Výbory Zastupitelstva města Blansko

Kontrolní výbor Zastupitelstva města Blansko

Finanční výbor Zastupitelstva města Blansko

Výbor pro energetiku Zastupitelstva města Blansko

  Směrnice 10/2014
Výbory Zastupitelstva města Blansko

Účinnost od 17.12.2014

Obsah:

 1. Úvodní ustanovení
 2. Jmenování členů výborů
 3. Postavení výborů
 4. Jednání výborů
 5. Pravidla kontrolní činnosti výborů
 6. Seznam výborů zastupitelstva města
 7. Náplň práce výborů
 8. Odměňování členů výborů
 9. Závěrečná ustanovení

Přílohy:

Potvrzení o seznámení se směrnicí Výbory Zastupitelstva města Blansko

Zpracovali:

 • Ing. Josef Kupčík, tajemník
 • Mgr. Jiří Kučera, vedoucí odboru kancelář tajemníka
 • Mgr. Markéta Mikulášková, vedoucí právního a personálního oddělení OKT

Obdrží: členové Zastupitelstva města Blansko, předsedové, místopředsedové, členové a zapisovatelé výborů, vedoucí odborů MěÚ, ředitel městské policie, ředitelé příspěvkových organizací zřízených městem

  Čl. 1
Úvodní ustanovení

 1. Na základě ustanovení § 117 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích“), Zastupitelstvo města Blansko (dále též jen „ZM“) zřizuje a zrušuje výbory, které jsou jeho iniciativními a kontrolními orgány s ohledem na potřeby města. Povinně se zřizují výbory finanční a kontrolní.

 2. ZM řídí a koordinuje činnost jednotlivých výborů, stanoví jejich náplň práce, ukládá jim úkoly a projednává stanoviska a návrhy výborů.

 3. Městský úřad Blansko (dále také jen „MěÚ“) pomáhá výborům v jejich činnosti.

 4. Výbory jsou ze své činnosti odpovědny zastupitelstvu města.

  Čl. 2
Jmenování členů výborů

 1. Členy výborů jmenuje ZM svým usnesením.

 2. Složení výborů je následující:
  a) předseda výboru, kterým je člen Zastupitelstva města Blansko
  b) místopředseda výboru a ostatní členové výboru jmenovaní na základě doporučení jednotlivých volebních stran zastupitelstva města a písemných přihlášek občanů města s ohledem na jejich odbornost, fundovanost, informovanost a zkušenosti

 3. Počet členů výboru je vždy lichý. Výbory jsou nejméně tříčlenné.

 4. Členství ve výboru prokazují jmenovaní členové písemným potvrzením, na kterém je uvedeno jméno, příjmení a bydliště člena výboru a název výboru. Potvrzení je opatřeno razítkem města a podpisem starosty. Členovi výboru je vystaven průkaz člena výboru.

 5. Funkční období členů výborů je shodné s funkčním obdobím Zastupitelstva města Blansko.

  Čl. 3
Postavení výborů

 1. Výbory jsou iniciativními a kontrolními orgány ZM.

 2. Výbory plní úkoly, kterými je pověří ZM. Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu města, a to zpravidla po projednání v Radě města Blansko.

 3. Členové výborů se prokazují průkazem člena výboru. Dle uvážení výboru může výbor v rámci řešení určitého úkolu přizvat ke spolupráci odborníky dle čl. 4 odst. 4 této směrnice. Těmto přizvaným odborníkům vystaví potvrzení o spolupráci předseda výboru (vždy s omezenou platností pro určitou činnost).

 4. Výbory nemají rozhodovací právo. Kontrolní a další činnost provádí v souladu s úkoly, stanovenými zastupitelstvem města.

  Čl. 4
Jednání výborů

 1. Jednání výborů je neveřejné, pokud výbor nerozhodne jinak. Výbor je usnášeníschopný, jestliže je přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.

 2. Jednání výboru se povinně účastní zapisovatel s hlasem poradním, který zabezpečuje administrativní záležitosti výboru. Zapisovatel je ustanoven tajemníkem MěÚ po dohodě s předsedou výboru a to z řad zaměstnanců města zařazených do MěÚ Blansko.

 3. Zapisovatel výboru připravuje spolu s předsedou výboru program jednání výboru.

 4. Výbor může samostatným hlasováním rozhodnout, že na jednání bude mít přístup nečlen výboru. Členové ZM se mohou jednání výborů kdykoliv zúčastnit s hlasem poradním.

 5. Ve zvlášť složitých případech výbory spolupracují s přizvanými odborníky, žádají je o provedení některých úkolů (např. posouzení náležitostí smluv, účetních dokladů, technické posouzení) a zpracování příslušných zpráv, které napomohou k objektivnímu zjištění skutečného stavu věci. Přizvaní odborníci předkládají své návrhy a náměty příslušnému výboru.

 6. Výbory jako kolektivní orgán přijímají svá stanoviska a opatření usneseními, k jejichž přijetí je

  třeba nadpoloviční většina hlasů všech členů výboru.

