Výbory Zastupitelstva města Blansko

Kontrolní výbor Zastupitelstva města Blansko

Ing. František Hasoň, předseda
Pavel Šich, místopředseda
Mgr. Lukáš Toman, člen
Mgr. Radovan Bartošek, člen
Ing. Luboš Sedlák, člen
Ing. Karel Sochor, člen
Lenka Skotáková, členka
Radek Šinkora, člen
Bc. Emil Pernica, DiS., člen
Ing. Josef Hasoň, člen
Zuzana Pallasová, členka

Finanční výbor Zastupitelstva města Blansko

Mgr. Bc. Michal Souček, předseda
Ing. Josef Kupčík, místopředseda
Ing. Patrik Ág, člen
Ing. Pavel Nehyba, člen
Ing. Miloš Polák, člen
Ing. Zdeněk Grünwald, MBA, člen
Ing. Veronika Dobiášková, členka
Mgr. Petra Kupková, členka
Josef Nejezchleb, člen
Ing. Jiří Míšenský, člen
Pavel Nejezchleb, člen

Výbor pro energetiku Zastupitelstva města Blansko

Zbyněk Pokorný, předseda
Ing. Josef Vrba, místopředseda
Ing. Jan Došek, MBA, člen
Ing. Martin Strýček, člen
Ing. Vlastimil Vaníček, člen
Ing. Jiří Kunc, člen
Miroslav Labuť, člen
Ing. Pavel Matuška, člen
Ing. Jiří Dudek, člen
Ing. Karel Sochor, člen
Ing. Martin Kudera, člen

Směrnice 6/2022
Výbory Zastupitelstva města Blansko

Účinnost od 1. 1. 2023

stáhnout směrnici v PDF

Obsah:

    1. Úvodní ustanovení
    2. Jmenování členů výborů
    3. Postavení výborů
    4. Jednání výborů
    5. Pravidla kontrolní činnosti výborů
    6. Seznam výborů zastupitelstva města
    7. Náplň práce výborů
    8. Odměňování členů výborů
    9. Ustanovení společná a závěrečná

Přílohy:
    • Potvrzení o seznámení se směrnicí Výbory Zastupitelstva města Blansko a s právní úpravou ochrany osobních údajů

Zpracovali:
Ing. Josef Kupčík, tajemník
Mgr. Markéta Mikulášková, vedoucí právního a personálního oddělení 

Obdrží:  členové Zastupitelstva města Blansko, předsedové, místopředsedové, členové a zapisovatelé výborů, vedoucí odborů a samostatných oddělení MěÚ,   statutární orgány právnických osob zřízených a založených městem

Čl. 1
Úvodní ustanovení

1.1. Na základě ustanovení § 117 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“) Zastupitelstvo města Blansko (dále také jen „ZM“) zřizuje a zrušuje výbory, které jsou jeho iniciativními a kontrolními orgány, a to s ohledem na potřeby města. Povinně se zřizují výbory finanční a kontrolní.

1.2. ZM řídí a koordinuje činnost jednotlivých výborů, stanoví jejich náplň práce, ukládá jim úkoly a projednává jejich stanoviska a návrhy.

1.3. Městský úřad Blansko (dále také jen „MěÚ“) poskytuje výborům nezbytnou součinnost. 

1.4. Výbory jsou ze své činnosti odpovědny zastupitelstvu města.

Čl. 2
Jmenování členů výborů

2.1. Členy výborů jmenuje ZM svým usnesením.

2.2. Složení výborů je následující:
    a) předseda výboru, kterým je člen Zastupitelstva města Blansko,
    b) místopředseda výboru a ostatní členové výboru jmenovaní na základě doporučení jednotlivých volebních stran zastupitelstva města a Rady města Blansko. 

2.3. Počet členů výboru je vždy lichý. Výbory jsou nejméně tříčlenné.

2.4. Členství ve výboru prokazují jmenovaní členové písemným potvrzením, na kterém je uvedeno jméno, příjmení a trvalý pobyt člena výboru a název výboru. Potvrzení je opatřeno razítkem města a podpisem starosty. Členovi výboru je vystaven průkaz člena výboru.

