Přenos ze Zastupitelstva města Blansko


Další živý přenos se uskuteční v době konání zastupitelstva.

Odkaz na vysílání zde bude k dispozici nejpozději tři dny před zasedáním.

Záznam ze zastupitelstva bude poté přístupný v archivu.

 

ARCHIV ZÁZNAMŮ

Zasedání zastupitelstva dne 19. 12. 2023

Záznam celého jednání.

00:00:00 | 1. Zahájení

00:01:10 | 2. Schválení programu 7. zasedání zastupitelstva města

00:01:43 | 3. Záměr odprodat pozemky parc. č. 256 a parc. č. 257 v k. ú. Horní Lhota u Blanska – STAŽENO Z PROGRAMU JEDNÁNÍ

00:03:24 | 4. Zveřejnění záměru směny pozemků parc. č. 444/1 a 447/1 v k. ú. Blansko

00:07:20 | 5. Směna částí pozemků parc. č. 457/1 a 460 v k. ú. Blansko

00:09:44 | 6. Odprodej části pozemku parc. č. 255/1 v k. ú. Horní Lhota u Blanska

00:19:33 | 7. Odprodej části pozemku parc. č. 519/1 v k. ú. Horní Lhota u Blanska

00:22:37 | 8. Odprodej pozemku parc. č. st. 4396 a dalších v k. ú. Blansko

00:25:09 | 9. Výkup pozemků parc. č. 256/3, parc. č. 256/4 a dalších v k. ú. Blansko

00:28:24 | 10. Výkup pozemku parc. č. 1759 v k. ú. Blansko

00:32:14 | 11. Výkup pozemků parc. č. 250/9, parc. č. 250/15 a dalších v k. ú. Blansko

00:33:57 | 12. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů

00:35:22 | 13. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu

00:36:17 | 14. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného

00:37:04 | 15. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

00:45:27 | 16. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

00:46:29 | 17. Obecně závazná vyhláška města Blansko, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Blansko č. 1/2002 – Požární řád města Blansko

00:48:00 | 18. Individuální dotace – RDR Akademie z. s.

00:52:24 | 19. Individuální dotace – Služby Blansko, s. r. o. (dofinancování roku 2023)

01:12:52 | 20. Komunitní plán sociálních služeb Blansko 2024 – 2026

01:18:20 | 21. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města – sociální služby

01:21:30 | 22. Pořízení změn ÚP Blansko v rámci 3. zprávy o jeho uplatňování – doplněné návrhy n-27 až n-36

01:30:52 | 23. Strategický plán rozvoje města Blanska 2024-2033

02:34:45 | 24. Rozpočtové opatření

02:41:05 | 25. Návrh rozpočtu města Blansko na rok 2024

02:54:40 | 26. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Blansko na roky 2025-2027

02:57:55 | 27. Individuální dotace – Služby Blansko, s. r. o. (tzv. množstevní ceny pro rok 2024)

03:04:54 | 28. Individuální dotace – Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

03:06:48 | 29. Zápisy z jednání výborů zastupitelstva města

03:18:33 | 30. Interpelace členů zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva dne 19. 9. 2023

Záznam celého jednání.

00:00:00 | 1. Zahájení

00:01:09 | 2. Schválení programu 6. zasedání zastupitelstva města

00:02:03 | 3. Prodej části pozemku parc. č. 1287 v k. ú. Těchov

00:05:47 | 4. Prodeje pozemků parc. č. 273/12, 273/14, 1691/7 v k. ú. Blansko

00:13:57 | 5. Odprodej pozemku parc. č. st. 4396 a dalších v k. ú. Blansko

00:17:18 | 6. Výkup pozemků v k. ú. Blansko

00:21:01 | 7. Výkup pozemku parc. č. 429/6 – k. ú. Lažánky u Blanska

00:26:49 | 8. Zveřejnění záměru odprodat pozemek parc. č. 586/35 v k. ú. Lažánky u Blanska

00:28:42 | 9. Minimální síť sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2024

00:30:20 | 10. Schválení předfinancování projektu na nákup nízkoemisních vozidel pro pečovatelskou službu města Blansko z programu MPSV – Národní plán obnovy, výzva č. 31_23_066 – Nákup nízkoemisních vozidel pro sociální služby II.

00:39:37 | 11. Obecně závazná vyhláška města Blansko, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů na vymezených veřejných prostranstvích

00:45:23 | 12. Informace o zhodnocování finančních prostředků města za l. pololetí 2023

00:46:53 | 13. Rozpočtová opatření

01:00:12 | 14. Daňové milostivé léto

01:02:27 | 15. Závěrečný účet „Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí za rok 2022

01:04:17 | 16. Individuální dotace – FBK Atlas Blansko, z. s.

01:06:05 | 17. Individuální dotace – RASTISLAV Blansko, z. s.

01:07:44 | 18. Návrh na poskytnutí individuální dotace pro Horizont Blansko, z. s.

