Obecně závazné vyhlášky

(vydává zastupitelstvo města)

Obecně závazná vyhláška města Blansko č. 2 ze dne 26. 3. 2022

Obecně závazná vyhláška města Blansko o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Zastupitelstvo města Blansko se na svém 15. zasedání dne 15.03.2022 usnesením č. 32 usneslo vydat na základě § 59 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“)

Článek 1
Úvodní ustanovení

 1. Tato vyhláška stanovuje obecní systém odpadového hospodářství na území města Blansko, včetně přilehlých místních částí Češkovice, Dolní Lhota, Horní Lhota, Hořice, Klepačov, Lažánky, Obůrka, Olešná, Těchov, Žižlavice.

 2. Každý je povinen odpad nebo movitou věc, které předává do obecního systému, odkládat na místa určená obcí v souladu s povinnostmi stanovenými pro daný druh, kategorii nebo materiál odpadu nebo movitých věcí zákonem o odpadech a touto vyhláškou. 1)

 3. V okamžiku, kdy osoba zapojená do obecního systému odloží movitou věc nebo odpad, s výjimkou výrobků s ukončenou životností, na místě obcí k tomuto účelu určeném, stává se obec vlastníkem této movité věci nebo odpadu. 2)

 4. Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání s komunálním odpadem. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

Článek 2
Oddělené soustřeďování komunálního odpadu

 1. Osoby předávající komunální odpad na místa určená obcí jsou povinny odděleně soustřeďovat následující složky:

  1. biologické odpady rostlinného původu,

  2. papír,

  3. plasty včetně PET lahví a nápojových kartonů,

  4. sklo,

  5. nebezpečné odpady,

  6. objemný odpad,

  7. jedlé oleje a tuky,

  8. směsný komunální odpad.

 2. Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm. a) až g).

 3. Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek,…).

Článek 3
Soustřeďování papíru, plastů, skla, biologického odpadu rostlinného původu, jedlých olejů a tuků

 1. Papír, plasty, sklo, biologické odpady rostlinného původu, jedlé oleje a tuky, se soustřeďují do zvláštních sběrných nádob.

 2. Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na stanovištích, jejichž seznam je uveden na webových stránkách města Blansko www.blansko.cz

 3. Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

  1. biologické odpady rostlinného původu, barva hnědá,

  2. papír, barva modrá,

  3. plasty, PET lahve, barva žlutá,

  4. sklo, barva zelená (směsné sklo) a barva bílá (jen čiré sklo),

  5. jedlé oleje a tuky, barva tmavě zelená (Sběrná nádoba je označená nápisem: Oleje a tuky použité z kuchyní nebo nápisem obdobným).

 4. Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.

 5. Zvláštní sběrné nádoby je povinnost plnit tak, aby je bylo možno uzavřít a odpad z nich při manipulaci nevypadával. Pokud to umožňuje povaha odpadu, je nutno objem odpadu před jeho odložením do sběrné nádoby minimalizovat.

 6. Odpady lze odevzdat také ve sběrných dvorech v Blansku, jejichž umístění je uvedeno na webových stránkách města Blansko www.blansko.cz.

Článek 4
Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

 1. Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován minimálně dvakrát ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o svozu jsou zveřejňovány na webových stránkách města Blansko www.blansko.cz.

 2. Nebezpečný odpad lze také odevzdávat ve sběrných dvorech v Blansku, jejichž umístění je uvedeno na webových stránkách města Blansko www.blansko.cz.

 3. Soustřeďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4 a 5 této vyhlášky.

Článek 5
Svoz objemného odpadu

 1. Svoz objemného odpadu je zajišťován minimálně dvakrát ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných kontejnerů k tomuto sběru určených. Informace o svozu jsou zveřejňovány na webových stránkách města Blansko www.blansko.cz.

 2. Objemný odpad lze také odevzdávat ve sběrných dvorech v Blansku, jejichž umístění je uvedeno na webových stránkách města Blansko www.blansko.cz.

 3. Soustřeďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4 a 5 této vyhlášky.

Článek 6
Soustřeďování směsného komunálního odpadu

 1. Směsný komunální odpad se odkládá do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí:

  1. popelnice, kontejnery určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu,

  2. odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejném prostranství ve městě a jeho místních částech, slouží pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.

 2. Soustřeďování směsného komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4 a 5 této vyhlášky.

Článek 7
Nakládání s movitými věcmi v rámci předcházení vzniku odpadu

 1. Obec v rámci předcházení vzniku odpadu za účelem jejich opětovného použití dále nakládá s oděvy a textilem.

 2. Oděvy a textil lze předávat do zvláštní sběrné nádoby, barvy bílé s nápisem sběr oděvů, bot a textilu nebo obdobným nápisem. Oděvy a textil musí být předány v takovém stavu, aby bylo možné jejich opětovné použití.

 3. Informace o rozmístění kontejnerů jsou zveřejňovány na webových stránkách města Blansko www.blansko.cz.

Článek 8
Nakládání s výrobky s ukončenou životností v rámci služby pro výrobce (zpětný odběr)

 1. Obec v rámci služby pro výrobce nakládá s těmito výrobky s ukončenou životností:

  1. elektrozařízení,

  2. baterie.

 2. Movité věci uvedené v odst. 1 lze předávat do zvláštní sběrné nádoby, barvy červené s nápisem Zpětný odběr baterií a drobného elektrozařízení nebo obdobným nápisem.

 3. Informace o rozmístění kontejnerů jsou zveřejňovány na webových stránkách města Blansko www.blansko.cz.

Článek 9
Kovy

Obec v rámci předcházení vzniku odpadu dále odděleně soustřeďuje kovy. Kovy lze předat ve sběrných dvorech, jejichž umístění je zveřejněno na webových stránkách města Blansko www.blansko.cz.

Článek 10
Textil

Textil lze předat ve sběrných dvorech, jejichž umístění je zveřejněno na webových stránkách města Blansko www.blansko.cz.

Článek 11
Kompostování

Rostlinné zbytky z údržby zeleně, zahrad a domácností, ovoce a zelenina ze zahrad a kuchyní, drny se zeminou, rostliny a jejich zbytky neznečištěné chemickými látkami, které budou využity, lze předávat pověřené osobě obsluhující sběrná střediska odpadů nebo pověřeným osobám v místní kompostárně, umístění a kontakt je zveřejněn na webových stránkách města Blansko www.blansko.cz.

Článek 12
Nakládání se stavebním a demoličním odpadem

 1. Stavebním odpadem a demoličním odpadem se rozumí odpad vznikající při stavebních a demoličních činnostech nepodnikajících fyzických osob. Stavební a demoliční odpad není odpadem komunálním.

 2. Stavební a demoliční odpad lze předávat ve sběrných dvorech, jejichž umístění je zveřejněno na webových stránkách města Blansko www.blansko.cz.

Článek 13
Zrušovací ustanovení

  Zrušuje se Obecně závazná vyhláška města Blansko č. 8/2001 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Blanska schválená Zastupitelstvem města Blansko na 19. zasedání konaném dne 18.12.2001.

Článek 14
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 01.05.2022.


1) § 61 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“)

2) § 60 zákona o odpadech

 

            aktualizováno: 15. 3. 2022, 12:49 h