Obecně závazné vyhlášky

(vydává zastupitelstvo města)

Obecně závazná vyhláška města Blansko č. 11 ze dne 13. 12. 2004

Obecně závazná vyhláška č. 11/2004 o závazné části Regulačního plánu Blansko-Luhy

Zastupitelstvo města Blansko vydává přijetím usnesení č. na 14. zasedání dne 13.12.2004, v souladu s § 29 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a na základě ustanovení § 84 odst. 2 písmeno b) zákona č.128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Část první
Úvodní ustanovení

Článek 1
Účel vyhlášky

(1)Touto obecně závaznou vyhláškou se vyhlašuje plné znění závazné části Regulačního plánu Blansko – Luhy, schváleného přijetím usnesení č.19 na 12. zasedání Zastupitelstva města Blansko dne 14.6.2004 formou regulativů.

(1)Regulativy definují obecné základní požadavky, kterými jsou urbanistická koncepce, funkční a prostorové uspořádání pozemků, limity jejich využitelnosti a stanovení pozemků určených pro veřejně prospěšné stavby a vymezují plochy stavebních pozemků, prvky plošného a prostorového uspořádání zástavby, včetně stanovení 1 přístupů ke stavbám a napojení na technické vybavení.

Článek 2
Rozsah platnosti

(1)Řešené území je na severu vymezeno okrajem zastavěného území části města Blansko – Horní Lhota, východní hranice je určena závaznou částí ÚPn SÚ Blansko. Jižní část území probíhá po okraji stávajících rekreačních ploch (zahrady) a zahrnuje i stabilizované a návrhové plochy krajinné a veřejné zeleně. Západní část území je vymezena okrajem návrhových ploch výroby dle schváleného ÚPn SÚ Blansko, severozápadní hranice probíhá okrajem stávající silnice II/374. Rozloha řešeného území je cca 32 ha.

(2) Regulativy nemají časové omezení, jsou součástí dokumentace Regulačního plánu Blansko – Luhy, který obsahuje grafickou a textovou část.

(3)Podle regulativů postupují subjekty působící v územním plánování, řízení a rozhodování podle stavebního zákona v platném znění, tzn. orgány státní správy i samosprávy, projektanti, právnické a fyzické osoby podílející se na funkčním a prostorovém využití a stavební činnosti v území a na rozhodování o jejich změně.

(4) Regulativy jsou závazné především pro:
a) realizaci nové stavby
b) pro provádění rozsáhlé dostavby původní stavby (více než 25% půdorysné plochy) nebo nadstavby (o jedno podlaží)
c) pro provádění zásadní rekonstrukce – změní se více než 50 % původní půdorysné plochy
d) v ostatních případech, pokud se nemění stavební čára, nebo nebude překročena regulací udaná maximální nebo závazná výška, se stavební činnost posuzuje jako zlepšení standardu stávajícího stavu a regulativy se uplatňují přiměřeně.

Článek 3
Vymezení pojmů

(1)Regulativy jsou vztaženy k jednotlivým pozemkům a v grafické části konkretizovaný částem jednotlivých pozemků. Pro účely regulačního plánu jsou funkční plochy vymezeny jako pozemky se stejnou charakteristikou funkčního a prostorového využití včetně možného stavebního využití. Pro každou plochu je v regulativech stanoveno funkční využití pozemků (účel využití), prostorová regulace a limit využití (omezení využití pozemků).

(2) Závazná část vyjádřená v grafické části barvou popř. velkým písmenem se skládá z :
a) urbanistické koncepce
b) zásad uspořádání území, kterými se stanoví regulativy funkčního a prostorového uspořádání pozemků:
– hranice funkčních ploch vymezujících funkční využití pozemků
– stavební čára a hranice (vymezují část pozemku, kterou je možno zastavět hlavní stavbou)
— maximální přípustná výška zástavby
— forma zástavby
— uliční prostor
c) zásad uspořádání dopravy a technické infrastruktury
d) limitů a ochranných režimů využití pozemků
e)vymezení pozemků pro veřejně prospěšné stavby a pro provedení asanačních úprav

(3) Ostatní části, zapracované do regulačního plánu, ale neuvedené v těchto regulativech, jsou směrné.