01:09:44 | 19. Žádost Tepla Blansko, s. r. o. – úvěr

01:13:12 | 20. Zápisy z jednání výborů zastupitelstva města

01:24:47 | 21. Interpelace členů zastupitelstva

01:24:41 | --- termín prosincového zastupitelstva, podrobnější výstupy (zápisy) z rady města pro občany, změnit název akce Společně PRO Blansko

01:28:28 | --- parkování v areálu Nemocnice Blansko

01:33:02 | --- rozbité schodiště před obřadní síní

01:34:06 | --- podchod na Staré Blansko – nepořádek

01:37:40 | --- květinová výzdoba města, prázdninová kultura v muzeu, výzva k hlasování

Zasedání zastupitelstva dne 20. 6. 2023

Záznam celého jednání.

00:00:00 | 1. Zahájení

00:01:45 | 2. Schválení programu 5. zasedání zastupitelstva města

00:02:32 | 3. Závěrečný účet města Blansko za rok 2022

00:09:21 | 4. Účetní závěrka města Blansko za rok 2022

00:12:08 | 5. Rozpočtová opatření

00:17:36 | 6. Participativní rozpočet „Společně PRO Blansko"

00:25:00 | 7. Obecně závazná vyhláška města Blansko, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů na vymezených veřejných prostranstvích

00:33:27 | 8. Návrh Obecně závazné vyhlášky o nočním klidu

00:34:56 | 9. Obecně závazná vyhláška města Blansko, kterou se zrušuje vyhláška č. 3/2001 o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov

00:39:08 | 10. Prodej a zřízení věcného břemene částí pozemku – parc. č. 242/29 v k. ú. Blansko

00:47:09 | 11. Prodej pozemků parc. č. 643/36 a parc. č. 643/37 v k. ú. Dolní Lhota

01:00:05 | 12. Odprodej pozemku parc. č. st. 4455 a dalších v k. ú. Blansko

01:04:22 | 13. Směna pozemků parc. č. 457/4 a 460/2 v k. ú. Blansko

01:08:21 | 14. Zveřejnění záměru odprodat část pozemku parc.č. 579/1 v k. ú. Blansko

01:11:30 | 15. Výkup spoluvlastnického podílu pozemku v k. ú. Horní Lhota u Blanska

01:14:04 | 16. Přijetí daru – bezúplatný převod pozemků v k. ú. Blansko

01:16:11 | 17. Kupní smlouva Komenského 24, Blansko

01:19:14 | 18. Obecně závazná vyhláška města Blansko, kterou se k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

01:33:02 | 19. Výkup garáže na pozemku parc. č. st. 2912 v k. ú. Blansko

01:36:32 | 20. Pořízení změny ÚP Blansko pro jeho převedení do jednotného standardu

01:38:38 | 21. Pořízení změn ÚP Blansko v rámci 3. zprávy o jeho uplatňování

02:13:47 | 22. Individuální dotace – TJ Asociace sportovních klubů Blansko, z. s. (Půlmaraton)

02:15:23 | 23. Individuální dotace – TJ Asociace sportovních klubů Blansko, z. s. (úhrada pronájmů plavci)

02:17:00 | 24. Individuální dotace – Umělecké centrum ART-TEP, spolek

02:18:46 | 25. Peněžitý dar – Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

02:20:29 | 26. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci za účelem realizace bytové výstavby v lokalitě Blansko-Písečná

02:27:40 | 27. Průmyslová zóna Blansko – změna smlouvy před uzavřením Metalkovo, Chemoplast

02:46:47 | 28. Krytý bazén Blansko

03:57:17 | 29. Monitorovací zpráva o naplňování strategické koncepce ze strategického plánu

03:59:30 | 30. Zápisy z jednání výborů zastupitelstva města

04:13:05 | 31. Interpelace členů zastupitelstva

04:13:32 | – úklid podchodu na zastávce Blansko město

04:17:28 | – kapacita škol

04:21:10 | – zamítnutí žádosti o dotaci TJ ASK Blansko

04:25:20 | – neúčast Fórum Blansko ve výběrové komisi na ředitele KSMB

Zasedání zastupitelstva dne 25. 4. 2023

Záznam celého jednání.

00:00:00 | 1. Zahájení

00:01:10 | 2. Schválení programu 4. zasedání zastupitelstva města

00:03:05 | 3. Výkup části pozemku parc. č. 136/17 – k. ú. Olešná u Blanska

00:05:25 | 4. Individuální dotace – Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

00:07:01 | 5. Programové dotace v oblasti kultury a zájmové činnosti pro rok 2023

00:13:34 | 6. Programové dotace z oblasti sportu na rok 2023

00:17:21 | 7. Návrh Obecně závazné vyhlášky o nočním klidu

00:18:54 | 8. Směna pozemků v rámci majetkového vypořádání stavby „III/379 37 Blansko, přemostění“ se společností Lidl Česká republika v. o. s.

