Obecně závazné vyhlášky

(vydává zastupitelstvo města)

POZOR!
ZRUŠENÁ VYHLÁŠKA!

Obecně závazná vyhláška města Blansko č. 6 ze dne 4. 12. 2012

Obecně závazná vyhláška č. 6/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo města Blansko vydává přijetím usnesení č. 42 na svém. 10. zasedání konaném dne 4. prosince 2012 v souladu s ustanovením § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními § 10 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů:

Článek 1
Předmět a působnost vyhlášky

(1) Město Blansko (dále jen „město“) touto vyhláškou zavádí podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“) na území města.

(2) Řízení o poplatcích vykonává městský úřad (dále jen „správce poplatku “).1)

Článek 2
Poplatník

(1) Poplatníkem je:

a) fyzická osoba, která má ve městě trvalý pobyt,

b) fyzická osoba, které podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky byl ve městě povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší 90 dnů,

c) fyzická osoba, která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá ve městě přechodně po dobu delší 3 měsíců,

d) fyzická osoba, která pobývá na území města a které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,

e) fyzická osoba, která má na území města ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.

(2) Za fyzické osoby tvořící domácnost, může poplatek platit jedna osoba, za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě vlastník nebo správce nemovitosti. Osoba, která platí poplatek za více fyzických osob, je povinna správci poplatku oznámit jejich jména, příjmení a data narození.

(3) Má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu, ve kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

(4) Je-li poplatník v době vzniku povinnosti zaplatit poplatek nezletilý, odpovídají za zaplacení poplatku tento poplatník a jeho zákonný zástupce společně a nerozdílně; zákonný zástupce má
v takovém případě stejné procesní postavení jako poplatník.

Článek 3
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

(1) Poplatková povinnost vzniká:

- dnem vzniku trvalého pobytu u poplatníků podle čl. 2 odst. 1 písm. a) této vyhlášky,

- dnem vzniku trvalého nebo přechodného pobytu u poplatníků podle čl. 2 odst. 1 písm. b), c) této vyhlášky,

- dnem, kterým byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců u poplatníků podle čl. 2 odst. 1 písm. d) této vyhlášky,

- dnem nabytí vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu na území města, ve kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba u poplatníků podle čl. 2 odst. 1 písm. e) této vyhlášky.

(2) Poplatková povinnost zaniká:

- dnem ukončení trvalého pobytu u poplatníků podle čl. 2 odst. 1 písm. a) této vyhlášky na území města,

- dnem ukončení trvalého nebo přechodného pobytu u poplatníků podle čl. 2 odst. 1 písm. b), c) této vyhlášky,

- dnem, kdy byla ukončena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců u poplatníků podle čl. 2 odst. 1 písm. d) této vyhlášky,

- dnem pozbytí vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu na území města, ve kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba u poplatníků podle čl. 2 odst. 1 písm. e) této vyhlášky.

Článek 4
Ohlašovací povinnost

(1) Plnění ohlašovací povinnosti se nevyžaduje u poplatníka podle čl. 2 odst. 1 písm. a), b), c), d) této vyhlášky.

(2) Poplatník podle čl. 2 odst. 1 písm. e) této vyhlášky je povinen ve lhůtě do 30 dnů ohlásit správci poplatku:

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, obecný identifikátor2 (rodné číslo), adresu trvalého pobytu, popřípadě další adresu pro doručování,

b) popisné nebo evidenční číslo stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu. Není-li tato stavba určená k individuální rekreaci označena popisným nebo evidenčním číslem, uvede parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna.

(3) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit správci poplatku do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala. Tuto povinnost může splnit společný zmocněnec.

(4) Pro ohlášení je možno využít formulář, který ohlašovatel obdrží u správce poplatku nebo je k dispozici na stránkách www.blansko.cz.

Článek 5
Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. 2 odst. 1 písm. a), b), c), d) této vyhlášky činí 540 Kč a je tvořena:

  • z částky 250 Kč za kalendářní rok
  • z částky 290 Kč za kalendářní rok, která

je stanovena poměrnou částí skutečných nákladů města předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. Skutečné náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za rok 2011 činily 9.977.994 Kč a jsou rozúčtovány podle počtu 21 951 poplatníků (9.977.994 : 21951 = 455 Kč na osobu poplatníka).

(2) Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. 2 odst. 1 písm. e) této vyhlášky činí 540 Kč.

(3) V případě změny trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.

Článek 6
Splatnost poplatku

(1) Nepřesahuje-li výše poplatku placeného společně za fyzické osoby tvořící domácnost 900 Kč, je splatný jednorázově, nejpozději do 31. května příslušného kalendářního roku.

(2) Přesahuje-li výše poplatku placeného společně za fyzické osoby tvořící domácnost 900 Kč, je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. května a do 31. října příslušného kalendářního roku.

(3) V případě, že poplatková povinnost vznikne v průběhu roku, je poplatek splatný nejpozději do termínu následující splátky v příslušném kalendářním roce.

(4) V případě, že poplatková povinnost vznikne po 31. říjnu příslušného kalendářního roku, je poplatek splatný do 30 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti.

Článek 7
Osvobození a úlevy

(1) Od poplatku jsou osvobozeni poplatníci, kteří mají trvalý pobyt ve městě Blansko a zaplatili úhradu3 za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na základě uzavřené smlouvy jiné obci nebo uhradili poplatek za komunální odpad4 jiné obci.

(2) Úleva na poplatku v poměrné části se poskytne poplatníkům, kteří mají trvalý pobyt ve městě Blansko a pobývají po dobu minimálně tří po sobě jdoucích kalendářních měsíců mimo město Blansko (v pobytových zařízeních sociálních služeb, ve vazbě, ve výkonu trestu odnětí svobody,
v zahraničí).

(3) Nárok na osvobození podle odst. 1 nebo na úlevu podle odst. 2 je poplatník v příslušném zdaňovacím období povinen správci poplatku prokázat.

(4) Osvobození od poplatku zaniká, zanikne-li důvod osvobození.

Článek 8

Vyměření a navýšení poplatku

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.

(2) Nezaplatí-li poplatek poplatník nebo jeho zákonný zástupce, vyměří správce poplatku poplatek jednomu z nich.

(3) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek, toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

(4) Kontrolní činnost provádí správce poplatku, kterým je finanční odbor Městského úřadu Blansko.

Článek 9
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 11/2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Článek 10
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.

__________________________________________________________________________

1) § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

2) § 127 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád

3) § 17 odst. 5 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech

4) § 17a zákona č. 185/2001Sb., o odpadech

Ing. Lubomír Toufar
starosta

Ing. Bc. Jiří Crha
místostarosta

doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc.
místostarosta

 

            aktualizováno: 15. 3. 2022, 12:49 h