(4)Pojmy použité v dokumentaci regulačního plánu se vykládají ve smyslu obvyklém praxi územního plánování, popřípadě jsou upřesněny v regulativech. V případě pochybností rozhodne nadřízený orgán územního plánování.

(5)K posuzování sporných případů a k posouzení přípustné míry je určen pořizovatel tohoto regulačního plánu po dohodě se stavebním úřadem a samosprávným orgánem města, popř. dotčeným orgánem státní správy.

(6) Z hlediska koncepce rozvoje je řešené území děleno na:
a) stabilizované pozemky – jsou pozemky s dosavadním charakterem daným stávajícími funkčními a prostorovými vazbami (výška zástavby, koeficient zastavění), které se nebudou zásadně měnit, v převážné míře stavební práce zahrnují údržbové práce
b) rozvojové pozemky – jsou pozemky navržené pro založení nových funkčních a prostorových struktur

(7) Stavební čára udává hranici části pozemku určené k zastavění a polohu výstavby hlavního objemu objektu, či garáže od uličního prostoru.

(8) Stavební hranice udává hranici plochy určené k zastavění, hlavní objem objektu nesmí tuto hranici překročit.

(9) Zastavitelná část pozemku je plocha vymezená stavební čárou a stavebními hranicemi.

(10) Výška objektů je udána v metrech od úrovně přilehlé komunikace po římsu objektu.

(11) Hranice funkčních ploch rozděluje území na pozemky se stejnou funkcí, pro které jsou stanoveny regulativy
a)pozemky pro bydlení
b)pozemky pro občanské vybavení – školství
c)pozemky pro sport a rekreaci
d)pozemky pro veřejnou zeleň
e)pozemky pro veřejná prostranství
f)pozemky pro technické vybavení

(12) Přípustnost činností, dějů a zařízení, umístění stavby:
a)Přípustné: tvoří v území činnosti, děje a zařízení základní a obvyklé a to vždy v rozsahu nad 50% navrženého funkčního využití, umístění stavby je dle regulativů.
b)Podmínečně přípustné: nejsou součástí činností, dějů a zařízení v území základních, ale v jednotlivých případech je možno je povolit, u umístění stavby je využíváno povolených odchylek.
c)Nepřípustné: jsou činnosti, děje a zařízení, které nesplňují podmínky stanovené obecně platnými předpisy nebo jsou v rozporu s funkcemi v území navržených jako základní, umístění hlavních staveb a garáží nesmí být povoleno mimo zastavitelnou část pozemku.

(13) Forma zástavby je navržena jako:
a) otevřená – všechny objekty mají minimálně jeden boční odstup
b)uzavřená – minimálně jeden objekt je bez bočních odstupů (minimální počet objektů u této formy zástavby – 3 objekty)

(14)Nejsou uváděny podmínky a regulativy pro využívání jednotlivých pozemků, jejich změn a odstupů staveb, které jsou uvedeny v obecně platných předpisech, zejména prováděcí vyhlášce stavebního zákona na úseku obecně technických požadavků (OTP). Vymezenému funkčnímu využití polyfunkčních a monofunkčních pozemků musí odpovídat způsob jeho využívání a zejména účel umisťovaných a povolovaných staveb, včetně jejich změn a změn v jejich využívání. Stavby a jiná opatření, která funkčnímu vymezení území a pozemků neodpovídají, nesmí být na tomto území povoleny. Dosavadní způsob využití polyfunkčních a monofunkčních pozemků, který neodpovídá vymezenému funkčnímu využití podle regulačního plánu je možný, pokud nenarušuje veřejné zájmy nad přípustnou míru a nejsou zde dány důvody pro zvláštní opatření podle stavebního zákona (nařízení nezbytných úprav a související ustanovení).