00:24:21 | 9. Prodej Komenského 24, Blansko

00:27:30 | 10. Změna předběžné ceny tepelné energie pro 2023 – CZT

00:36:35 | 11. Informace o zhodnocování finančních prostředků města za rok 2022

00:41:25 | 12. Rozpočtová opatření

00:50:30 | 13. Průběžná informace o přípravě městských lázní

00:53:50 | 14. Zápisy z jednání výborů zastupitelstva města

00:56:30 | 15. Interpelace členů zastupitelstva

00:56:31 | -- rušení České pošty

01:02:00 | -- srnky na Severu, ochrana zeleně

01:04:45 | -- partnerské město ve Slovinsku Postojna

01:08:18 | -- likvidace černé skládky na Písečné

01:09:07 | -- automat na Kratom

01:14:08 | -- MHD na Starém Blansku

01:16:30 | -- otevření dětského hřiště na Poříčí

01:18:30 | -- nedoplatky za energie v domovech s pečovatelskou službou

Zasedání zastupitelstva dne 28. 2. 2023

Záznam celého jednání.

00:04:00 | 1. Zahájení

00:04:33 | 2. Schválení programu 3. zasedání zastupitelstva města

00:07:19 | 3. Schválení vzorové kupní smlouvy

00:24:50 | -- pokračování bodu 3

00:28:50 | 4. Zveřejnění záměru prodeje pozemků – parc. č. 639/19, 1816 v k. ú. Blansko

00:32:10 | 5. Přijetí daru – bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Klepačov – ÚZSVM

00:34:19 | 6. Nabídka předkupního práva k nemovitosti v k. ú. Blansko

00:40:40 | 7. Výkup pozemků parc. č. 266/10 a parc. č. 272 k. ú. Olešná u Blanska

00:43:34 | 8. Prodej, zřízení věcného břemene a výpůjčka částí pozemku – parc. č. 242/29 v k. ú. Blansko

01:01:23 | 9. Prodej části pozemku v k. ú. Lažánky u Blanska

01:04:24 | 10. Individuální dotace – žádost Fotbalového klubu Blansko, s. r. o.

01:05:58 | 11. Individuální dotace – žádost TJ Sokol Lažánky, z. s.

01:07:41 | 12. Individuální dotace – žádost Dynamiters Blansko HK z. s.

01:09:20 | 13. Individuální dotace – žádost Atletického klubu Ludvíka Daňka Blansko, z. s.

01:11:39 | 14. Individuální dotace – žádost Olympia Blansko, z. s.

01:16:18 | 15. Individuální dotace – žádost Služby Blansko, s. r. o.

01:18:03 | 16. Rozpočtová opatření

01:43:20 | 17. Kalkulace ceny tepelné energie za 2022

02:09:08 | 18. Zakladatelská listina nového s. r. o.

02:45:10 | 19. Zápisy z jednání výborů zastupitelstva města

02:46:49 | 20. Interpelace členů zastupitelstva

02:46:49 | -- zprovoznění sauny a fitness centra v lázních

02:55:40 | -- You Dream We Run + ředitel KSMB

03:12:45 | -- způsob navrhování bodů opozice

03:16:27 | -- odvolání ředitele KSMB, návrh na usnesení ZM

03:17:54 | -- odvolání ředitele KSMB

03:26:20 | -- proč nejsou vypsána data konání ZM

03:28:20 | -- KSMB, návrh na usnesení ZM

03:33:16 | -- KSMB

03:40:44 | -- koncepce ředitele KSMB Mokrého

04:26:05 | -- KSMB – otevřený dopis

04:32:32 | -- žádost o vypsání řádného výběrového řízení na ředitele KSMB

04:35:12 | -- ukončení lezeckého parku v Lažánkách

04:40:03 | -- návrh na usnesení You Dream We Run

04:47:55 | -- ne/hlasování o KSMB

04:49:16 | Hlasování – Zprovoznění sauny a fitness centra v lázních

04:50:46 | Hlasování – Jednání s organizátory You Dream We Run

Zasedání zastupitelstva dne 20. 12. 2022

Záznam celého jednání.

00:00:00 | 1. Zahájení

00:01:28 | 2. Schválení programu 2. zasedání zastupitelstva města / starosta

00:02:59 | 3. Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. st. 3578 v k. ú. Blansko / SRM

00:05:42 | 4. Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. st. 2274 v k. ú. Blansko / SRM

00:07:44 | 5. Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 586/1 v k. ú. Lažánky u Blanska / SRM

00:10:19 | 6. Prodej pozemku parc. č. 852/5 v k. ú. Blansko / SRM

00:13:45 | 7. Prodej pozemku parc. č. st. 2114 v k. ú. Blansko / SRM

00:16:38 | 8. Změna doby odprodeje pozemků v k. ú. Blansko / SRM

00:31:40 | 9. Směna částí pozemků parc. č. 758/4, parc. č. st. 2545 a parc. č. 759/3 v k. ú. Blansko / SRM

00:35:35 | 10. Průmyslová zóna Blansko – Smlouvy / SRM

00:44:37 | 11. Předběžná kalkulace ceny tepelné energie pro rok 2023 / SRM

00:56:09 | 12. Změna veřejnoprávní smlouvy se Službami Blansko, s. r. o. – dodatek / SRM

00:58:18 | 13. Individuální dotace – žádost Služeb Blansko, s. r. o. / SRM

01:03:47 | 14. Investiční akce č. 1/23 „Nástavba 5. NP budovy A Nemocnice Blansko včetně komunikačních vertikál – realizace“ / NEM

