Přenos ze Zastupitelstva města Blansko


ŽIVÝ PŘENOS   21. 9. 2021, 15:30 h

Přenos je vysílán na serveru YouTube.
Zastupitelstvo města Blansko 21.09.2021

 

ARCHIV ZÁZNAMŮ

Zastupitelstvo města Blansko 22.06.2021

délka záznamu: 3 h 02 min.
Záznam celého jednání.

00:00:00 | 1. Zahájení

00:02:05 | 2. Schválení programu 12. zasedání zastupitelstva města

00:03:10 | 3. Prodej pozemku v k. ú Dolní Lhota – p. Blažek

00:06:08 | 4. Prodej pozemku v k. ú. Blansko – p. Dosedla

00:08:36 | 5. Prodej pozemku v k. ú. Blansko – p. Procházka

00:11:02 | 6. Prodej pozemků v k. ú. Těchov – p. Baláž

00:13:58 | 7. Předkupní právo I.

00:17:15 | 8. Předkupní právo II.

00:19:55 | 9. Kupní smlouva – k. ú. Lažánky u Blanska – Stejskalovi

00:22:24 | 10. Kupní smlouva – k. ú. Lažánky u Blanska – p. Daněk, pí Brázdová

00:24:48 | 11. Změna smlouvy – Bustec production s. r. o.

00:29:53 | 12. Kupní smlouva – HOPA Group s. r. o.

00:38:28 | 13. Výkup pozemku parc. č. 281/1 vše v k. ú. Blansko

00:41:51 | 14. Smlouva o zřízení práva stavby – M. S. Blanenská, s. r. o.

00:46:02 | 15. Individuální dotace – Dynamiters Blansko HK z. s.

00:47:45 | 16. Změna stanov BD

00:52:43 | 17. Novostavba městských lázní v Blansku

01:16:43 | 18. Návrh Obecně závazné vyhlášky města Blansko o školských obvodech základních škol

01:18:07 | 19. Návrh Obecně závazné vyhlášky města Blansko o vymezení kratší doby nočního klidu

01:20:18 | 20. Programové dotace z oblasti kultury a zájmové činnosti pro rok 2021

01:29:50 | 21. Prodej bytového domu Okružní 3a, b, c

01:33:55 | přestávka

01:56:15 | 22. Návrh Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku z pobytu

01:58:51 | 23. Participativní rozpočet „Společně PRO Blansko“

02:00:05 | 24. Informace o zhodnocování finančních prostředků města za rok 2020 a výhled na rok 2021

02:03:27 | 25. Účetní závěrka města Blansko za rok 2020

02:05:32 | 26. Závěrečný účet města Blansko za rok 2020

02:08:18 | 27. Přijetí úvěru ve výši 60 mil. Kč

02:10:25 | 28. Rozpočtová opatření

02:16:25 | 29. Individuální dotace – Hnutí humanitární pomoci

02:18:01 | 30. Individuální dotace – Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

02:19:48 | 31. Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině Nemocnice Blansko

02:25:42 | 32. Monitorovací zpráva o naplňování strategické koncepce ze strategického plánu

02:36:47 | 33. Zápisy z jednání výborů zastupitelstva města

02:41:12 | 34. Interpelace členů zastupitelstva

Zastupitelstvo města Blansko 02.03.2021

délka záznamu: 2 h 14 min.
Záznam celého jednání.

00:00:00 | 1. Zahájení

00:01:34 | 2. Schválení programu 11. zasedání zastupitelstva města

00:06:07 | 3. Bezplatné nabytí pozemku v k. ú. Klepačov – pí Španělová

00:08:58 | 4. Prodej pozemku v k. ú. Blansko – Dorňákovi

00:11:46 | 5. Prodej pozemku v k. ú. Blansko – Ing. Kunc

00:13:40 | 6. Prodej pozemků v k. ú. Těchov – p. Sokol

00:16:38 | 7. Prodej pozemků v k. ú. Blansko – p. Worbis

00:19:14 | 8. Prodej pozemku v k. ú. Těchov – Podrabští

00:21:17 | 9. Prodej pozemků v k. ú. Dolní Lhota – p. Blažek

00:24:24 | 10. Prodej pozemku a zřízení věcného břemene – služebnosti v k. ú. Lažánky u Blanska – Ing. Tesák

00:28:46 | 11. Kupní smlouva – Mgr. Bacík

00:31:06 | 12. Kupní smlouva – pí Ševčíková

00:34:50 | 13. Výkup pozemků v k. ú. Blansko – České dráhy, a. s.

00:37:44 | 14. Výkup pozemku v k. ú. Lažánky u Blanska – Stejskalovi

00:39:58 | 15. Výkup pozemku v k. ú. Olešná u Blanska – Kratochvílovi

00:42:14 | 16. Výstavba v lokalitě Blansko, Písečná – výběr stavebního investora

01:12:28 | 17. Darovací smlouva mezi městem Blansko a nadací Partnerství, o. p. s.

01:14:41 | 18. Individuální dotace – Služby Blansko, s. r. o.