(15) Limity využití území – udávají míru stavebního využití pozemku:
a)limitem se rozumí zákonem nebo jiným obecně platným právním předpisem (obecně platnou vyhláškou o závazné části regulačního plánu) daná, relativně nepřekročitelná, tzn. mezní – hodnota, především pro ochranu zdravého životního prostředí; limity stanovené v regulačním plánu je možno překročit pouze výjimečně, pokud to vyžadují zvláštní městotvorné důvody a pokud toto překročení neohrozí veřejné zájmy a nenaruší závazně stanovenou urbanistickou koncepci
b)ochranné režimy – plocha navržená k ochranné péči a nebo plocha chráněná ve smyslu příslušného legislativního opatření
c)koeficient zastavění (index zastavění) pozemku udává přípustný počet m² zastavěné plochy na m² pozemku

(16) Pro účely regulačnímu plánu se rozumí:
a) drobnou chovatelskou činností: chov drobných hospodářských zvířat, neděje-li se tak podnikatelským způsobem
b) drobnou pěstitelskou činností: nepodnikatelské pěstování zemědělských produktů pro účely zásobování rodiny
c) drobnou výrobní (řemeslnou) činností, nerušícími službami se rozumí činnosti, děje a zařízení netovární povahy, jejichž účinky a vlivy neomezují, neobtěžují a neohrožují životní prostředí a pohodu bydlení sousedů nad míru obvyklou a přípustnou a jsou tedy podmíněně přípustné i v jiných funkčních plochách, než jsou výrobní aktivity
d) pod pojmem maloobchodní zařízení se rozumí prodejny s prodejní plochou do 400 m²

(17) Identifikace pozemků a zastavitelných ploch:
a) identifikace stávajících pozemků je dána parcelním číslem
b) každá skupina stavebních pozemků je identifikována číslem ve tvaru x.xx, přičemž první číslo udává etapu výstavby, dvojčíslí za tečkou vlastní identifikace skupiny jednotlivých pozemků stejné funkce

Část druhá
Závazná část regulačního plánu

Článek 4
Urbanistická koncepce

(1)Urbanistická koncepce smíšeného obytného souboru Blansko – Luhy je vymezená ve výkrese č. 1 regulačního plánu – „Regulativy plošného a prostorového uspořádání“ (hlavní výkres) a v těchto regulativech – je určena plošným a prostorovým uspořádáním území, limitem využití pozemku a systémem obsluhy.

(2) Pro rozvoj území jsou stanoveny tyto závazné hlavní koncepční zásady:
a)Obytné soubory s identitou – navrhovaným řešením dojde k propojení dvou území s odlišnou identitou; severní část lokality, v návaznosti na Horní Lhotu, respektuje venkovský charakter zástavby, střední a jižní část vytváří strukturu městskou.
b)Bydlení v zeleni – regulační plán vymezuje zastavitelné plochy podél obslužných komunikací, zbývající části pozemků je vhodné doplnit vzrostlou zelení. Územím procházejí výrazné linie navržené veřejné zeleně (využití bezpečnostních a ochranných pásem technické infrastruktury) propojující stávající plochy kvalitní krajinné zeleně na okrajích lokality, uliční prostory budou oživeny alejemi stromů.
c)Bydlení a vzdělání – v lokalitě je navržena plocha pro umístění občanského vybavení a zařízení školství.
d)Bydlení a využití volného času – v lokalitě je navržena plocha pro umístění hřiště, parkové plochy a plochy občanského vybavení.
e)Bydlení v sousedství – vytvořením skupinek objektů a prostorovým řešením veřejných prostranství jsou dány předpoklady k lepším sociálním kontaktům a vazbě obyvatel k místu svého bydliště. Nepřípustné je šachovnicové uspořádání výstavby, které snižuje intimitu jednotlivých parcel.
f)Bydlení s minimální dopravní obsluhou – v lokalitě jsou (vyjma přístupových obslužných komunikací) navrženy obytné ulice s minimální možností průjezdu nebydlících obyvatel.

(3) Obsluhu území řešit:
a)napojením obslužné komunikace na stávající silnici II/374
b)napojením obslužné komunikace na stávající místní komunikaci v Horní Lhotě

(4) Navržená parcelace je závazná, při řešení majetkoprávního uspořádání pozemků vzniku nových stavebních parcel musí být dodržena zásada, že dělením nebo slučováním nesmí vzniknout pozemky bez možnosti přístupu.