01:07:44 | 15. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města – sociální služby / SOC

01:11:25 | 16. Návrh rozpočtu města Blansko na rok 2023 / FIN

02:01:12 | 17. Přenesení pravomoci ke schvalování rozpočtových opatření na radu města / FIN

02:05:52 | 18. Rozpočtová opatření / FIN

02:11:33 | 19. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství / FIN

02:22:50 | 20. Volba přísedícího pro Okresní soud v Blansku / PRAV

02:24:54 | 21. Stanovení odměn za výkon dalších funkcí / PRAV

02:28:48 | 22. Stanovení odměny neuvolněným členům zastupitelstva / PRAV

02:36:37 | 23. Výbory zastupitelstva města / starosta

02:59:40 | 24. Změna smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na část pozemku parc. č. 434/1 v k. ú. Lažánky u Blanska

03:15:48 | 25. Interpelace členů zastupitelstva / starosta

Zasedání zastupitelstva dne 21. 10. 2022

Záznam celého jednání.

00:02:17 | 1. Zahájení 

00:04:33 | 2. Složení slibu 

00:14:18 | 3. Schválení programu 

00:19:00 | 4. Volba volební komise 

00:21:09 | 5. Určení funkcí, pro které jsou členové zastupitelstva uvolněni

00:31:07 | 6. Volba starosty města 

00:34:20 | 7. Volba místostarostů 

00:38:42 | 8. Volba členů rady města 

00:45:55 | 9. Zřízení výborů zastupitelstva a volba jejich předsedů

00:57:12 | 10. Jmenování zástupce města do „Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí

00:58:34 | 11. Určení zástupce pro agendu pořizování územně plánovací dokumentace města Blansko

00:59:43 | 12. Stanovení odměny neuvolněným členům zastupitelstva

01:12:05 | 13. Rozpočtové opatření

01:32:25 | 14. Závěrečné slovo starosty 

Zasedání zastupitelstva dne 13. 9. 2022

Záznam celého jednání.

00:01:03 | 1. Zahájení

00:02:17 | 2. Schválení programu 17. zasedání zastupitelstva města

00:06:11 | 3. Zveřejnění záměru prodeje pozemku pod garáží v k. ú. Blansko

00:09:11 | 4. Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 91/2 v k. ú. Blansko

00:11:32 | 5. Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 881/29 v k. ú. Těchov

00:14:23 | 6. Prodej pozemku parc. č. 147/6 v k. ú. Horní Lhota u Blanska

00:18:02 | 7. Prodej části pozemku parc. č. 1205 v k. ú. Těchov

00:23:07 | 8. Prodej části pozemku parc. č. 140/2 v k. ú. Olešná u Blanska

00:27:11 | 9. Prodej části pozemku parc. č. 158/1 v k. ú. Těchov

00:31:15 | 10. Prodej části pozemku parc. č. 935/47 v k. ú. Blansko

00:35:59 | 11. Směna části pozemku parc. č. 712/37 a dalších v k. ú. Blansko

00:41:57 | 12. Výkup pozemků parc. č. 416/7, 416/8 v k. ú. Blansko a navazujících

00:46:46 | 13. Změna smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy – pozemek v k. ú. Blansko

00:52:20 | 14. Individuální dotace – Služby Blansko, s. r. o. (opravy sportovišť)

00:54:29 | 15. Individuální dotace – Služby Blansko, s. r. o. (Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2022/002058/SRM/DS)

00:27:29 | 16. Dohoda o převodu družstevního podílu v BD – garážové stání č. 7

01:00:19 | 17. Odpis pohledávky

01:01:37 | 18. Obecně závazná vyhláška města Blansko o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

01:07:12 | 19. Plán investičního rozvoje Nemocnice Blansko (Generel rozvoje a rekonstrukce)

01:58:55 | 20. Informace o zhodnocování finančních prostředků města za I. pololetí 2022

02:02:08 | 21. Rozpočtová opatření

02:08:46 | 22. Závěrečný účet „Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí za rok 2021

02:11:47 | 23. Zpráva o činnosti „Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí září 2021 – srpen 2022

02:23:03 | 24. Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Blansko Sdružení Horizont

02:26:05 | 25. Minimální síť sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2023

02:29:43 | 26. Rekonstrukce sportoviště – stadion Mlýnská

02:32:58 | 27. Zápisy z jednání výborů zastupitelstva města

02:39:13 | 28. Interpelace členů zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva dne 14. 6. 2022

Záznam celého jednání.