2.5. Funkční období členů výborů je shodné s funkčním obdobím Zastupitelstva města Blansko.

Čl. 3
Postavení výborů 

3.1. Výbory jsou iniciativními a kontrolními orgány ZM.

3.2. Výbory plní úkoly, kterými je pověří ZM. Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu města, a to zpravidla po projednání v Radě města Blansko.

3.3. Členové výborů se prokazují průkazem člena výboru. Dle uvážení výboru může výbor v rámci řešení určitého úkolu přizvat ke spolupráci odborníky dle čl. 4 odst. 4.5 této směrnice. Těmto přizvaným odborníkům vystaví potvrzení o spolupráci předseda výboru (vždy s omezenou platností pro určitou činnost).

3.4. Výbory nemají rozhodovací právo. Kontrolní a další činnost provádí v souladu s úkoly, stanovenými zastupitelstvem města.

Čl. 4
Jednání výborů

4.1. Jednání výborů je neveřejné, pokud výbor nerozhodne jinak. Výbor je usnášeníschopný, jestliže je přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.

4.2. Jednání výboru se povinně účastní zapisovatel s hlasem poradním, který zabezpečuje administrativní záležitosti výboru. Zapisovatel je ustanoven tajemníkem MěÚ, a to z řad zaměstnanců města zařazených do MěÚ Blansko.

4.3. Předseda výboru připravuje spolu se zapisovatelem výboru program jednání výboru.

4.4. Výbor může samostatným hlasováním rozhodnout, že na jednání bude mít přístup třetí osoba, která není členem výboru. Členové ZM se mohou jednání výborů kdykoliv zúčastnit s hlasem poradním.

4.5. Ve zvlášť složitých případech výbory spolupracují s přizvanými odborníky, žádají je o provedení některých úkolů (např. posouzení náležitostí smluv, účetních dokladů, technické posouzení) a zpracování příslušných zpráv, které napomohou k objektivnímu zjištění skutečného stavu věci. Přizvaní odborníci předkládají své návrhy a náměty příslušnému výboru.

4.6. Výbory jako kolektivní orgán přijímají svá stanoviska a opatření usneseními, k jejichž přijetí je třeba nadpoloviční většina hlasů všech členů výboru.

4.7. Výbory se scházejí podle potřeby, zpravidla jedenkrát za 3 měsíce.

4.8. Povinnosti členů výborů:
    a) Člen výboru je povinen svoji funkci vykonávat svědomitě a řádně podle svých sil, znalostí a schopností. 
    b) Člen výboru je povinen účastnit se jednání výboru, v případě, že se jednání nemůže zúčastnit, je povinen se předsedovi výboru řádně omluvit. 
    c) Předseda výboru řídí práci výboru, reprezentuje výbor navenek, připravuje a svolává  zasedání výboru, zajišťuje komunikaci mezi ZM a výborem, řídí průběh zasedání, zabezpečuje plnění úkolů zastupitelstva města a dbá na dodržování stanovených pravidel činnosti výboru.
    d) V nepřítomnosti předsedy výboru jej zastupuje místopředseda v celém rozsahu jeho pravomocí.
    e) Předseda výboru zabezpečí, aby z každého zasedání výboru byl pořízen zápis. V zápisu bude uvedeno datum jednání, účast, program a průběh jednání a přijatá usnesení. Zápis podepisuje vždy předseda výboru a jeden další na jednání přítomný člen výboru jako ověřovatel zápisu, kterého na začátku každého jednání výbor zvolí. Předseda výboru předá zápis do jednoho týdne od konání jednání výboru  tajemníkovi MěÚ, který zabezpečí jeho projednání na nejbližší schůzi rady města a následně na zasedání zastupitelstva města.
    f) Člen výboru je povinen na základě pověření předsedy výboru plnit konkrétní zadané úkoly související s činností výboru nebo spolupracovat na plnění takových úkolů.
    g) V rámci práce ve výboru nesmí být dotčena práva a právem chráněné zájmy kontrolovaných subjektů. Všichni členové výborů jsou vázáni mlčenlivostí o skutečnostech, s kterými se seznámili v rámci práce ve výboru, a jsou povinni dbát na ochranu osobních údajů.

