Obecně závazné vyhlášky

(vydává zastupitelstvo města)

Obecně závazná vyhláška města Blansko č. 5 ze dne 8. 12. 2020

Obecně závazná vyhláška města Blansko č. 5/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Zastupitelstvo města Blansko se na svém 10. zasedání konaném dne 08.12.2020 usnesením č. 57 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“) a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška"):

Článek 1
Úvodní ustanovení

(1) Město Blansko (dále jen „město“) touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen „poplatek“).

(2) Správcem poplatku je Městský úřad Blansko, odbor správy a rozvoje města (dále jen „správce poplatku“). 1)

Článek 2
Předmět poplatku a poplatník

(1) Poplatek se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl. 2)

(2) Poplatek platí fyzická nebo právnická osoba, která užívá veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1 (dále jen „poplatník“). 3)

Článek 3
Veřejná prostranství

Poplatek se platí za zvláštní užívání veřejných prostranství, která jsou vymezena v příloze této vyhlášky.

Článek 4
Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku nejpozději v den zahájení zvláštního užívání veřejného prostranství. Připadne-li tento den na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.

(2) V ohlášení poplatník uvede: 4)
a) jméno, popřípadě jména a příjmení nebo název, obecný identifikátor (rodné číslo, IČO), byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech;
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka;
c) další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména předpokládanou dobu, místo a způsob užívání veřejného prostranství, a výměru užívaného veřejného prostranství, včetně údajů dokládajících nárok na případné osvobození od poplatku.

(3) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování. 5)

(4) Pro ohlášení poplatku je možno využít formulář, který ohlašovatel obdrží u správce poplatku nebo na stránkách www.blansko.cz

(5) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit správci poplatku do 15 dnů ode dne, kdy změna nastala. 6) 

(6) Povinnost ohlásit požadovaný údaj nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na úřední desce. 7)

Článek 5
Sazby poplatku

(1) Sazba poplatku činí za každý i započatý m² a každý započatý den:

a) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb:
střed města………………………………………………………………… 5 Kč
ostatní části města:……………………………………………………….. 3 Kč

b) za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje:
střed města………………………………………………………………… 10 Kč
ostatní části města:……………………………………………………….. 5 Kč

c) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje (např. stánek, automobil):
střed města………………………………………………………………… 100 Kč
ostatní části města:……………………………………………………….. 50 Kč

d) za umístění zboží volně loženého:
celé území města………………………………………………………… 5 Kč

e) za umístění reklamního zařízení (přenosného i nepřenosného):
střed města………………………………………………………………… 20 Kč
ostatní části města:……………………………………………………….. 10 Kč

f) za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce:
střed města……………………………………………………………… 10 Kč
ostatní části města:……………………………………………………….. 6 Kč

g) za provádění výkopových prací, umístění stavebních zařízení, umístění skládek:
celé území města………………………………………………………… 5 Kč

h) za umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí
celé území města…………………………………………………………10 Kč

i) za užívání veřejného prostranství pro kulturní a sportovní akce nebo pro potřeby tvorby filmových a televizních děl
celé území města………………………………………………………… 5 Kč

(2) Město stanovuje poplatek paušální částkou takto:

a) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb do 20 m² plochy 
střed města………………………………………………………………… 1.500 Kč/měsíc
ostatní části města:……………………………………………………….. 750 Kč/měsíc

b) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb nad 20 m² plochy 
střed města………………………………………………………………… 3.000 Kč/měsíc
ostatní části města:……………………………………………………….. 1.500 Kč/měsíc

c) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje (např. stánek, automobil):
střed města………………………………………………………………… 1.400 Kč/týden
střed města………………………………………………………………… 3.600 Kč/měsíc
ostatní části města:……………………………………………………….. 900 Kč/týden
ostatní části města:……………………………………………………….. 1.800 Kč/měsíc

d) za umístění reklamního zařízení přenosného:
střed města………………………………………………………………… 100 Kč/týden
střed města………………………………………………………………… 200 Kč/měsíc
střed města………………………………………………………………… 1.200 Kč/rok
ostatní části města:……………………………………………………….. 50 Kč/týden
ostatní části města:……………………………………………………….. 100 Kč/měsíc
ostatní části města:……………………………………………………….. 600 Kč/rok

e) za umístění reklamního zařízení nepřenosného:
střed města………………………………………………………………… 200 Kč/týden
střed města………………………………………………………………… 400 Kč/měsíc
střed města………………………………………………………………… 2.400 Kč/rok
ostatní části města:……………………………………………………….. 100 Kč/týden
ostatní části města:……………………………………………………….. 200 Kč/měsíc
ostatní části města:……………………………………………………….. 1.200 Kč/rok

f) za umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí:
střed města i ostatní části města…………………………………………3.000 Kč/týden

Článek 6
Splatnost poplatku

(1) Poplatek ve výši stanovené základní sazbou nebo paušální částkou je splatný nejpozději do 10 dnů ode dne zahájení zvláštního užívání veřejného prostranství.

