Obecně závazné vyhlášky

(vydává zastupitelstvo města)

Obecně závazná vyhláška města Blansko č. 3 ze dne 12. 3. 2019

Obecně závazná vyhláška č. 3/2019, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška města Blansko č. 2/2017, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených Městem Blansko

Zastupitelstvo města Blansko vydává přijetím usnesení č. 21 na svém 3. zasedání konaném dne 12.03.2019 na základě ustanovení § 179 odst. 3, § 178 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Článek 1

(1) Obecně závazná vyhláška města Blansko č. 2/2017, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených Městem Blansko, se mění takto:

  1. v článku 1 se z odstavce 2 Školský obvod spádové školy Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 – pracoviště Dolní Lhota ruší ulice Jiráskova,
  2. v článku 1 se odstavec 3 Školský obvod spádové školy Mateřská škola Blansko, Divišova 2a, příspěvková organizace doplňuje o ulici Jiráskova,
  3. v článku 1 se v odstavci 5 Školský obvod spádové školy Mateřská škola Blansko, Rodkovského 2a, příspěvková organizace ruší ulice 9. května a část města Žižlavice,
  4. v článku 1 se odstavec 7 Školský obvod spádové školy Mateřská škola Blansko, Údolní 8, příspěvková organizace doplňuje o ulici 9. května,
  5. v článku 4 se odstavec 6 Školský obvod spádové školy Mateřská škola Blansko, Těchov 124, příspěvková organizace doplňuje o část města Žižlavice,
  6. v článku 1 se za odstavec 7 přidává nový odstavec 8, který zní: Spádovou školou pro všechny budovy, které jsou opatřeny pouze číslem evidenčním nebo popisným, aniž by byla vymezena ulice (např. budovy v chatových lokalitách), nejsou-li z podstaty jejich lokalizace v částech města již spádově vymezeny jinde, je Mateřská škola Blansko, Rodkovského 2a, příspěvková organizace.

(2) Ostatní ustanovení zůstávají v platnosti.

Článek 2

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 01.04.2019.

 

            aktualizováno: 15. 3. 2022, 12:49 h