Konkurz na místo ředitele Základní školy Boskovice

26. března 2018, tiskové zprávy, přečteno: 1906×

Rada města Boskovice podle § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, vyhlašuje konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy Boskovice, příspěvkové organizace.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Požadavky:

1. předpoklady včetně odborné kvalifikace pro pracovní místo ředitele/ředitelky školy podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
2. znalost školské problematiky a souvisejících právních předpisů,
3. organizační a manažerské schopnosti, spolehlivost, zkušenosti z oblasti projektového řízení,
4. schopnost vést a rozvíjet tým, podporovat spolupráci jednotlivých pracovišť školy,
5. spolupráce se zřizovatelem při rekonstrukci budov, prostranství školy a potřebné infrastruktury,
6. inovativní a proaktivní přístup zejména ve vztahu ke vzdělávacím programům,
7. orientace na pozitivní prezentaci školy, na komunikaci s rodiči, partnerskými organizacemi a veřejností.

Přihláška musí obsahovat:

1. jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, místo trvalého pobytu, kontaktní telefon, e-mail, datum a vlastnoruční podpis,
2. úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce a případně doklady o dalším vzdělání),
3. doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně uvedení funkčního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů atd.),
4. strukturovaný profesní životopis,
5. písemnou koncepci rozvoje školy v rozsahu max. 5 stran strojopisu,
6. výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),
7. originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti pro pracovní místo ředitele/ředitelky (ne starší 3 měsíců),
8. souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení, ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Ředitel/ředitelka příspěvkové organizace vykonávající činnost školy bude na základě konkurzního řízení jmenován/a na období 6 let.

Předpokládaný nástup: od 01. 08. 2018

Přihlášky s uvedenými doklady doručte do 10.04.2018 do 10:00 h na adresu:

Městský úřad Boskovice
Masarykovo nám. 4/2
680 18 Boskovice

Přihláška doručená po stanoveném termínu bude uchazeči vrácena bez dalšího projednání.
Obálku označte slovy: „OKT (ŠKOL) – Konkurz – Základní škola Boskovice – neotvírat“

red