 7. Výbory se scházejí podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce.

 8. Práva a povinnosti členů výborů:
  a) Předseda výboru řídí práci výboru, reprezentuje výbor navenek, připravuje a svolává zasedání výboru, zajišťuje komunikaci mezi ZM a výborem, řídí průběh zasedání, zabezpečuje plnění úkolů zastupitelstva města a dbá na dodržování stanovených pravidel činnosti výboru
  b) V nepřítomnosti předsedy jej zastupuje místopředseda v celém rozsahu jeho pravomocí.
  c) Předseda výboru zabezpečí, aby z každého zasedání výboru byl pořízen zápis. V zápisu bude uveden termín jednání, účast, program a průběh jednání a přijatá usnesení výboru. Zápis podepisují vždy dva členové výboru přítomní na příslušném zasedání výboru, a to vždy předseda a zpravidla místopředseda výboru. Předseda výboru předá zápis do jednoho týdne od konání jednání výboru tajemníkovi MěÚ, který jej předloží k projednání na nejbližší schůzi rady města a následně na zasedání zastupitelstva města.
  d) Člen výboru je povinen na základě pověření předsedy výboru plnit konkrétní zadané úkoly související s činností výboru nebo spolupracovat na plnění takových úkolů
  e) V rámci práce ve výboru nesmí být dotčena práva a právem chráněné zájmy kontrolovaných subjektů. Všichni členové výborů jsou vázáni mlčenlivostí o skutečnostech, s kterými se seznámili v rámci práce ve výboru.
  f) Všichni členové výborů jsou povinni výše uvedená práva a povinnosti dodržovat. Zároveň jsou povinni seznámit se s platným zněním této směrnice, zejména s právy a povinnostmi člena výboru a tuto skutečnost písemně potvrdit na prvním jednánívýboru, kterého se zúčastní. Vzor potvrzení tvoří přílohu této směrnice.

  Čl. 5
Pravidla kontrolní činnosti výborů

 1. V rámci přípravy kontroly na svěřeném úseku, uložené zastupitelstvem města, výbor vypracuje jednoduchý záměr kontroly, v němž se uvede zejména náplň kontroly, kdo, kdy a kde kontrolu provede. Se záměrem kontroly seznámí výbor kontrolovaný subjekt, a to nejpozději při zahájení kontroly. V rámci jednotlivých forem kontroly (nahlížení do písemností, pohovory apod.) pracuje výbor zásadně ve skupinách. Jednotlivé kontrolní úkony provádějí vždy nejméně tři členové výboru, případně dva členové výboru a odborník. Kontrolu (zjišťování stavu věci) provádí výbor obvykle formou:

  - nahlížení do písemností (záznamů z jednání, evidence, protokolů, účetních dokladů apod.)

  - pohovoru se zaměstnanci, jejichž činnost se kontroluje (požaduje od nich vysvětlení a další informace k jednotlivým ověřovaným skutečnostem), případně s dalšími občany

  - místním šetřením (zjistí se skutečný stav v terénu).

 2. Výbor je oprávněn vyžadovat od tajemníka MěÚ, vedoucích odborů MěÚ a ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných městem veškeré informace a materiály, související s řešenými úkoly, o čemž musí být vyhotoven písemný zápis, obsahující seznam poskytnutých materiálů, obsah poskytnutých informací, účel. Zápis musí být opatřen datem a podpisem tajemníka MěÚ, resp. vedoucího odboru, resp. ředitele příspěvkové organizace a zúčastněných členů výboru. Jmenované osoby jsou povinny požadované informace poskytnout neprodleně.

 3. Výbor je povinen provádět kontrolní činnost tak, aby nebyla dotčena práva, právem chráněné zájmy kontrolovaných subjektů. Převzaté (zapůjčené) doklady musí chránit před ztrátou, zničením, poškozením nebo zneužitím. Musí objektivně zjišťovat skutečný stav věci a prokazatelně doložit zjištěné nedostatky.

 4. O výsledku kontroly pořídí výbor písemný zápis z kontroly, který bude obsahovat, co bylo kontrolováno, jaké nedostatky byly zjištěny a návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků. Zápis z kontroly musí být projednán se všemi kontrolovanými osobami a opatřen jejich podpisy a vyjádřením k uvedeným skutečnostem. Dále musí být podepsán členy výboru, kteří kontrolu prováděli.

  Čl. 6
Seznam výborů zastupitelstva města

Zastupitelstvo města Blansko zřídilo tyto výbory:

 • Finanční výbor
 • Kontrolní výbor

  Čl. 7
Náplň práce výborů

Finanční výbor

 • provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky města
 • plní vůči Radě města Blansko poradní funkci ve finančních záležitostech
 • plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo města

Kontrolní výbor

 • kontroluje plnění usnesení zastupitelstva města a rady města
 • kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a MěÚ na úseku samostatné působnosti
 • plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo města

  Čl. 8
Odměňování členů výborů

Město Blansko může poskytnout ze svých rozpočtových prostředků odměnu předsedovi výboru, o čemž rozhoduje ZM.

  Čl. 9
Závěrečná ustanovení

 1. Tato směrnice zrušuje směrnici č. 8/2010 Výbory Zastupitelstva města Blansko ze dne 14.12.2010 .

 2. Tato směrnice byla schválena Zastupitelstvem města Blansko na jeho 2. zasedání dne

 3. 16.12.2014 a nabývá účinnosti dne 17.12.2014.

 4. Zapisovatelé výše uvedených výborů předloží písemné potvrzení o seznámení všech členů výboru se směrnicí Výbory Zastupitelstva města Blansko dle Čl. 4, odst.8, písm. f) na sekretariát starosty, a to nejpozději do tří měsíců ode dne jmenování členů výboru.

V Blansku dne 16.12.2014

Mgr. Ivo Polák
starosta města Blansko

            aktualizováno: 22. 11. 2022, 06:44 h