00:00:05 | 1. Zahájení

00:01:26 | 2. Schválení programu 16. zasedání zastupitelstva města

00:02:49 | 3. Zveřejnění záměru prodeje pozemků – parc. č. 801/3 a parc. č. st. 1089 k. ú. Blansko

00:06:12 | 4. Zveřejnění záměru prodeje části pozemku – parc. č. 300/1 k. ú. Blansko

00:09:21 | 5. Zveřejnění záměru prodeje pozemků – parc. č. 519/1, parc. č. 520, parc. č. 521/1 a parc. č. 526/1 v k. ú. Horní Lhota u Blanska

00:12:24 | 6. Prodej pozemků – parc. č. 1344/2 a parc. č. 1332/5 v k. ú. Blansko

00:16:11 | 7. Prodej pozemků – parc. č. 3858 a parc. č. st. 419 v k. ú. Ráječko

00:20:26 | 8. Prodej pozemku parc. č. 2267 v k. ú. Blansko 

00:23:27 | 9. Prodej části pozemku parc. č. 1352/3 v k. ú. Blansko 

00:27:04 | 10. Prodej pozemku v k. ú. Blansko 

00:33:05 | 11. Přijetí daru – bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Horní Lhota u Blanska

00:37:17 | 12. Výkup části pozemku –  k. ú. Blansko – sídliště Zborovce, ul. Pekařská, parc. č. st. 3231 v k. ú. Blansko 

00:40:56 | 13. Výkup pozemků parc. č. 1860, 1395/19, 1395/62 – k. ú. Blansko

00:43:29 | 14. Kupní smlouva – výkup pozemku v k. ú. Olešná u Blanska

00:45:44 | 15. Průmyslová zóna Blansko – řešení podaných nabídek

00:51:46 | 16. Žádost o rozdělení dotace – Junák – český skaut střediska Světla a Labyrint, z. s.

00:56:49 | 17. Individuální dotace – team agency s. r. o.

00:58:47 | 18. Individuální dotace – TJ Asociace sportovních klubů Blansko, z. s. (Půlmaraton Moravským krasem)

01:00:55 | 19. Individuální dotace – Rastislav Blansko, z. s.

01:03:00 | 20. Novostavba městských lázní – průběžná informace

01:06:49 | 21. CZT (vyúčtování za 2021)

01:22:06 | 22. Individuální dotace – Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

01:24:42 | 23. Rozpočtová opatření

02:01:39 | 24. Závěrečný účet města Blansko za rok 2021

02:05:17 | 25. Účetní závěrka města Blansko za rok 2021

02:07:36 | 26. Participativní rozpočet „Společně PRO Blansko“

02:09:23 | 27. Volba přísedících pro Okresní soud v Blansku pro období 2022–2026

02:12:12 | 28. Návrh revize metodiky pro poskytování dotací z oblasti zahraničních styků

02:15:12 | 29. Stanovení počtu členů ZM

02:17:06 | 30. Monitorovací zpráva o naplňování strategické koncepce ze strategického plánu

02:18:58 | 31. Výbor pro energetiku

02:21:43 | 32. Zápisy z jednání výborů zastupitelstva města

02:38:21 | 33. Interpelace členů zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva dne 15. 3. 2022

Záznam celého jednání.

00:01:10 | 1.  Zahájení

00:03:32 | 2.  Schválení programu 15. zasedání zastupitelstva města

00:06:57 | 3.  Prodej pozemku – parc. č. 1199/27 v k. ú. Blansko

00:10:40 | 4.  Prodej pozemku – parc. č. 1205 v k. ú. Těchov

00:13:23 | 5.  Prodej pozemku – parc. č. 243 v k. ú. Lažánky u Blanska

00:16:10 | 6.  Prodej pozemku v k. ú. Hořice u Blanska

00:20:25 | 7.  Prodej části pozemku parc. č. 1352/3 v k. ú. Blansko

00:23:33 | 8.  Prodej části pozemku parc. č. 639/23 v k. ú. Blansko

00:26:11 | 9.  Přijetí daru – bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Blansko

00:28:41 | 10.  Přijetí daru – bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Těchov

00:31:51 | 11.  Zveřejnění záměru směny pozemků parc. č. 557 a parc. č. 591/24 v k. ú. Dolní Lhota

00:34:50 | 12.  Zveřejnění záměru prodeje části pozemku – parc. č. 364/1 k. ú. Klepačov

00:37:41 | 13.  Zveřejnění záměru prodeje pozemků – parc. č. 801/2 k. ú. Blansko

00:40:46 | 14.  Zveřejnění záměru prodeje pozemků – parc. č. 1846 a parc. č. 820/1 v k. ú. Blansko

00:43:04 | 15.  Kupní smlouva – prodej pozemku v k. ú. Dolní Lhota

00:44:55 | 16.  Předkupní právo

01:12:10 | 17.  Souhlas se zřízením zástavního práva k právu stavby

01:17:20 | 18.  Příspěvek za vybudování bezbariérové rampy

01:20:21 | 19.  Programové dotace z oblasti kultury a zájmové činnosti pro rok 2022

01:29:10 | 20.  Programové dotace z oblasti sportu na rok 2022

01:36:02 | 21.  Individuální dotace – Fotbalový klub Blansko, s. r. o.

01:37:50 | 22.  Individuální dotace – TJ Asociace sportovních klubů Blansko, z. s.

01:39:42 | 23.  Individuální dotace – PROSEN, spolek pro podporu osob sociálně a zdravotně znevýhodněných

01:41:46 | 24.  Individuální dotace – Umělecké centrum ART-TEP, spolek

01:44:12 | 25.  Individuální dotace – mm music s. r. o.

