku ke správnosti zaznamenání svého hlasování hlasovacím zařízením, opakuje předsedající hlasování, a to maximálně 2x. V případě takového opakovaného hlasování platí výsledky posledního zaznamenaného hlasování.

7.1.5.  Při odchodu z jednací místnosti v průběhu jednání a po ukončení zasedání ZM odevzdá každý člen ZM osobně vypnuté hlasovací zařízení osobě určené tajemníkem MěÚ u vchodu do jednací místnosti.

7.1.6.  Sestava výsledků jednotlivých hlasování včetně evidence jmenovitého hlasování je uložena v elektronickém hlasovacím systému.

7.2.  Veřejné hlasování bez použití elektronického hlasovacího systému
Hlasování je veřejné a hromadné.

7.2.1.  V případě, kdy elektronický hlasovací systém není možné použít, hlasuje člen ZM veřejně zvednutím ruky. Hlasuje se v pořadí: PRO návrh, PROTI návrhu, ZDRŽEL se hlasování.

7.2.2.  Vznese-li kterýkoliv člen ZM bezprostředně po hlasování pochybnosti o správnosti součtu hlasů, nechá předsedající opakovat hlasování.

7.2.3.  Předsedající vyhlásí výsledky hlasování tak, že oznámí počet hlasů odevzdaných PRO návrh, PROTI návrhu a počet členů ZM, kteří se ZDRŽELI hlasování. Současně sdělí, zda bylo usnesení přijato nebo zda ZM návrh nepřijalo.

7.2.4.  V případě, kdy není možné použít elektronický hlasovací systém, zajišťují sčítání hlasů sčitatelé určení tajemníkem MěÚ operativně pro tyto případy.

7.3.  Tajné hlasování
ZM může rozhodnout o tajném hlasování. V tomto případě se přiměřeně použije postup pro způsob hlasování dle Volebního řádu, který je přílohou tohoto jednacího řádu.

            

Čl. 8
Usnesení

8.1.  Přijatá usnesení ZM se zapisují do samostatné přílohy zápisu, kterou podepisuje starosta. Po podpisu zápisu starostou nebo místostarostou a určenými ověřovateli zápisu se příloha s usneseními rozesílá všem členům ZM, vedoucím útvarů MěÚ a právnickým osobám zřízeným a založeným městem Blansko a zveřejní se spolu se zápisem na webových stránkách města www.blansko.cz. Členům ZM se spolu s přílohou s usneseními rozesílá zápis z jednání ZM. Plnění usnesení ZM zabezpečují starosta, místostarostové a tajemník MěÚ zejména prostřednictvím zaměstnanců města Blansko a právnických osob zřízených a založených městem Blansko.

            

Čl. 9
Interpelace členů ZM

9.1.  Povinným bodem programu jednání ZM, s výjimkou ustavujícího zasedání ZM, jsou interpelace členů ZM.

9.2.  V rámci tohoto bodu programu má člen ZM právo vznášet ústně nebo písemně interpelace (dotazy, připomínky a podněty) na členy ZM, na RM nebo její členy a zaměstnance města Blansko a právnické osoby zřízené a založené městem Blansko. Nemůže-li být odpověď dána v průběhu projednávání bodu programu interpelace, je povinností dotazovaného odpovědět písemně nejpozději do 30 dnů prostřednictvím MěÚ Blansko. Není-li tázající se s odpovědí spokojen, nechá předsedající o podaném vysvětlení hlasovat ihned nebo na nejbližším zasedání ZM.

9.3.  V rámci bodu programu nazvaného interpelace členů ZM může člen ZM předkládat ZM návrhy formou návrhů usnesení, o kterých rozhodne ZM hlasováním.

9.4.  Všechny interpelace jsou evidovány zapisovatelem nebo tajemníkem MěÚ.

9.5.  Výše uvedená pravidla se vztahují pouze na jednání ZM a nejsou jimi dotčena práva člena ZM podle § 82 písm. b) a c) zákona o obcích.

            

Čl. 10
Přerušení a ukončení zasedání

10.1.  Předsedající prohlásí zasedání za přerušené, usneslo-li se ZM na dohodovacím řízení, klesl-li počet přítomných členů ZM a ZM se stalo neusnášeníschopné nebo z jiných závažných důvodů, které znemožňují nerušený průběh jednání.

10.2.  Přerušené zasedání obnovuje předsedající. Obnovené zasedání se musí uskutečnit do 15 dnů. Po obnovení přerušeného zasedání projedná ZM zbývající část programu.