Článek 5
Prostorové uspořádání

(1) Nová zástavba dodrží navržené stavební čáry, hranice:
a)stavební čáry jsou v souběhu s osou přilehlé komunikace, identifikované souřadnicemi x,y (viz. výkres č.1)
b)stavební čáry u pozemků pro bydlení jsou ve vzdálenostech 1,5 – 5 m od hranice oddělující funkční plochu od veřejného prostranství (viz. výkres č.1), stavební čára u pozemku pro občanské vybavení je ve vzdálenosti 18 m od hranice oddělující funkční plochu od veřejného prostranství (viz. výkres č.1)
c)zástavba nesmí překročit stavební čáru směrem k navržené komunikaci, za umístění na stavební čáru se považuje pokud alespoň jeden bod půdorysu hlavního objektu leží na stavební čáře
d)stavební hranice je rovnoběžná se stavební čárou a to ve vzdálenosti 15 – 16 m a na okrajích dodržuje odstupy dle OTP.
e)stavební čára a hranice vymezují část plochy pozemku pro umístění hlavního objektu a garáže

(2) Nová zástavba dodrží výšku zástavby:
a)u bytových domů je výška objektu po římsu max. 13 m od přilehlé komunikace, u rodinných domů max. 7 m
b)u objektů občanského vybavení je výška objektu po římsu max. 8 m od přilehlé komunikace
c)u nové zástavby je navrženo 1. podzemní podlaží; podmínky zakládání a realizace podzemního podlaží je nutno ověřit geologickým průzkumem
d)tvar střech – u objektů pro bydlení (skupiny 1.05 – 1.10, 2.11 – 2.14) závazně navržen tvar střech šikmý – s možností využití podkroví (viz. výkres č.1)

(3) Nová zástavba dodrží navrženou formu zástavby:
a)otevřenou – objekty s bočním odstupem
b)uzavřenou – objekty jsou řazeny bez bočního odstupu s výjimkou krajních objektů (mají boční odstup od ostatních objektů), min. počet 3 objekty

(5) Uliční prostor je vymezen hranicí, která odděluje funkční plochu od veřejného prostranství

Článek 6
Funkční uspořádání

(1)Pozemky bydlení – zahrnují činnosti, děje a zařízení souvisejícími bezprostředně s bydlením.
a)stabilizované pozemky: stávající pozemky pro bydlení na severozápadním okraji řešeného území v Horní Lhotě
b)rozvojové pozemky: pozemky podél navržených uličních prostorů pozemky jsou vymezeny pro:
BR individuální bydlení v nízkopodlažních objektech – rodinných domech, popř. nájemních vilách obklopené soukromou zelení, není dovoleno zde provádět výstavbu nových objektů vyšších než 2.nadzemní podlaží
BD hromadné bydlení v bytových domech zahrnující i vnitrobloky s obytnou zelení, není dovoleno zde provádět výstavbu nových objektů vyšších než 4.nadzemní podlaží
c)územní rozsah je patrný z výkresu č.1 – Regulativy plošného a prostorového uspořádání
d)funkční regulativy:
1) Přípustné jsou pozemky pro bydlení, soukromou zeleň, doprovodné plochy u bytových domů (obytná zeleň, dětská hřiště, apod.), parkování vozidel, technické vybavení, vestavěné občanské vybavení (menší část půdorysné plochy rodinného domu může být využita jako kanceláře, ordinace, ateliery), integrovaná zařízení v bytových domech – sídla firem včetně provozoven nerušících pohodu bydlení, maloobchod do 200 m² prodejní plochy, stravovací zařízení (do 40 míst u stolu), ubytovací zařízení (do 40 lůžek), každý rodinný dům bude mít garáž (případně otevřené stání), u bytových domů bude zajištěno parkování v rámci objektu (podzemní podlaží), případně pro část bytů budou k dispozici odstavná stání v dostupné vzdálenosti, maximálně však 80m.
2) Podmínečně přípustné jsou činnosti a zařízení místní správy, církevní zařízení a drobné řemeslné, sousedství a pohodu bydlení nenarušující činnosti
3)Nepřípustné jsou veškeré činnosti děje a zařízení, které svou zátěží narušují prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně, včetně činností a zařízení chovatelských a pěstitelských, které jednotlivě nebo v souhrnu překračují stupeň zátěže pro zónu bydlení.

