Jihomoravský kraj připravil dotace pro začínající podnikatele

11. července 2009, tiskové zprávy, přečteno: 5528×

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje dne 4. 6. 2009 na svém 6. zasedání usnesením č. 252/09/Z 6 schválilo Dotační program určený pro drobné začínající podnikatele – fyzické osoby, které mají bydliště (trvalý pobyt) na území Jihomoravského kraje a splňují všechny podmínky uvedené v dotačním programu.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Na dotační program je pro rok 2009 vyčleněna částka 5.000.000 Kč. Maximální výše dotace na jeden projekt činí 60.000 Kč do 50 % celkových uznatelných výdajů projektu, pokud dále a v dotačním programu není stanoveno jinak. U žadatelů o dotaci, jejichž celková doba zaměstnání v pracovním poměru v roce podání žádosti dosáhne 25 let, činí maximální výše dotace na jeden projekt 80.000 Kč do 60 % celkových uznatelných výdajů projektu. Minimální výše dotace na jeden projekt činí 20.000 Kč.

Administrátorem dotačního programu je Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje, který také zajišťuje koordinaci programu a slouží jako místo pro příjem a předběžné hodnocení žádostí o dotaci. Kontaktní osoba: Ing. Zuzana Komínková, dveře č. 257, tel: 541 651 353, e-mail: kominkova.zuzana@kr-jihomoravsky.cz. Funkci řídícího orgánu plní Rada Jihomoravského kraje.

Žádost o dotaci musí být zpracována na příslušném formuláři, který je přílohou dotačního programu. Žádost se předkládá v 1 originále. Formulář žádosti je k dispozici na internetových stránkách Jihomoravského kraje (www.kr-jihomoravsky.cz) a na Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Lhůta pro podávání žádostí o dotaci je od 8. 6. 2009 do vyčerpání finančních prostředků určených na tento dotační program, nejpozději však do 30. 11. 2009 do 12.00 hod. Rozhodující pro doručení žádosti je okamžik převzetí nabídky vyhlašovatelem (nikoli předání k poštovnímu doručení).

V případě vyčerpání finančních prostředků určených na tento dotační program, bude tato skutečnost zveřejněna na úřední desce Jihomoravského kraje a na internetových stránkách Jihomoravského kraje www.kr-jihomoravsky.cz, dále bude vyvěšena též na úředních deskách úřadů práce a obcí s rozšířenou působností na území Jihomoravského kraje.

Metodickou pomoc při vyplňování a podávání žádostí o dotace, v průběhu lhůty pro podávání žádostí o dotace, poskytuje kontaktní osoba Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje nebo v rámci provozní doby také Informační místa pro podnikatele. Seznam Informačních míst pro podnikatele, poskytující tyto služby zdarma, je zveřejněn na internetových stránkách Jihomoravského kraje www.kr-jihomoravsky.cz. Zdarma poskytují pracovníci Informačních míst pro podnikatele i poradenství v oblasti získávání finančních prostředků z Evropské unie a z jiných národních a nadnárodních zdrojů.

Úplné znění dotačního programu včetně příloh je zveřejněno na internetových stránkách Jihomoravského kraje www.kr-jihomoravsky.cz a je k dispozici také na Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje.