Obecně závazné vyhlášky

(vydává zastupitelstvo města)

POZOR!
ZRUŠENÁ VYHLÁŠKA!

Obecně závazná vyhláška města Blansko č. 7 ze dne 10. 12. 2019

Obecně závazná vyhláška města Blansko č. 7/2019 o místním poplatku ze psů

Zastupitelstvo města Blansko se na svém 6. zasedání konaném dne 10.12.2019 usnesením č. 43 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška"):

Článek 1
Úvodní ustanovení

(1) Město Blansko (dále jen „město“) touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).

(2) Správcem poplatku je Městský úřad Blansko, odbor finanční (dále jen „správce poplatku“). 1)

Článek 2
Předmět poplatku a poplatník

(1) Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců. 2)

(2) Poplatek platí držitel psa. Držitelem je pro účely tohoto poplatku fyzická nebo právnická osoba, která je přihlášena nebo má sídlo na území města Blansko (dále jen „poplatník“). 3)

Článek 3
Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy se pes stal starším tří měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. V téže lhůtě je povinen ohlásit také zánik své poplatkové povinnosti (např. úhyn, ztráta, darování, prodej, odstěhování poplatníka apod.).

(2) Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.

(3) Pro ohlášení je možno využít formulář, který ohlašovatel obdrží u správce poplatku nebo na stránkách www.blansko.cz.

(4) V ohlášení poplatník dále uvede:

a) jméno, popřípadě jména a příjmení nebo název, obecný identifikátor (rodné číslo, IČO), byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
c) další údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení poplatku, včetně skutečností zakládajících nárok na osvobození od poplatku,

(5) Dojde-li ke změně údajů či skutečností uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit správci poplatku do 15 dnů ode dne, kdy změna nastala. 4)

(6) Povinnost ohlásit požadovaný údaj nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na úřední desce. 7)

Článek 4
Sazby poplatku

(1) Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

   

za prvního psa

za druhého a každého dalšího psa

a)

Sazba poplatku za psa, jehož držitelem je fyzická osoba v části Blansko v rodinném domě

600 Kč

1.200 Kč

b)

Sazba poplatku za psa, jehož držitelem je fyzická osoba v části Blansko v bytovém domě

1.200 Kč

1.800 Kč

c)

Sazba poplatku za psa, jehož držitelem je fyzická osoba v částech města: Dolní Lhota, Horní Lhota, Klepačov, Lažánky, Olešná, Hořice, Těchov, Obůrka, Češkovice, Žižlavice, Skalní Mlýn

300 Kč

500 Kč

d)

Sazba poplatku za psa, jehož držitel má trvalý pobyt v sídle ohlašovny města (tj. nám. Svobody 32/3, Blansko)

600 Kč

1.200 Kč

e)

Sazba poplatku za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let

200 Kč

300 Kč

f)

Sazba poplatku za psa, jehož držitel prokáže členství v kynologickém klubu zařazeném do seznamů kynologických klubů

200 Kč

300 Kč

g)

Sazba poplatku za psa, jehož držitelem je právnická osoba

1.500 Kč

2.250 Kč

(2) Poplatník pro užití sazby podle odstavce 1. písm. f) musí doložit skutečnosti opravňující užití této sazby v daném poplatkovém období.

Článek 5
Splatnost poplatku

(1) Poplatek je splatný jednorázově, nejpozději do 30. dubna příslušného kalendářního roku.

(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do konce příslušného kalendářního roku, v němž poplatková povinnost vznikla.

Článek 6
Osvobození

(1) Od poplatku je osvobozen:

a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P a osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis, 5), 6)
b) držitel psa převzatého z útulku pro zvířata provozovaného na území ČR po dobu jednoho kalendářního roku ode dne převzetí psa,
c) držitel canisterapeutického psa, pokud má tento pes příslušné osvědčení o provedení a platnosti canisterapeutických zkoušek.

(2) Nárok na osvobození podle odstavce 1 je poplatník v poplatkovém období, ve kterém nárok na osvobození nebo úlevu vznikl, povinen správci poplatku doložit.

(3) Dojde-li ke změně údajů rozhodných pro stanovení osvobození, je poplatník povinen tuto změnu oznámit správci poplatku do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.

(4) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká. 7)

Článek 7
Vyměření a navýšení poplatku

(1) Nebude-li poplatek zaplacen poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. 8)

(2) Včas nezaplacený poplatek nebo část tohoto poplatku může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek, toto zvýšení je příslušenstvím poplatku. 9)

Článek 8
Odpovědnost za zaplacení poplatku

(1) Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti poplatku nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník. 10)

(2) Podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka. 11)

(3) Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně. 12)

Článek 9
Zrušovací a přechodná ustanovení

(1) Zrušuje se Obecně závazná vyhláška města Blansko č. 10/2010 o místních poplatcích.

(2) Zrušuje se Obecně závazná vyhláška města Blansko č. 2/2018, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška města Blansko č. 10/2010 o místních poplatcích.

(3) Zrušuje se Obecně závazná vyhláška města Blansko č. 4/2018, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška města Blansko č. 10/2010 o místních poplatcích.

(4) Poplatková povinnost vzniklá před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzuje podle dosavadních právních předpisů.

Článek 10
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.


Odkazy
1) § 15 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)
2) § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
3) § 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích
4) § 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích
5) § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
6) například zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti ve znění pozdějších předpisů
7) § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích
8) § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
9) § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
10) §12 odst. 1 zákona o místních poplatcích
11) §12 odst. 2 zákona o místních poplatcích
12) §12 odst. 3 zákona o místních poplatcích

 

            aktualizováno: 15. 3. 2022, 12:49 h