01:15:54 | 19. Cena města Blansko za rok 2020

01:17:05 | 20. Dohoda o vytvoření společného školského obvodu Základní školy a Mateřské školy Blansko, Salmova 17

01:20:34 | 21. Programové dotace z oblasti sportu na rok 2021

01:31:29 | 22. Individuální dotace – Fotbalový klub Blansko, s. r. o.

01:36:15 | 23. Návrh revize metodiky pro poskytování dotací z oblasti zahraničních styků

01:38:22 | 24. Rozpočtová opatření

01:51:22 | 25. Zápisy z jednání výborů zastupitelstva města

01:55:09 | 26. Interpelace členů zastupitelstva

Zastupitelstvo města Blansko 08.12.2020

délka záznamu: 2 h 28 min.
Záznam celého jednání.

00:00:00 | 1. Zahájení

00:01:03 | 2. Schválení programu 10. zasedání zastupitelstva města

00:02:21 | 3. Prodej pozemků v k. ú. Blansko – pí Volavá, pí Davidová, p. David

00:06:51 | 4. Prodej pozemku v k. ú. Těchov – Čengerovi

00:10:14 | 5. Prodej pozemku v k. ú. Těchov – p. Havlíček

00:15:07 | 6. Směna pozemku v k. ú. Blansko – p. Mrázek

00:21:05 | 7. Změna smluv – Vychodilovi

00:25:50 | 8. Změna smlouvy – Mgr. Bacík

00:30:11 | 9. Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Blansko – ÚZSVM

00:33:39 | 10. Výkup pozemku v k. ú. Lažánky u Blanska – p. Daněk, pí Brázdová

00:36:20 | 11. Stavba „III/379 37 Blansko, přemostění“ – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 01.02.2016

00:38:33 | 12. Kalkulace ceny tepla pro rok 2021

00:46:48 | 13. Průmyslová zóna Blansko

00:51:06 | 14. Převod bytů Jasanová 30, Blansko do osobního vlastnictví

01:05:36 | 15. Převod bytů Jasanová 32, Blansko do osobního vlastnictví

01:13:41 | 16. Převod bytů Jasanová 34, Blansko do osobního vlastnictví

01:20:47 | 17. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města – sociální služby

01:25:45 | 18. Komunitní plán sociálních služeb Blansko 2021–2023

01:29:20 | 19. Novela vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

01:31:12 | 20. Novela vyhlášky o místním poplatku ze psů

01:32:37 | 21. Novela vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

01:34:09 | 22. Rozpočtové opatření

01:37:18 | 23. Rozpočet na rok 2021

02:08:19 | 24. Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022–2023

02:13:26 | 25. Personální záležitost kontrolního výboru

02:15:03 | 26. Zápisy z jednání výborů zastupitelstva města

02:18:45 | 27. Interpelace členů zastupitelstva

Zastupitelstvo města Blansko 08.09.2020

délka záznamu: 3 h 55 min.
Záznam celého jednání.

00:00:00 | 1. Zahájení

00:04:02 | 2. Složení slibu

00:06:19 | 3. Schválení programu 9. zasedání zastupitelstva města

00:07:31 | 4. Prodej pozemku v k. ú. Dolní Lhota – Mgr. Tesařová

00:09:49 | 5. Prodej pozemku v k. ú. Těchov – pí Sovíčková

00:11:43 | 6. Prodej pozemku v k. ú. Těchov – p. Moravec

00:13:41 | 7. Prodej pozemku v k. ú. Blansko – p. Šamořil

00:16:29 | 8. Žádost – M. S. Blanenská

01:52:54 | 9. Změna smluv, prodej pozemku – LL HOLDING a. s.

02:06:45 | 10. Směna pozemků v k. ú. Olešná u Blanska – pí Musilová, p. Žvak

02:10:50 | 11. Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Blansko

02:13:59 | 12. Kupní smlouva – Pokladník

02:16:04 | 13. Kupní smlouva – přemostění

02:20:05 | 14. III/379 37 Blansko, přemostění – smlouva se společností K+R Projekt s. r. o.

02:23:14 | 15. Smlouva o právu provést stavbu s JMK – akce „BLANSKO, ulice Sadová – kr. silnice III/37440 – pěší komunikace“

02:25:38 | 16. Odpis pohledávek

02:31:39 | 17. Individuální dotace – Atletický klub Ludvíka Daňka Blansko, z. s.

02:33:35 | 18. Individuální dotace – Horizont Blansko, z. s.

02:35:46 | 19. Informace o zhodnocování finančních prostředků města za 1. pololetí 2020

02:38:24 | 20. Rozpočtová opatření

02:44:54 | 21. Závěrečný účet „Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí za rok 2019

02:47:56 | 22. Zpráva o činnosti „Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí září 2019-srpen 2020

02:56:48 | 23. Minimální síť sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2021

02:59:53 | 24. Informativní zpráva o možných úsporách spotřeby energií v objektech města Blansko

03:30:55 | 25. Zápisy z jednání výborů zastupitelstva města

03:32:21 | 26. Interpelace členů zastupitelstva

            aktualizováno: 4. 3. 2021, 10:40 h