Čl. 5
Pravidla kontrolní činnosti výborů

5.1. V rámci přípravy kontroly na svěřeném úseku, uložené zastupitelstvem města, výbor vypracuje pověření kontrolní skupiny ke kontrole, v němž se uvede zejména předmět kontroly, kdo, kdy a kde kontrolu provede. S předmětem kontroly seznámí výbor kontrolovaný subjekt, a to nejpozději při zahájení kontroly. V rámci jednotlivých forem kontroly  pracuje výbor zásadně ve skupinách. Jednotlivé kontrolní úkony provádějí vždy nejméně tři členové výboru, případně dva členové výboru a přizvaný odborník podle čl. 4 odst. 4.5. této směrnice. Kontrolu (zjišťování stavu věci) provádí výbor obvykle formou:
    • nahlížení do písemností (záznamů z jednání, evidence, protokolů, účetních dokladů apod.),
    • pohovoru se zaměstnanci, jejichž činnost se kontroluje (požaduje od nich vysvětlení a další informace k jednotlivým ověřovaným skutečnostem), případně s dalšími občany,
    • místním šetřením (zjistí se skutečný stav v terénu).

5.2. Výbor je oprávněn vyžadovat od tajemníka MěÚ, vedoucích odborů a samostatných oddělení MěÚ a statutárních orgánů právnických osob zřízených či založených městem Blansko (dále jen „kontrolovaná osoba“) veškeré informace a materiály, související s řešenými úkoly. Kontrolované osoby jsou povinny požadované informace poskytnout bez zbytečného odkladu. 

5.3. Výbor je povinen provádět kontrolní činnost tak, aby nebyla dotčena práva a právem chráněné zájmy kontrolovaných subjektů. Převzaté (zapůjčené) doklady musí chránit před ztrátou, zničením, poškozením nebo zneužitím. Výbor musí objektivně zjišťovat skutečný stav věci a prokazatelně doložit zjištěné nedostatky.

5.4. O výsledku kontroly pořídí výbor písemný zápis z kontroly, který bude obsahovat, kdo byl kontrolován, co bylo kontrolováno, složení kontrolní skupiny, kdy a kde kontrola proběhla, jaké nedostatky byly zjištěny a návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků. Zápis z kontroly musí být projednán s vedoucím kontrolovaného útvaru,  uvedeno  jeho vyjádření k uvedeným skutečnostem a podepsán vedoucím kontrolovaného útvaru a členy kontrolní skupiny.

Čl. 6
Seznam výborů zastupitelstva města

6.1. Zastupitelstvo města Blansko zřídilo tyto výbory:
    • Finanční výbor Zastupitelstva města Blansko,
    • Kontrolní výbor Zastupitelstva města Blansko,
    • Výbor pro energetiku Zastupitelstva města Blansko.

6.2. Počet členů výborů je určen na 11.

Čl. 7
Náplň práce výborů 

7.1. Finanční výbor Zastupitelstva města Blansko:
    a) provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky města,
    b) plní vůči Radě města Blansko poradní funkci ve finančních záležitostech,
    c) plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo města.

7.2. Kontrolní výbor Zastupitelstva města Blansko:
    a) kontroluje plnění usnesení zastupitelstva města a rady města,
    b) kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a MěÚ na úseku samostatné působnosti,
    c) plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo města.

7.3. Výbor pro energetiku Zastupitelstva města Blansko:
    a) zabývá se energetickou koncepcí města,
    b) zabývá se energetickou koncepcí budov v majetku města,
    c) zabývá se tepelným hospodářstvím města,
    d) zabývá se koncepcí a modernizací soustavy centrálního zásobování teplem,
    e) plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo města.

Čl. 8
Odměňování členů výborů 

8.1. Město Blansko může poskytnout ze svých rozpočtových prostředků odměnu členům výboru, o čemž rozhoduje ZM.

8.2. Rozhodne-li ZM o poskytnutí odměny členům výboru, tito jsou městu Blansko povinni bezprostředně po vzniku své funkce sdělit prostřednictvím oddělení sekretariát starosty úseku personálnímu a mzdovému právního a personálního oddělení MěÚ (dále jen „úsek MZDY“) informace nezbytné k výplatě odměny – osobní údaje, zvolenou formu výplaty odměny, údaje pro případnou úhradu pojistného na veřejné zdravotní pojištění a další nezbytné údaje požadované úsekem MZDY.