01:45:55 | 26.  Veřejnoprávní smlouva – Služby Blansko, s. r. o.

01:47:23 | 27.  Návrh Obecně závazné vyhlášky města Blansko o nočním klidu

01:49:26 | 28.  Obecně závazná vyhláška města Blansko o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

02:13:22 | 29.  Problematika CZT

02:48:52 | 30.  Informace o naplňování regulačního plánu středu města

02:54:53 | 31.  Předběžný harmonogram tvorby Strategického plánu rozvoje města Blansko

02:56:46 | 32.  Informace o zhodnocování finančních prostředků města za rok 2021 a výhled na rok 2022

03:00:36 | 33.  Pomoc Ukrajině

03:17:39 | 34.  Rozpočtová opatření

03:31:13 | 35.  Nabytí nepatrného majetku

03:34:12 | 36.  Výbor pro energetiku

04:02:20 | 37.  Zápisy z jednání výborů zastupitelstva města

04:03:49 | 38.  Interpelace členů zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva dne 14. 12. 2021

Záznam celého jednání.

00:00:00 | 1. Zahájení

00:01:30 | 2. Schválení programu 14. zasedání zastupitelstva města

00:03:27 | 3. Prodej části pozemku parc. č. 559/43 a dalších v k. ú. Blansko

00:09:51 | 4. Prodej části pozemku parc. č. 1381/1 a dalších v k. ú. Blansko

00:15:17 | 5. Prodej části pozemku parc. č. 519/1 v k. ú. Horní Lhota u Blanska

00:21:37 | 6. Prodej pozemků v k. ú. Jestřebí

00:26:00 | 7. Prodej pozemku parc. č. 242/3 v k. ú. Blansko

00:29:21 | 8. Prodej části pozemku parc. č. 495/7 v k. ú. Horní Lhota

00:35:45 | 9. Prodej části pozemku parc. č. 954/2 v k. ú. Blansko

00:38:46 | 10. Prodej pozemku parc. č. 639/19 a dalších v k. ú. Blansko

00:42:45 | 11. Prodej části pozemku – parc. č. st. 3973 v k. ú. Blansko

00:45:47 | 12. Směna pozemků parc. č. 424/17 a parc. č. 426/2 v k. ú. Klepačov

00:50:21 | 13. Předkupní právo k pozemku parc. č. st. 2262 v k. ú. Blansko

00:53:37 | 14. Změna budoucí kupní smlouvy – k. ú. Blansko

01:00:10 | 15. Průmyslová zóna Blansko

01:11:44 | 16. Zřizovací listina ZŠ TGM Blansko, Rodkovského 2 – dodatek č. 4

01:15:50 | 17. Individuální dotace – TJ SOKOL LAŽÁNKY, z. s.

01:19:23 | 18. Výstavba bytových domů Blansko, Písečná

01:23:52 | 19. Dodatek č. 15 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK

01:29:23 | 20. Prodej BD Okružní 3 a, b, c – kupní smlouva

01:32:55 | 21. Vydání změny ÚP Blansko B2019-Z3

01:37:32 | 22. Předběžná kalkulace ceny tepelné energie pro rok 2022

04:29:48 | 23. Založení spolku DMO Moravský kras a okolí, z. s.

04:40:18 | 24. Informace k 3. aktualizaci Strategického plánu rozvoje města Blansko

04:45:46 | 25. Návrh rozpočtu města Blansko na rok 2022

05:20:46 | 26. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Blansko na období let 2023–2025

05:24:45 | 27. Poskytnutí úvěru společnosti Služby Blansko s. r. o.

05:27:32 | 28. Rozpočtová opatření

05:31:50 | 29. Individuální dotace – Služby Blansko, s. r. o.

05:34:04 | 30. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města – sociální služby

05:38:49 | 31. Zápisy z jednání výborů zastupitelstva města

05:41:05 | 32. Interpelace členů zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva dne 21. 9. 2021

Záznam celého jednání.

00:00:00 | 1. Zahájení

00:02:28 | 2. Schválení programu 13. zasedání zastupitelstva města

00:03:44 | 3. Výkup pozemků pro rozšíření ČOV Blansko

00:07:53 | 4. Výkup pozemků – k. ú. Blansko

00:11:10 | 5. Výkup pozemku – k. ú. Olešná u Blanska

00:15:55 | 6. Prodej pozemku – k. ú. Blansko

00:18:11 | 7. Prodej pozemku – k. ú. Dolní Lhota

00:25:26 | 8. Kupní smlouva a smlouva o zřízení služebnosti – k. ú. Horní Lhota u Blanska

00:28:59 | 9. Průmyslová zóna Blansko – ukončení smlouvy s firmou Pyrotek a rozšíření využití plochy

00:37:44 | 10. Výstavba bytových domů Blansko, Písečná

00:41:46 | 11. Podpora rozvoje lokalit bydlení

01:08:55 | 12.  Žádost o individuální dotaci – Služby Blansko, s. r. o.

01:11:43 | 13. Individuální dotace – odd. ŠKOL

01:15:06 | 14. Individuální dotace – Horizont Blansko, z. s.