10.3.  Předsedající vyhlašuje dle svého uvážení v průběhu jednání přestávku.

10.4.  Předsedající prohlásí zasedání ZM za ukončené, pokud byl vyčerpán program jednání a nikdo se již o slovo nepřihlásil.

            

Čl. 11
Závěrečná ustanovení

11.1.  Přílohou tohoto Jednacího řádu je Volební řád.

11.2.  Tento jednací řád nabývá účinnosti dne 01.04.2024. 

11.3.  Tento jednací řád nahrazuje v plném rozsahu Jednací řád Zastupitelstva města Blansko ze dne 10.06.2020.

11.4.  Tento jednací řád byl schválen na 9. zasedání Zastupitelstva města Blansko dne 19.03.2024 usnesením č. 22.

 

V Blansku dne 20.03.2024


            

Příloha Jednacího řádu Zastupitelstva města Blansko

 

Volební řád

Zastupitelstvo města Blansko je orgánem města složeným z členů ZM volených v přímých volbách občany města Blansko. ZM stanovuje počet členů RM. Zastupitelstvu města je vyhrazeno volit starostu, místostarostu/místostarosty a další členy rady města.

Čl. 1
Volba starosty, místostarosty/místostarostů a dalších členů RM

1.1.  ZM stanoví počet členů RM.

1.2.  Kandidáty na funkci starosty, místostarosty/místostarostů a dalších členů RM navrhují jednotliví členové ZM. Nejprve probíhá volba starosty, po jejím skončení volba místostarosty/místostarostů a poté volba dalších členů RM.

1.3.  ZM rozhodne samostatným usnesením o počtu místostarostů.

1.4.  Pořadí kandidátů pro volbu na funkci starosty je shodné s pořadím, v jakém byli tito kandidáti postupně navrhováni. Předsedající vyzve členy ZM k hlasování o jednotlivých kandidátech postupně podle pořadí návrhů. Získá-li některý z kandidátů nadpoloviční většinu hlasů všech členů ZM, stává se starostou. O dalších návrzích se již nehlasuje.

1.5.  Stejným způsobem se provádí volba místostarosty/místostarostů a dalších členů RM, dokud není naplněn počet stanovených místostarostů a členů RM.

Čl. 2
Způsob hlasování

2.1.  Hlasování pro volbu starosty, místostarosty/místostarostů a ostatních členů RM je veřejné, pokud ZM nerozhodne samostatným usnesením, že volba bude probíhat jiným způsobem hlasování.

2.2.  Pro tajné hlasování platí následující:
Členové ZM zvolí veřejným hlasováním volební komisi, která má celkem tři členy. Volební komise řídí průběh voleb.
Tajné hlasování je možno provést prostřednictvím elektronického hlasovacího systému.
Není-li použit elektronický hlasovací systém, postupuje se takto:
Každý z přítomných členů ZM obdrží hlasovací lístek označený úředním razítkem města Blansko. Po vyzvání volební komise se odeberou přítomní členové ZM jednotlivě do prostoru pro úpravu hlasovacích lístků. V tomto prostoru napíší na přidělený hlasovací lístek kandidáta na funkci starosty. Takto vyplněný lístek vloží do obálky označené razítkem města Blansko a vhodí do volební schránky. Po ukončení takto provedené volby volební komise schránku otevře a sečte odevzdané hlasy pro jednotlivé kandidáty. Ten z kandidátů, který získá nadpoloviční většinu hlasů všech členů ZM, je zvolen na funkci starosty.
Není-li starosta zvolen touto tajnou volbou, volební komise určí losem pořadí navržených kandidátů, kteří byli navrženi na hlasovacích lístcích. Poté se veřejným hlasováním provádí volba. Opět platí, že ten z kandidátů, který získá nadpoloviční většinu hlasů všech členů ZM, je zvolen do funkce starosty, o dalších kandidátech se nehlasuje.

2.3.  Po volbě starosty se provádí volba místostarosty/místostarostů, po jejím ukončení volba ostatních členů RM. Pro tyto volby platí totéž, co pro volbu starosty.

2.4.  Pokud nebude ve druhém kole voleb obsazena funkce starosty, ZM samostatným usnesením pověří jednoho ze svých členů ke svolání dalšího zasedání ZM, které se musí konat do 1 měsíce ode dne konání prvního zasedání.

Čl. 3
Závěrečná ustanovení

Tento Volební řád je přílohou Jednacího řádu Zastupitelstva města Blansko, schváleného Zastupitelstvem města Blansko dne 19.03.2024.

V Blansku dne 20.03.2024

 

            aktualizováno: 3. 4. 2024, 14:51 h