(2)Pozemky občanského vybavení – území je určeno k uskutečňování činností, dějů a zařízení poskytujících některé vybrané služby, zejména maloobchodní zařízení do 400 m² prodejní plochy, služby zdravotnické, vzdělávací, kulturní, sociální péče a to obvykle v uzavřených areálech.
V dokumentaci Regulačního plánu Blansko – Luhy jsou vymezeny monofunkční plochy občanského vybavení pouze pro školství.
a)stabilizované pozemky: v řešeném území se nenachází
b)rozvojové pozemky: pozemek pro zařízení školství na jihovýchodním okraji řešeného území
c)pozemky jsou vymezeny pro: OŠ zařízení školství
d)územní rozsah je patrný z výkresu č.1 – Regulativy plošného a prostorového uspořádání
e)funkční regulativy:
1)Přípustné využití území je pro vzdělávací areály, včetně doplňkových funkcí, funkčně svázaných s funkcí hlavní.
2)Podmínečně přípustné jsou doplňkové kapacity bydlení – byt správce, nezbytné technické vybavení, popř. drobné komerční aktivity se vztahem k hlavní funkci školského areálu.
3)Nepřípustné jsou veškeré ostatní činnosti, děje a zařízení.

(3) Pozemky pro sport a rekreaci – jsou území určená pro umisťování činností, dějů a zařízení sloužících k uspokojování sportovních a rekreačních potřeb občanů.
a)stabilizované pozemky: v řešeném území se nenachází
b)rozvojové pozemky: na jihovýchodním okraji řešeného území je navržen pozemek pro sportovní zařízení – hřiště
c)pozemky jsou vymezeny pro: RH sportovní zařízení venkovních aktivit – hřiště
d)územní rozsah je patrný z výkresu č.1 – Regulativy plošného a prostorového uspořádání
e)funkční regulativy:
1)Přípustné jsou sportovní zařízení, sloužící výlučně pro sportovní činnost venkovního charakteru a rekreační areály.
2)Podmínečně přípustné je na těchto pozemcích umístění nezbytného technického vybavení včetně odstavných stáních.
3)Nepřípustné jsou veškeré ostatní činnosti, děje a zařízení

(4) Pozemky pro veřejnou zeleň – jsou území z jejichž užívání nelze nikoho vyloučit, které musí být přístupny veřejnosti bez omezení, jsou tvořeny plochami zeleně která plní funkci rekreační, izolační a částečně ekologickou.
a)stabilizované pozemky: zeleň krajinného typu na severozápadním okraji lokality
b)rozvojové pozemky: navržené pozemky parkové a izolační zeleně a zeleně krajinného typu
c)pozemky jsou vymezeny pro:
– ZP parková zeleň
– ZK zeleň krajinného typu
– ZI izolační zeleň
d)územní rozsah je patrný z výkresu č.1 – Regulativy plošného a prostorového uspořádání
e)funkční regulativy:
1) Přípustné využití území zahrnuje pozemky veřejné zeleně pro pohyb (pěší a cyklistické stezky) a rekreaci obyvatel, dětská hřiště a pozemky zeleně, která vytváří izolační clonu od nepříznivých vlivů z okolí.
2)Podmíněně přípustné zahrnuje i nezbytné technické vybavení, drobné stavby, vodní prvky.
3)Nepřípustné jsou ostatní činnosti, děje a zařízení a rovněž jakákoliv výstavba, kromě výše uvedených případů.

(5) Pozemky pro veřejná prostranství – území z jejichž užívání nelze nikoho vyloučit, které musí být přístupny veřejnosti bez omezení, vymezují uliční prostory a koridory obsluhy území.
a)stabilizované pozemky: stávající uliční prostory v severní části lokality, přístupová komunikace ke garážím na jižním okraji lokality
b)rozvojové pozemky: vytváří základní síť obsluhy území, jejich situování je patrné z grafické části dokumentace
c)pozemky jsou vymezeny pro:
– UO uliční prostor s obslužnou komunikací
– UZ uliční prostor se zklidněnou komunikací
– UC prostor s účelovou komunikací
– UP prostor s pěší komunikací
d)územní rozsah je patrný z výkresu č.1 – Regulativy plošného a prostorového uspořádání
e)funkční regulativy:
1)Přípustné využití území zahrnuje pozemky pro obsluhu území – dopravní a inženýrskými sítěmi. Zahrnují komunikace, chodníky, pásy zeleně, ve které jsou uloženy sítě, zpevněné plochy pro dopravu v klidu.
2)Podmíněně přípustné zahrnuje i nezbytné technické vybavení, drobné stavby.
3)Nepřípustné jsou činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu obsluhy a vytváří kolizní body v plynulosti provozu.

