Obecně závazné vyhlášky

(vydává zastupitelstvo města)

POZOR!
ZRUŠENÁ VYHLÁŠKA!

Obecně závazná vyhláška města Blansko č. 4 ze dne 9. 6. 2020

Obecně závazná vyhláška města Blansko č. 4/2020, kterou se mění Obecně závazná vyhláška města Blansko č. 8/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo města Blansko se na svém 8. zasedání konaném dne 09.06.2020 usnesením č. 22 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška"):

Článek 1

(1) Obecně závazná vyhláška města Blansko č. 8/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů se mění takto:

   a) v článku 5 se doplňuje odstavec 3, který zní:
     „3. Pro rok 2020 je poplatek splatný jednorázově, nejpozději do 30. září 2020.“
   b) v článku 6 se dosavadní text odstavce 2 nahrazuje novým textem:
     „2. Osvobození ve výši 1/12 sazby poplatku za každý celý kalendářní měsíc se poskytne poplatníkům,
     kteří jsou přihlášení ve městě a pobývají po dobu minimálně tří po sobě jdoucích kalendářních měsíců mimo ČR.“
   c) v článku 6 odstavec 4, který zní:
     „4. Osvobození ve výši 1/12 sazby poplatku za každý celý kalendářní měsíc se poskytne poplatníkům,
     kteří jsou přihlášení ve městě a pobývají po dobu minimálně tří po sobě jdoucích kalendářních
     měsíců ve výkonu vazby, zabezpečovací detence, trestu odnětí svobody, trestního opatření
     odnětí svobody uloženého mladistvému, ústavní nebo ochranné výchovy, ústavního ochranného léčení.“
   d) v článku 7 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou 11) nově zní:
     „2. Včas nezaplacený poplatek nebo část tohoto poplatku může správce poplatku zvýšit
     až na trojnásobek, toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud11).
       
     11) § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích“

(2) Ostatní ustanovení zůstávají v platnosti.

Článek 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 01.07.2020.

 

            aktualizováno: 15. 3. 2022, 12:49 h