Změny v provozu centrálního zásobování teplem v Blansku

10. října 2019, tiskové zprávy, přečteno: 2604×

Vedení města Blanska rozhodlo o způsobu provozu centrálního zásobování teplem (dále jen CZT) od roku 2020 do roku 2023 výběrem nejvýhodnější varianty. Tato varianta počítá s pronájmem soustavy CZT primárnímu licencovanému výrobci a dodavateli tepla.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Město Blansko bude i nadále vlastníkem soustavy a provozovatelem bude společnost se všemi potřebnými předpoklady pro splnění licenčních podmínek a zázemím pro provoz soustavy ve vlastní režii. Tato společnost bude městu hradit nájemné. Město z těchto prostředků bude umořovat úvěr, který si vzalo na pořízení soustavy a zbytek nájemného bude použit na investice a obnovu soustavy CZT.

Výběrové řízení bylo administrováno společností WebSport a Consulting service s.r.o., byla vypracována zadávací dokumentace pro účely zadání koncese na služby podle § 174 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města na svém zasedání 8. 10. tuto problematiku projednala a schválila usnesení, kterým vybrala v koncesním řízení vítěze – společnost ZT Energy s.r.o. Dále schválila Smlouvu o nájmu technologie se společností ZT Energy s.r.o. a ukončení Smlouvy o nájmu technologie se Službami Blansko s.r.o. dohodou ke dni 31. 12. 2019. V neposlední řadě bylo přijato usnesení o ukončení Smlouvy o dodávce tepelné energie se Službami Blansko s.r.o. dohodou ke dni 31. 12. 2019.

Účelem tohoto koncesního řízení bylo zajistit výběr primárního licencovaného výrobce a dodavatele tepla pro zajištění pokrytí potřeb distribučního systému CZT v Blansku na období 4 let.

Tato forma byla zvolena především proto, aby město Blansko mělo po celou dobu 4 let vliv na koncovou cenu tepelné energie pro obyvatele Blanska, kteří jsou připojeni k soustavě CZT. V podmínkách této veřejné zakázky si zadavatel určil i maximálně možný nárůst ceny tepelné energie. Cena pro příští rok podle koncesního řízení nepřekročí částku 551 korun včetně platné sazby DPH.

V následujících letech bude dodavatel oprávněn cenu tepelné energie aktualizovat, a to vždy jednou ročně podle následujících pravidel a v souladu s platnou a účinnou legislativou.

  • Proměnné náklady ceny tepelné energie budou aktualizovány na základě změny cen vstupních energií a médií, tj. zejména zemního plynu či jiné použité primární energie a elektrická energie. Tyto změny budou doloženy smlouvou s dodavatelem primární energie a elektrické energie.
  • Stálé náklady ceny mohou být aktualizovány na základě meziroční změny inflačního koeficientu vyhlášeného Českým statistickým úřadem pro předchozí kalendářní rok plus maximálně 3% body. V této složce nebude aktualizováno nájemné.
  • Položka zisk zůstává fixní po celou dobu kontraktu.

Každá změna ceny tepelné energie podléhá předchozímu souhlasu zastupitelstva města Blansko.

Tímto krokem budou moci zástupci města i nadále ovlivňovat náklady, které vstupují do ceny tepla, rozhodovat o investicích do CZT a samozřejmě i o připojování objektů města do soustavy CZT tak, aby došlo k dlouhodobé stabilizaci ceny a množství dodávaného tepla.

Zpracoval: Ivo Polák, místostarosta

 

   vložil: Ondřej Požár, tiskový mluvčí / sekretariát starosty