01:19:26 | 15. Minimální síť sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2022

01:23:01 | 16. Informace o zhodnocování finančních prostředků města za I. pololetí 2021

01:25:15 | 17. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

01:27:19 | 18. Závěrečný účet „Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí za rok 2020

01:34:50 | 19. Zpráva o činnosti „Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí září 2020 – srpen 2021

01:40:19 | 20. Pomoc obcím postiženým tornádem

01:43:34 | 21. Rozpočtová opatření

02:17:45 | 22. Problematika krytých lázní

02:44:20 | 23. Zápisy z jednání výborů zastupitelstva města

02:45:34 | 24. Interpelace členů zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva dne 22. 6. 2021

Záznam celého jednání.

00:00:00 | 1. Zahájení

00:02:05 | 2. Schválení programu 12. zasedání zastupitelstva města

00:03:10 | 3. Prodej pozemku v k. ú Dolní Lhota – p. Blažek

00:06:08 | 4. Prodej pozemku v k. ú. Blansko – p. Dosedla

00:08:36 | 5. Prodej pozemku v k. ú. Blansko – p. Procházka

00:11:02 | 6. Prodej pozemků v k. ú. Těchov – p. Baláž

00:13:58 | 7. Předkupní právo I.

00:17:15 | 8. Předkupní právo II.

00:19:55 | 9. Kupní smlouva – k. ú. Lažánky u Blanska – Stejskalovi

00:22:24 | 10. Kupní smlouva – k. ú. Lažánky u Blanska – p. Daněk, pí Brázdová

00:24:48 | 11. Změna smlouvy – Bustec production s. r. o.

00:29:53 | 12. Kupní smlouva – HOPA Group s. r. o.

00:38:28 | 13. Výkup pozemku parc. č. 281/1 vše v k. ú. Blansko

00:41:51 | 14. Smlouva o zřízení práva stavby – M. S. Blanenská, s. r. o.

00:46:02 | 15. Individuální dotace – Dynamiters Blansko HK z. s.

00:47:45 | 16. Změna stanov BD

00:52:43 | 17. Novostavba městských lázní v Blansku

01:16:43 | 18. Návrh Obecně závazné vyhlášky města Blansko o školských obvodech základních škol

01:18:07 | 19. Návrh Obecně závazné vyhlášky města Blansko o vymezení kratší doby nočního klidu

01:20:18 | 20. Programové dotace z oblasti kultury a zájmové činnosti pro rok 2021

01:29:50 | 21. Prodej bytového domu Okružní 3a, b, c

01:33:55 | přestávka

01:56:15 | 22. Návrh Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku z pobytu

01:58:51 | 23. Participativní rozpočet „Společně PRO Blansko“

02:00:05 | 24. Informace o zhodnocování finančních prostředků města za rok 2020 a výhled na rok 2021

02:03:27 | 25. Účetní závěrka města Blansko za rok 2020

02:05:32 | 26. Závěrečný účet města Blansko za rok 2020

02:08:18 | 27. Přijetí úvěru ve výši 60 mil. Kč

02:10:25 | 28. Rozpočtová opatření

02:16:25 | 29. Individuální dotace – Hnutí humanitární pomoci

02:18:01 | 30. Individuální dotace – Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

02:19:48 | 31. Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině Nemocnice Blansko

02:25:42 | 32. Monitorovací zpráva o naplňování strategické koncepce ze strategického plánu

02:36:47 | 33. Zápisy z jednání výborů zastupitelstva města

02:41:12 | 34. Interpelace členů zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva dne 2. 3. 2021

Záznam celého jednání.

00:00:00 | 1. Zahájení

00:01:34 | 2. Schválení programu 11. zasedání zastupitelstva města

00:06:07 | 3. Bezplatné nabytí pozemku v k. ú. Klepačov – pí Španělová

00:08:58 | 4. Prodej pozemku v k. ú. Blansko – Dorňákovi

00:11:46 | 5. Prodej pozemku v k. ú. Blansko – Ing. Kunc

00:13:40 | 6. Prodej pozemků v k. ú. Těchov – p. Sokol

00:16:38 | 7. Prodej pozemků v k. ú. Blansko – p. Worbis

00:19:14 | 8. Prodej pozemku v k. ú. Těchov – Podrabští

00:21:17 | 9. Prodej pozemků v k. ú. Dolní Lhota – p. Blažek

00:24:24 | 10. Prodej pozemku a zřízení věcného břemene – služebnosti v k. ú. Lažánky u Blanska – Ing. Tesák

00:28:46 | 11. Kupní smlouva – Mgr. Bacík

00:31:06 | 12. Kupní smlouva – pí Ševčíková

00:34:50 | 13. Výkup pozemků v k. ú. Blansko – České dráhy, a. s.

00:37:44 | 14. Výkup pozemku v k. ú. Lažánky u Blanska – Stejskalovi

00:39:58 | 15. Výkup pozemku v k. ú. Olešná u Blanska – Kratochvílovi

00:42:14 | 16. Výstavba v lokalitě Blansko, Písečná – výběr stavebního investora

01:12:28 | 17. Darovací smlouva mezi městem Blansko a nadací Partnerství, o. p. s.