(6) Pozemky pro technické vybavení – jsou určeny k umístění staveb a zařízení technického vybavení.
a)stabilizované pozemky: v řešeném území se nenachází
b)rozvojové pozemky: navržené pozemky pro trafostanice, kotelnu, regulační stanici plynu a dešťovou zdrž
c)pozemky jsou vymezeny pro:
– TE elektrická stanice (trafostanice)
– TK kotelna
– TD dešťová zdrž
– TR regulační stanice plynu
d)územní rozsah je patrný z výkresu č.1 – Regulativy plošného a prostorového uspořádání
e)funkční regulativy:
1) Přípustné jsou činnosti a zařízení technické povahy, pokud nenarušují životní prostředí nad přípustnou míru.
2)Nepřípustné jsou zařízení dopravních služeb, v obytné části zóny je nepřípustné parkování autobusů a nákladních automobilů.
3)Vymezení tras inženýrských sítí:
Podzemní vedení – v trasách navržených koridorů není dovoleno povolovat žádné ani dočasné stavby a pozemky, po kterých jsou vedeny, musí zůstat veřejné.
Nadzemní vedení – v navržených trasách není dovoleno povolovat žádné ani dočasné stavby; musí být zajištěn volný přístup k těmto vedením.

Článek 7
Uspořádání dopravy a technické infrastruktury, nakládání s odpady

(1) Zásady uspořádání dopravy jsou stanoveny ve výkrese č. 2 regulačního plánu „Řešení dopravní obsluhy“ a vymezují:
a)trasy pro silniční dopravu
b)trasy pro nemotorovou dopravu
c)funkční třídy a kategorie komunikací

(2) Zásady uspořádání technické infrastruktury jsou vymezeny ve výkresech č. 3 „Vodní hospodářství“ a č. 4 „Energetika, spoje“ a vymezují:
a)Zásobování vodou – vodovod bude napojen na stávající síť, a to v Blansku ve dvou tlakových úrovních, třetí napojení bude v Horní Lhotě. Výstavba bude vyžadovat přeložení stávajícího vodovodního přivaděče, avšak až pro 3.etapu výstavby.
b)Odkanalizování – bude provedeno oddílným systémem, dešťové vody budou svedeny do dešťové kanalizace pro průmyslovou zónu, část do místní vodoteče přes dešťovou zdrž. Splaškové odpadní vody budou odvedeny do stávající kanalizace navazující na stokovou síť města.
c)Odvodňovací příkopy – ochrana před extravilánovými vodami jsou navrženy po východním okraji území.
d)Zásobování plynem – navržen je STL plynovod, který navazuje na stávající sítě a výstavba nové VTL regulační stanice.
e)Zásobování teplem – pro bytové domy se navrhuje autonomní systém CZT s vlastní plynovou kotelnou.
f)Zásobování el. energií – navazuje na stávající sítě. Přes řešené území vede nadzemní vedení el. energie 22 kV, které bude přeloženo do kabelu. Rozvody NN budou napojeny na stávající síť včetně kabelů veřejného osvětlení.
g)Telekomunikace, spoje – telefonní přípojky budou napojeny na kabelový rozvod, který bude navazovat na stávající síť města.

(3)Odpady budou zneškodňovány mimo řešené území, přičemž každý objekt bude mít své sběrné odpadní nádoby ; pro likvidaci nebezpečného odpadu budou sběrná místa řešena mimo řešené území.

Článek 8
Limity a ochranné režimy

(1)Limity jsou vymezeny ve výkrese č.1 „Regulativy funkčního a prostorového uspořádání“ regulačního plánu.

