Obecně závazné vyhlášky

(vydává zastupitelstvo města)

POZOR!
ZRUŠENÁ VYHLÁŠKA!

Obecně závazná vyhláška města Blansko č. 8 ze dne 10. 12. 2019

Obecně závazná vyhláška města Blansko č. 8/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo města Blansko se na svém 6. zasedání konaném dne 10.12.2019 usnesením č. 44 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška"):

Článek 1
Úvodní ustanovení

 1. Město Blansko (dále jen „město“) touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).

 2. Správcem poplatku je Městský úřad Blansko, odbor finanční (dále jen „správce poplatku"). 1)

Článek 2
Poplatník

 1. Poplatek platí: 2)

  1. fyzická osoba přihlášená ve městě,

  2. fyzická osoba, která má na území města ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

 2. Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící
  v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny správci poplatku oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí. 3)

Článek 3
Ohlašovací povinnost

 1. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.

 2. Plnění ohlašovací povinnosti se nevyžaduje u poplatníka podle čl. 2 odst. 1 písm. a) této vyhlášky.

 3. Poplatník podle čl. 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky je povinen ve lhůtě do 30 dnů od vzniku poplatkové povinnosti ohlásit správci poplatku:

  1. jméno, popřípadě jména a příjmení, obecný identifikátor (rodné číslo), adresu trvalého pobytu, popřípadě další adresu pro doručování,

  2. popisné nebo evidenční číslo stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu. Není-li tato stavba určená k individuální rekreaci označena popisným nebo evidenčním číslem, uvede katastrální území a parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna.

 4. Pro ohlášení je možno využít formulář, který ohlašovatel obdrží u správce poplatku nebo je
  k dispozici na stránkách www.blansko.cz.

 5. Ve lhůtě podle odstavce 3 je poplatník povinen ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny přihlášení nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.

 6. Poplatník nebo plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování. 4)

 7. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit správci poplatku do 15 dnů ode dne, kdy změna nastala. 5)

 8. Povinnost ohlásit požadovaný údaj nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na úřední desce. 6)

Článek 4
Sazba poplatku

 1. Sazba poplatku činí 540 Kč a je tvořena:

  1. z částky 250 Kč za kalendářní rok a

  2. z částky 290 Kč za kalendářní rok, která je stanovena na základě skutečných nákladů města předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

 2. Skutečné náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za rok 2018 činily 11.050.671 Kč a byly rozúčtovány podle počtu přihlášených osob na území města + počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba tj. 20 902 poplatníků (11.050.671 : 20.902 = 529 Kč na poplatníka). Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 5 odst. 1 písm. b) této vyhlášky ve výši 290 Kč.

 3. V případě změny místa přihlášení fyzické osoby nebo změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny umístění podle čl. 7 odst. 1 až 3 této vyhlášky v průběhu kalendářního roku, se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců přihlášení, vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo umístění v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce. 7)

Článek 5
Splatnost poplatku

 1. Poplatek je splatný jednorázově, nejpozději do 31. května příslušného kalendářního roku.

 2. V případě vzniku poplatkové povinnosti po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1 je poplatek splatný do 1 měsíce od vzniku poplatkové povinnosti.

Článek 6
Osvobození a úlevy

 1. Od poplatku je osvobozena fyzická osoba dle čl. 2 odst. 1 písm. a) této vyhlášky, která je: 8)

  1. umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,

  2. umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého, nebo

  3. umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.

 2. Úleva od poplatku se poskytne poplatníkům, kteří jsou přihlášení ve městě a pobývají po dobu minimálně tří po sobě jdoucích kalendářních měsíců mimo město.

 3. Úleva na poplatku ve výši 50 % z roční sazby poplatku se poskytne poplatníkům uvedeným ve čl. 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky, kteří jsou přihlášeni ve městě a současně mají na území města ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba.

 4. Nárok na osvobození a úlevu podle odstavce 1 a odstavce 2, je poplatník v poplatkovém období, ve kterém nárok na osvobození nebo úlevu vznikl, povinen správci poplatku prokázat.

 5. Dojde-li ke změně údajů rozhodných pro stanovení osvobození nebo úlevy, je poplatník povinen tuto změnu oznámit správci poplatku do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.

 6. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká. 9)

Článek 7
Vyměření a navýšení poplatku

 1. Nebude-li poplatek zaplacen poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. 10)

 2. Včas nezaplacený poplatek nebo část tohoto poplatku může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek, toto zvýšení je příslušenstvím poplatku. 11)

Článek 8
Odpovědnost za zaplacení poplatku

 1. Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti poplatku nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník. 12)

 2. Podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka. 13)

 3. Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně. 14)

Článek 9
Zrušovací a přechodná ustanovení

 1. Zrušuje se Obecně závazná vyhláška města Blansko č. 6/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 2. Zrušuje se Obecně závazná vyhláška města Blansko č. 1/2013, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška města Blansko č. 6/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 3. Zrušuje se Obecně závazná vyhláška města Blansko č. 2/2013, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška města Blansko č. 6/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 4. Poplatková povinnost vzniklá před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzuje podle dosavadních právních předpisů.

Článek 10
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.


Odkazy

 1. § 15 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)

 2. § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích

 3. § 10b odst. 2 zákona o místních poplatcích

 4. § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

 5. § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích

 6. § 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích

 7. § 10b odst. 6 zákona o místních poplatcích

 8. § 10b odst. 3 zákona o místních poplatcích

 9. § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích

 10. § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

 11. § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

 12. §12 odst. 1 zákona o místních poplatcích

 13. §12 odst. 2 zákona o místních poplatcích

 14. §12 odst. 3 zákona o místních poplatcích

 

            aktualizováno: 15. 3. 2022, 12:49 h