01:14:41 | 18. Individuální dotace – Služby Blansko, s. r. o.

01:15:54 | 19. Cena města Blansko za rok 2020

01:17:05 | 20. Dohoda o vytvoření společného školského obvodu Základní školy a Mateřské školy Blansko, Salmova 17

01:20:34 | 21. Programové dotace z oblasti sportu na rok 2021

01:31:29 | 22. Individuální dotace – Fotbalový klub Blansko, s. r. o.

01:36:15 | 23. Návrh revize metodiky pro poskytování dotací z oblasti zahraničních styků

01:38:22 | 24. Rozpočtová opatření

01:51:22 | 25. Zápisy z jednání výborů zastupitelstva města

01:55:09 | 26. Interpelace členů zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva dne 8. 12. 2020

Záznam celého jednání.

00:00:00 | 1. Zahájení

00:01:03 | 2. Schválení programu 10. zasedání zastupitelstva města

00:02:21 | 3. Prodej pozemků v k. ú. Blansko – pí Volavá, pí Davidová, p. David

00:06:51 | 4. Prodej pozemku v k. ú. Těchov – Čengerovi

00:10:14 | 5. Prodej pozemku v k. ú. Těchov – p. Havlíček

00:15:07 | 6. Směna pozemku v k. ú. Blansko – p. Mrázek

00:21:05 | 7. Změna smluv – Vychodilovi

00:25:50 | 8. Změna smlouvy – Mgr. Bacík

00:30:11 | 9. Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Blansko – ÚZSVM

00:33:39 | 10. Výkup pozemku v k. ú. Lažánky u Blanska – p. Daněk, pí Brázdová

00:36:20 | 11. Stavba „III/379 37 Blansko, přemostění“ – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 01.02.2016

00:38:33 | 12. Kalkulace ceny tepla pro rok 2021

00:46:48 | 13. Průmyslová zóna Blansko

00:51:06 | 14. Převod bytů Jasanová 30, Blansko do osobního vlastnictví

01:05:36 | 15. Převod bytů Jasanová 32, Blansko do osobního vlastnictví

01:13:41 | 16. Převod bytů Jasanová 34, Blansko do osobního vlastnictví

01:20:47 | 17. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města – sociální služby

01:25:45 | 18. Komunitní plán sociálních služeb Blansko 2021–2023

01:29:20 | 19. Novela vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

01:31:12 | 20. Novela vyhlášky o místním poplatku ze psů

01:32:37 | 21. Novela vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

01:34:09 | 22. Rozpočtové opatření

01:37:18 | 23. Rozpočet na rok 2021

02:08:19 | 24. Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022–2023

02:13:26 | 25. Personální záležitost kontrolního výboru

02:15:03 | 26. Zápisy z jednání výborů zastupitelstva města

02:18:45 | 27. Interpelace členů zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva dne 8. 9. 2020

Záznam celého jednání.

00:00:00 | 1. Zahájení

00:04:02 | 2. Složení slibu

00:06:19 | 3. Schválení programu 9. zasedání zastupitelstva města

00:07:31 | 4. Prodej pozemku v k. ú. Dolní Lhota – Mgr. Tesařová

00:09:49 | 5. Prodej pozemku v k. ú. Těchov – pí Sovíčková

00:11:43 | 6. Prodej pozemku v k. ú. Těchov – p. Moravec

00:13:41 | 7. Prodej pozemku v k. ú. Blansko – p. Šamořil

00:16:29 | 8. Žádost – M. S. Blanenská

01:52:54 | 9. Změna smluv, prodej pozemku – LL HOLDING a. s.

02:06:45 | 10. Směna pozemků v k. ú. Olešná u Blanska – pí Musilová, p. Žvak

02:10:50 | 11. Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Blansko

02:13:59 | 12. Kupní smlouva – Pokladník

02:16:04 | 13. Kupní smlouva – přemostění

02:20:05 | 14. III/379 37 Blansko, přemostění – smlouva se společností K+R Projekt s. r. o.

02:23:14 | 15. Smlouva o právu provést stavbu s JMK – akce „BLANSKO, ulice Sadová – kr. silnice III/37440 – pěší komunikace“

02:25:38 | 16. Odpis pohledávek

02:31:39 | 17. Individuální dotace – Atletický klub Ludvíka Daňka Blansko, z. s.

02:33:35 | 18. Individuální dotace – Horizont Blansko, z. s.

02:35:46 | 19. Informace o zhodnocování finančních prostředků města za 1. pololetí 2020

02:38:24 | 20. Rozpočtová opatření

02:44:54 | 21. Závěrečný účet „Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí za rok 2019

02:47:56 | 22. Zpráva o činnosti „Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí září 2019-srpen 2020

02:56:48 | 23. Minimální síť sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2021

02:59:53 | 24. Informativní zpráva o možných úsporách spotřeby energií v objektech města Blansko

03:30:55 | 25. Zápisy z jednání výborů zastupitelstva města

03:32:21 | 26. Interpelace členů zastupitelstva

            aktualizováno: 19. 6. 2024, 15:22 h