(2)Kromě limitů daných legislativou je v regulačním plánu definován limit využití území:
a)index zastavění pozemku udávající maximální přípustný počet m² zastavěné plochy na m² pozemku je navržen (viz. výkres č.1):
1)max. 0,35 u rodinných domů
2)max. 0,40 u bytových domů
3)max. 0,50 u občanského vybavení

Část třetí
Ostatní ustanovení

Článek 9
Územní systém ekologické stability

(1)Územní systém ekologické stability do řešeného území nezasahuje.

Článek 10
Veřejně prospěšné stavby

(1)Ve smyslu ustanovení stavebního zákona v platném znění jsou v lokalitě Blansko – Luhy navrženy veřejně prospěšné stavby – umístění je patrné z výkresu č. 6 „Vymezení pozemků veřejně prospěšných staveb a asanačních úprav“, který stanovuje dopad na vlastnictví jednotlivých pozemků.

(2)Vymezení ploch pro nově navrhované veřejně prospěšné stavby je podkladem pro případné vyvlastnění pozemků nebo staveb podle stavebního zákona v platném znění, pokud nebude možno řešení majetkoprávních vztahů dosáhnout dohodou nebo jiným způsobem.

(3)Seznam veřejně prospěšných staveb je v příloze č.1 k těmto regulativům

Článek 11
Životní prostředí

(1)Ochrana čistoty vody: realizovat odkanalizování lokality s napojením splaškové kanalizace na centrální čistírnu odpadních vod.

(2)Ochrana prostředí: realizovat pás izolační zeleně na západním okraji lokality a na pozemku pro sport a rekreaci (protihluková ochrana)

Článek 12
Lhůty aktualizace

(1)Aktualizace bude prováděna ve čtyřletém cyklu od schválení regulačního plánu.

(2)Změny závazné části regulačního plánu schvaluje orgán, který schválil původní územně plánovací dokumentaci.

Část čtvrtá
Závěrečná ustanovení

Článek 13
Uložení dokumentace a její účinnost

(1)Dokumentace Regulačního plánu Blansko – Luhy je uložena na Městském úřad v Blansku a na Krajském úřadu v Brně.

(2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení, tj. .............2004.

PhDr. Jaroslava Králová
starostka

Mgr. Ivo Polák
místostarosta

Ing. Jindřich Král
místostarostaPříloha k Obecně závazné vyhlášce č. 11/2004 o závazné části Regulačního plánu Blansko – Luhy

Seznam veřejně prospěšných staveb

Ve schváleném územním plánu byly vymezeny v řešeném území veřejně prospěšné stavby:

 • občanské vybavení – školské zařízení
 • sport a rekreace – hřiště
 • nahrazení nadzemního vedení vn 22kV kabelovým vedením včetně staveb zděných trafostanic
 • záchytné příkopy dešťových vod
 • sběrače dešťové a splaškové kanalizace v řešeném území
 • úpravy dopravních závad stávající silnice II/374 u Horní Lhoty
 • realizační polohy nápojných bodů řešeného území

Regulační plán upřesňuje a doplňuje veřejně prospěšné stavby (části) vymezené ve schváleném územním plánu:

O 1 školní zařízení
R 1 hřiště
T 1–3 elektrická stanice (trafostanice)
T 4 kotelna
T 5 dešťová zdrž
T 6 regulační stanice plynu

Plochy pro dopravní a technickou infrastrukturu mohou obsahovat tyto stavby:

 • komunikace
 • chodníky
 • vodovod
 • kanalizace
 • plynovod
 • rozvody tepla
 • kabely el. energie
 • telekomunikační kabely
 • kabely veřejného osvětlení

U 1 Plochy pro dopravní a technickou infrastrukturu (s komunikací obslužnou)
U 2 Plochy pro dopravní a technickou infrastrukturu (s komunikací zklidněnou)
U 3 Plochy pro dopravní a technickou infrastrukturu (s komunikací účelovou)
U 4 Plochy pro dopravní a technickou infrastrukturu (s pěší komunikací)
E 1 kabelové vedení vn (trasa převážně vede uličním prostorem vymezeném jako veřejně prospěšná stavba)
E 2 kabelové vedení nn (trasa převážně vede uličním prostorem vymezeném jako veřejně prospěšná stavba)
P 1 STL plynovod (trasa převážně vede uličním prostorem vymezeném jako veřejně prospěšná stavba)
V 1 přeložka hlavního vodovodního řadu (trasa vede částečně uličním prostorem vymezeném jako veřejně prospěšná stavba)
V 2 vodovodní řad – III. pásmo (trasa převážně vede uličním prostorem vymezeném jako veřejně prospěšná stavba)
K 1 splašková kanalizace
K 2 dešťová kanalizace
K 3 záchytný příkop

V rámci regulačního plánu nejsou navrhovány žádné asanační úpravy.