(2) Připadne-li konec lhůty splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

Článek 7
Osvobození

(1) Poplatek se neplatí z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž celý výtěžek je odveden na charitativní a veřejně prospěšné účely (ohlašovací povinnost zůstává zachována). 8)

(2) Od poplatku se dále osvobozují:
a) užívání veřejného prostranství ve vlastnictví města, jež jsou užívána nájemcem na základě nájemní smlouvy nebo jiného smluvního vztahu; 
b) užívání veřejného prostranství, které není ve vlastnictví státu nebo územního samosprávného celku;
c) provádění výkopových prací, umístění stavebního zařízení, umístění skládek a stavebního materiálu u rodinné a bytové výstavby (novostavby, přístavby, nástavby a stavební úpravy) dva roky od nabytí právní moci vydaného stavebního povolení, popřípadě dva roky od vydání souhlasu s provedením ohlášené stavby;
d) provádění výkopových prací, umístění stavebního zařízení, umístění skládek a stavebního materiálu pro rodinnou a bytovou výstavbu (novostavby, přístavby, nástavby a stavební úpravy) nebo pro jejich doplňkové stavby. Osvobození se též týká udržovacích a obnovovacích prací na těchto stavbách.
e) užívání veřejného prostranství pro kulturní nebo sportovní akce, která jsou veřejnosti přístupná zdarma,
f) příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je město Blansko, s výjimkou poplatku se sazbou poplatku stanovenou v čl. 5 odst. 1 písm. a), b) a c) této vyhlášky,
g) užívání veřejného prostranství se sazbou poplatku stanovenou v čl. 5 odst. 1 písm. a) až f) této vyhlášky v případě, že toto vymezené užívání je nedílnou součástí kulturní nebo sportovní akce zpoplatněné sazbou poplatku stanovenou v čl. 5 odst. 1 písm. i) této vyhlášky.
(3) Dojde-li ke změně údajů rozhodných pro stanovení osvobození, je poplatník povinen tuto změnu oznámit správci poplatku do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.
(4) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká. 9)

Článek 8
Vyměření a navýšení poplatku

(1) Nebude-li poplatek zaplacený poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. 10)

(2) Včas nezaplacený poplatek nebo část tohoto poplatku může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud. 11)

Článek 9
Zrušovací a přechodná ustanovení

(1) Zrušuje se Obecně závazná vyhláška města Blansko č. 11/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, schválená Zastupitelstvem města Blansko na svém 6. zasedání konaném dne 10.12.2019. 

(2) Poplatková povinnost vzniklá před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzuje podle dosavadních právních předpisů.

Článek 10
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.


1) § 15 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)
2) § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích
3) § 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích
4) § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
5) § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
6) § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích
7) § 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích
8) § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích
9) § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích
10) § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
11) § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích


Příloha Obecně závazné vyhlášky města Blansko č. 5/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Vymezení míst ve městě Blansko, která podléhají poplatku za užívání veřejných prostranství

střed města:

nám. Republiky, ulice Seifertova, ulice Smetanova, Wanklovo náměstí, ulice Rožmitálova od náměstí Svobody po křižovatku s ulicí Svitavskou, nám. Svobody, Zámek

ostatní části města:

ulice Absolonova, Alešova, Bartošova, Edvarda Beneše, Bezručova, Brněnská, Březinky, Cihlářská, Čapkova, Sv. Čecha, Čelakovského, 9. května, Divišova, Dobrovského, Dolní Palava, Družstevní, Dvorská, Ant. Dvořáka, Erbenova, Fügnerova, Gellhornova, Hálkova, Havlíčkova, Horní Palava, Hořická, Husova, Hybešova, Chelčického, L. Janáčka, Jasanová, Jiráskova, Jungmannova, Kamnářská, Kollárova, Komenského, Konečná, Krajní, Krátká, Křížkovského, J. Lady, Lesní, Lipová, Luční, Mahenova, K.H. Máchy, Mánesova, Masarykova, K.J. Mašky, nám. Míru, Mlýnská, Na Brankách, Na Lukách, Na Pískách, Na Řadech, Na Vyhlídce, Nad Čertovkou, Nad Žlíbkem, Nádraží, Nádražní, Nerudova, B. Němcové, Okružní, Palackého, Pekařská, Pod Javory, Pod Sanatorkou, Pod Strání, Podlesí, Poříčí, Pražská, Příční, Příkrá, Purkyňova, Rodkovského, Ericha Roučky, Rožmitálova od křižovatky s ulicí Svitavskou po ulici Komenského, Růžová, Sadová, Salmova, A. Skotáka, Sladkovského, Sloupečník, Stařeckého, Suchá, Sukova, Sušilova, Svitavská, Těchovská, Tovární, Tylova, U Vodárny, Údolní, Úvoz, Větrná, Vodní, Vrchlického, Východní, Wolkerova, Zahradní, Zborovec, Zborovecká, Zdíkova, Žalkovského, Žižkova, včetně všech pasáží.

Komunikace a veřejná zeleň v částech Češkovice, Dolní Lhota, Horní Lhota, Hořice, Klepačov, Lažánky, Obůrka, Olešná, Skalní mlýn, Těchov, Žižlavice.

 

            aktualizováno: 15. 3. 2022, 12:49 h