Obecně závazné vyhlášky

(vydává zastupitelstvo města)

Obecně závazná vyhláška města Blansko č. 2 ze dne 6. 12. 2011

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o zákazu provozování loterií a jiných podobných her na celém území města Blansko

Zastupitelstvo města Blansko vydává přijetím usnesení č. 20 na svém 6. zasedání konaném dne 06.12.2011, v souladu s ustanovením § 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1

Provozování sázkových her podle § 2 písm. e), g), i), l), m) a n) a loterií a jiných podobných her podle § 2 písm. j) a § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, je na celém území města Blansko, tj. na katastrálním území Blansko, Dolní Lhota, Horní Lhota u Blanska, Hořice u Blanska, Klepačov, Lažánky u Blanska, Olešná u Blanska a Těchov z a k á z á n o.

Článek 2

Výherní hrací přístroj, jehož provozování bylo povoleno přede dnem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky, lze provozovat nejdéle do doby stanovené vydaným povolením. Loterie a jiné podobné hry povolené Ministerstvem financí před účinností této obecně závazné vyhlášky lze provozovat do doby stanovené vydaným povolením, nejdéle však v souladu s čl. II. bodem 4 zákona č. 300/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, do 31.12.2014.

Článek 3

Tato obecně závazná vyhláška nabývá z důvodu naléhavého obecného zájmu účinnosti dnem vyhlášení.

Ing. Lubomír Toufar
starosta

Ing. Bc. Jiří Crha
místostarosta

doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc.
místostarosta

 

            aktualizováno: 15. 3. 2022, 12:49 h