8.3. Člen výboru je povinen oznámit na úsek MZDY všechny změny v osobních poměrech, které mají vliv na výplatu odměny, zejména změny týkající se platby pojistného na veřejné zdravotní pojištění, a to do 3 dnů ode dne změny. Neoznámí-li člen výboru takovou změnu řádně a včas, odpovídá za škodu tímto způsobenou.

Čl. 9
Ustanovení společná a závěrečná

9.1. Všichni členové výborů jsou povinni seznámit se s touto směrnicí a tuto skutečnost písemně potvrdit na prvním jednání výboru, kterého se zúčastní. Vzor potvrzení tvoří přílohu této směrnice.

9.2. Zapisovatelé výborů předloží písemné potvrzení o seznámení se všech členů výboru s touto směrnicí a s právní úpravou ochrany osobních údajů na sekretariát starosty, a to nejpozději do tří měsíců ode dne jmenování členů výboru.

9.3. Tato směrnice zrušuje směrnici č. 10/2014 Výbory Zastupitelstva města Blansko ze dne 16.12.2014.

9.4. Tato směrnice byla schválena Zastupitelstvem města Blansko na jeho 2. zasedání dne 20.12.2022 usnesením č. 35 a nabývá účinnosti dne 01.01.2023.

9.5. Nedílnou součástí této směrnice je příloha Potvrzení o seznámení se směrnicí Výbory Zastupitelstva města Blansko a s právní úpravou ochrany osobních údajů.

V Blansku dne 20.12.2022

Ing. Jiří Crha
starosta města Blansko

 


Příloha směrnice č. 6 Výbory Zastupitelstva města Blansko

Potvrzení
o seznámení se směrnicí Výbory Zastupitelstva města Blansko 
a s právní úpravou ochrany osobních údajů

 

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s obsahem směrnice č. 6/2022 Výbory Zastupitelstva města Blansko, a to zejména s tím, že člen výboru je: 
    • povinen svoji funkci vykonávat svědomitě a řádně podle svých sil, znalostí a schopností, 
    • povinen účastnit se jednání výboru, v případě, že se jednání nemůže zúčastnit, je povinen se předsedovi výboru řádně a včas omluvit,
    • povinen na základě pověření předsedy výboru plnit konkrétní zadané úkoly související s činností výboru nebo spolupracovat na plnění takových úkolů,
    • vázán mlčenlivostí o skutečnostech, se kterými se seznámil v rámci práce ve výboru,
    • povinen chránit práva a právem chráněné zájmy kontrolovaných subjektů, 
    • povinen dbát na ochranu osobních údajů,
    • povinen bezprostředně po vzniku své funkce sdělit prostřednictvím oddělení sekretariát starosty na úsek personální a mzdový právního a personálního oddělení MěÚ (dále jen „úsek MZDY“) informace nezbytné k výplatě odměny – osobní údaje, zvolenou formu výplaty odměny, údaje pro úhradu pojistného na veřejné zdravotní pojištění a další nezbytné údaje,  požadované úsekem MZDY,
    • povinen oznámit na úsek MZDY všechny změny v osobních poměrech, které mají vliv na výplatu odměny, zejména změny týkající se platby pojistného na veřejné zdravotní pojištění, a to do 3 dnů ode dne změny. 

Potvrzuji, že beru na vědomí, že neoznámím-li změnu v osobních poměrech, která má vliv na výplatu odměny, zejména změnu týkající se platby pojistného na veřejné zdravotní pojištění, odpovídám za škodu tímto způsobenou.

Beru na vědomí, že dokumenty, se kterými se mohu seznámit při práci člena výboru, mohou obsahovat osobní údaje. Beru na vědomí, že jsem povinen s těmito materiály nakládat v souladu s předpisy upravujícími ochranu osobních údajů (zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů). 

 

Výbor .......................................

Jméno a příjmení Datum Podpis
     
     
     
     

 

            aktualizováno: 7. 2. 2023, 07:24 h