Přehled pozemků a jejich dotčení navrženými veřejně prospěšnými stavbami:

parcelní číslo podčíslo veřejně prospěšná stavba označení
892 1 školní zařízení O 1
894 1
943 15
943 16
943 17
943 27
943 28
943 31
1365 2
1419
(896) (17) hřiště R 1
943 18
943 31
890 elektrická stanice (trafostanice) T 1
(160) elektrická stanice (trafostanice) T 2
141 elektrická stanice (trafostanice) T 3
952 2 kotelna T 4
952 3
890 dešťová zdrž T 5
164 1 regulační stanice plynu T 6
86 Plochy pro dopravní a technickou infrastrukturu U1
87 (s komunikací obslužnou)
88 1
89
91 1
91 2
94
96
98 1
98 2
98 3
102
103
104
105
106 1
106 2
107 1
108 1
109 2
110
111
130
133 1
133 2
134
136 1
138
139
141
143
144
145
148
149
150
151
152 1
152 2
153 2
(158)
(160)
163
164 1
164 2
171
173 1
(513)
943 8
943 9
943 12
943 13
943 14
943 15
943 16
943 17
943 18
943 27
943 28
943 31
944 2
944 3
945
952 7
952 9
1419
96 Plochy pro dopravní a technickou infrastrukturu U 2
97 (s komunikací zklidněnou)
98 2
98 3
106 2
107 2
108 1
108 2
108 3
109 1
109 2
110
133 1
133 2
136 1
136 2
138
141
145
148
153 1
153 2
155 1
155 2
161 1
163
164 2
(175) (2)
890
892 1
893 1
894 3
943 10
943 11
943 13
943 14
943 16
944 1
944 4
944 5
949 2
949 3
952 4
952 5
952 6
952 7
952 9
1419
86 Plochy pro dopravní a technickou infrastrukturu U 3
87 (s komunikací účelovou)
88 2
89
91 1
91 2
92
93
98 1
98 2
98 3
113
155 1
155 2
(158)
(161)
880 2
888
889
890
891 1
891 3
891 8
891 9
892 1
893 1
894 1
896 1
(896) (17)
(908) (26)
943 5
943 6
943 7
943 8
943 18
1365 2
108 2 Plochy pro dopravní a technickou infrastrukturu U 4
108 3 (s pěší komunikací)
109 1
109 2
110
129
130
155 2
(161)
891 3
891 5
891 6
891 7
893 1
894 3
895 1
150 kabelové vedení vn E 1
167
890
(875) (80) kabelové vedení nn E 2
880 2
880 48
161 1 STL plynovod P 1
161 2
(1364) (1)
133 1 přeložka hlavního vodovodního řadu V 1
133 2
136 1
892 1
943 11
943 14
1365 2
(885) (23) vodovodní řad III. pásmo V 2
(886) (6)
(886) (7)
(886) (120)
(887) (1)
888
890 3
164 2 splašková kanalizace K 1
165 2
166 2
167
(509)
(513)
880 2
880 48
891 3
891 8
893 1
943 12
947
949 3
949 2
952 3
952 4
(986)
(992)
(993)
1365 2
164 2 dešťová kanalizace K 2
165 2
166 2
167
(509)
(510)
(512)
(513)
(887) (6)
890
943 12
947
949 3
(1364) (1)
86 záchytný příkop K 3
87
88 2
89
91 1
91 2
92
(97)
98 1
98 2
(99) (1)
(102)
(105)
(106)
(114)
113
(501)
943 5
943 6
943 7
943 18

Čísla v závorce jsou převzata z mapy PK, ostatní z KM.

 

            aktualizováno: 15. 3. 2022, 12:49 h