MAS Moravský kras pokračuje v představování nových výzev

28. února 2018, tiskové zprávy, přečteno: 1884×

MAS Moravský kras aktuálně vyhlašuje dvě výzvy k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost, které jsou úzce zaměřeny na podporu rodin a rozvoj sociálních služeb v regionu.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Výzva 46: Zkvalitnění a rozvoj sítě sociálních a návazných služeb
Pro tuto výzvu MAS jsou oprávněnými žadateli nestátní neziskové organizace, poskytovatelé sociálních služeb (obecně prospěšné společnosti, spolky, církve, nadace apod.). Ve výzvě budou podporovány tyto druhy aktivit:

1. Sociální služby a terénní programy zaměřené na začlenění a prevenci sociálního vyloučení u osob, které v našem regionu vedou rizikový způsob života, nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Jde tedy např. o služby pro uživatele návykových nebo omamných psychotropních látek, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách atd. Cílem podporovaných služeb má být vyhledávání těchto osob a minimalizace rizika jejich způsobu života.

2. Aktivity směřující k podpoře mladých lidí ze sociálně znevýhodněného prostředí při vstupu do samostatného života a na trh práce (zejména pokud pocházejí z náhradní rodinné nebo ústavní péče, zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy apod.)

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu je 400.000 korun, maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu je pak 4.956.025 korun.

Příjem žádostí probíhá do 16. dubna 2018.

Výzva 47: Rozvoj rodinného života
Pro tuto výzvu MAS jsou oprávněnými žadateli opět nestátní neziskové organizace, poskytovatelé sociálních služeb (obecně prospěšné společnosti, spolky, církve, nadace apod.). Ve výzvě budou podporovány tyto druhy aktivit:

1. Příměstské tábory – podpora je určena na zajištění služeb péče o děti v době školních prázdnin. Příměstský tábor může být realizován i jako samostatný projekt.

2. Dětské skupiny – podpora je určena na:
a) provoz dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o děti v dětské skupině za účelem zapojení rodičů do pracovního procesu,
b) vybudování/transformaci a provoz dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o děti v dětské skupině za účelem zapojení rodičů do pracovního procesu.

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu je 400.000 korun, maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu je pak 4.682.006 korun.

Příjem žádostí probíhá do 16. dubna 2018

Stejně jako u předchozích výzev je kancelář MAS MK ve Sloupě i tentokrát připravena poskytnout všem potenciálním žadatelům veškeré další nezbytné informace a součinnost.

Více se o všech aktuálních výzvách dozvíte na www.mas-moravsky-kras.cz, bližší informace podá také manažer MAS Moravský kras Jozef Jančo, tel. 739 042 933.

MAS Moravský kras, z. s.
Klára Kučerová