Obecně závazné vyhlášky

(vydává zastupitelstvo města)

Obecně závazná vyhláška města Blansko č. 4 ze dne 18. 6. 2002

Vyhláška č. 4/2002 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob

Zastupitelstvo města Blanska se usneslo na svém 22. zasedání konaném dne 18. 6. 2002 vydat v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a na základě § 29 odst.1, písm. o), bod 2 zákona 133/1985 Sb. o požární ochraně v platném znění, § 9 nařízení vlády č. 172/2001 Sb. k provedení zákona o požární ochraně tuto obecně závaznou vyhlášku.


Článek I
Výklad pojmů

Pro účely této vyhlášky se za akce, kterých se účastní větší počet osob považují organizovaná shromáždění, při kterých se předpokládá účast:
1.200 osob a více ve vnitřním shromažďovacím prostoru k tomuto účelu určeném zvláštním právním předpisem (1,4)
2.200 osob a více na venkovním shromažďovacím prostoru k tomuto účelu určeném zvláštním právním předpisem (1,4)
3.akce ve venkovním shromažďovacím prostoru, kterých se zúčastní 300 osob a více, v případě akcí na veřejném prostranství i mimo ně pod širým nebem, kterých se zúčastní 900 osob a více dle zvláštního právního předpisu (2,3,4)

Za organizovaná shromáždění se považují kulturní, společenské, církevní, sportovní akce, filmová a televizní natáčení, filmová a cirkusová představení, mítinky, oslavy s ohňostroji, vernisáže, aukce, výstavy, prodejní trhy, burzy apod.


Článek II
Základní povinnosti pořadatele akce

Pořadatel akce je povinen zejména:
– projednat, popřípadě oznámit zabezpečení požární ochrany pořádané akce Městskému úřadu Blansko nejméně 8 dní před konáním této akce. Toto předat současně s Oznámením o shromáždění na ohlašovnu – podatelnu MěÚ Blansko.
– při pořádání akcí většího rozsahu (regionálního, celostátního významu) je pořadatel akce povinen projednat zabezpečení požární ochrany této akce přímo na HZS Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko, nejméně 8 dní před konáním této akce. Tento je oprávněn nařídit další nezbytná opatření ke zvýšení požární bezpečnosti pořádané akce. Další navržená opatření je pořadatel akce povinen splnit.
– zřídit požární hlídky dle zákona 133/1985 Sb. o požární ochraně v platném znění včetně odborné přípravy všech jejich členů, kteří budou plnit úkoly, vyplývající z předpisů o požární ochraně v průběhu pořádané akce. Počet členů požární hlídky musí být úměrný počtu účastníků akce, podmínkám místa konání s ohledem na zajištění bezpečné evakuace osob a zahájení hasebních prací
– akce uskutečňovat jen v místech a objektech, které splňují požadavky na bezpečnou a včasnou evakuaci osob, umožní příjezd vozidel jednotek požární ochrany a provedení hasebního zásahu
– pokud jsou akce pořádány v objektu nebo prostoru, který není v jeho vlastnictví, seznámit se před konáním akce se stavem objektu z hlediska požární bezpečnosti. V případě, že objekt nebo prostor nesplňuje podmínky předpisů o požární ochraně, nesmí tuto akci zde uskutečnit
– zajistit, aby počet účastníků akce nepřevyšoval stanovenou kapacitu objektu, ve kterém je akce konána
– zajistit, aby v době konání akce byly volné únikové cesty, příjezdové cesty k objektu a byl vytvořen dostatečný prostor k provedení hasebního zásahu
– zabezpečit dostatečné množství hasebních prostředků a jejich rozmístění s ohledem na možná požární nebezpečí
– zajistit technické prostředky pro včasné ohlášení případného požáru na operační středisko HZS Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko
– zabezpečit přístup k uzávěrům plynu,vody,elektrické energie apod.


Článek III
Povinnosti požární hlídky pořadatele

Tyto povinnosti jsou stanoveny zákonem 133/1985 Sb. o požární ochraně v platném znění a prováděcími předpisy vydanými k výše citovanému zákonu.


Článek IV
Povinnosti účastníků akce

Všichni účastníci konané akce jsou povinni dbát příkazů a pokynů pořadatele, velitele zásahu a členů požární hlídky, vyplývajících z této obecně závazné vyhlášky a z obecně platných právních předpisů na úseku požární ochrany.


Článek V
Závěrečná ustanovení

Kontrolu plnění této obecně závazné vyhlášky provádí Městská policie Blansko.


Článek VI
Sankce

Porušení a neplnění této obecně závazné vyhlášky a nedodržení povinností po stránce požární ochrany bude postihováno podle zvláštních právních předpisů.


Článek VII
Účinnost vyhlášky

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení z důvodu obecného zájmu zajištění požární bezpečnosti osob při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.

Ing. Miloslav Kala
starosta

PhDr. Jaroslava Králová
místostarostka


Ing. Jindřich Král
místostarosta

1.Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
2.Zákon č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím.
3.§ 34 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.
4.Vyhláška č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu,
ČSN 730831 – Požární bezpečnost staveb. Shromažďovací prostory

 

            aktualizováno: 15. 3. 2022, 12:49 h