Rada města odsouhlasila transformaci lůžek nukleární medicíny Nemocnice Blansko na lůžka rehabilitační péče

12. února 2020, tiskové zprávy, přečteno: 3137×

Radní města Blanska včera na svém zasedání schválili transformaci lůžkového oddělení nukleární medicíny Nemocnice Blansko. Rozhodli tak na základě analýzy současného stavu, kterou jim předalo vedení nemocnice. Z ní vyplývá, že další provozování tohoto oddělení není dále udržitelné, přínosné ani perspektivní – nutné jsou vysoké investice do nových přístrojů, ani ty by ale neumožnily poskytnutí péče ve rozsahu, jaký nabízí specializovaná centra.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Rozhovor:
Mrzí mě to, ale je to nevyhnutelné, říká lékař Vladimír Navrátil o transformaci lůžek nukleární medicíny v Blansku na rehabilitační lůžka

Nemocnice Blansko je jediným zařízením regionálního typu v zemi, které lůžkové oddělení nukleární medicíny provozuje. Lůžka by se měla ještě letos transformovat na lůžka akutní či následné rehabilitační péče, kterých je v regionu nedostatek.

 Kvůli končící životnosti přístrojů používaných k vyšetření pacientů a zpřísňujícím se legislativním podmínkám pro nakládání s radiofarmaky je nyní další fungování oddělení nukleární medicíny v blanenské nemocnici vázáno na stavební úpravy a investice ve výši 21 milionů korun. Budoucnost oddělení není jasná ani s ohledem na skutečnost, že se značná část personálu přibližuje hranici důchodového věku, a také kvůli všeobecnému trendu směřovat tuto léčbu do specializovaných center. 

Videozáznam tiskové konference z 12. 2. 2020 k transformaci lůžek nukleární medicíny

 „Snažili jsme se zhodnotit provoz ze všech možných úhlů, ale s ohledem na koncentraci pacientů do specializovaných center, kde je léčba podporovaná i finančně, i s ohledem na to, že se objevují nové metody léčby, které nejsou v Blansku dosažitelné, je udržení nukleární medicíny velice složité. Tomuto typu nemocnice tahle péče vlastně nepřísluší, v regionálních nemocnicích je podle nás třeba zajišťovat péči zejména pro lidi z regionů. Nemocnice Blansko se profiluje péčí v oblasti neurovaskulárních chorob, oborů neurologie a rehabilitace, její potřebnost stále narůstá, i proto jsme se při vypracování analýzy přiklonili k přechodu na lůžka rehabilitační péče,“ uvedla ředitelka Nemocnice Blansko Vladimíra Danihelková.

Ročně lůžkové oddělení nukleární medicíny ošetří zhruba 200 pacientů, přímo z Blanenska sem ale směřuje jen několik jednotlivců za rok, ostatní přijíždějí z okolních regionů. Léčba, při níž pacienti s nádory dostávají do těla malé množství radioaktivní látky, by měla v Blansku fungovat ještě do 30. června 2020. Pacienti pak budou směřování do ambulancí v Brně a na lůžková oddělení v okolí, další uplatnění v nemocnici najdou i stávající zaměstnanci oddělení, které vedení zařízení dnes ráno o celé situaci informovalo. Postup schválilo i vedení města, které je zřizovatelem nemocnice.

 „Z analýzy, kterou nemocnice zpracovala, vyplývá, že dopad na pacienty z Blanenska bude minimální a nijak negativně to neovlivní dostupnost zdravotní péče v regionu, to je pro nás hlavní. Důležité je také to, že zdravotnický personál nezůstane bez místa – ani lékaři, ani střední zdravotnický personál. Aktuálně jsou nutné investice do obnovy zařízení a stavebních úprav místnosti pro přípravu radiofarmak, což by si vyžádalo okamžité náklady ve výši přes 20 milionů korun a ze dvou gamakamer by i tak zůstala pouze jedna. A návratnost těchto investic je nejistá.

Bylo třeba se rozhodnout, zda investovat takové částky i s ohledem na to, že je v dnešní době péče na nejvyšší úrovni poskytovaná jen ve specializovaných centrech,“ uvedl blanenský místostarosta František Hasoň.

Vedení nemocnice nyní věří, že zdravotní pojišťovny postup i zřízení lůžek rehabilitační péče odsouhlasí. Namísto stávajících 13 lůžek nukleární medicíny by navíc nemocnice ráda nabídla až 20 lůžek rehabilitační péče. Věří, že pacienti by je mohli začít využívat už na sklonku letošního roku.

„Pro nás je zásadní, že nerušíme lůžka, o která by nemocnice přišla, ale že jde právě o transformaci. Vnímáme, že tento typ lůžek je pro náš region potřebný. Potvrdila to i analýza Jihomoravského kraje, který chce do dvou let vybudovat ústav v Pasohlávkách, v němž mají vzniknout stovky lůžek. Na transformaci je proto i vhodná doba, později už by mohl být problém rehabilitační lůžka pro blanenskou nemocnici získat,“ uvedl starosta Blanska Jiří Crha.

Vedení nemocnice nyní čekají jednání se zdravotními pojišťovnami, Jihomoravským krajem, Ministerstvem zdravotnictví ČR, Státním ústavem pro jadernou bezpečnost a dalších institucí, na jejich základě určí časový harmonogram rekonstrukce i dostupnosti nových lůžek rehabilitace.

Nukleární medicína – tabule

Výsledky odborné, technické, personální a ekonomické analýzy:

1/ Závěr odborné – medicínské – analýzy: Význam oboru jako takového klesá (od původní jedinečnosti a nenahraditelnosti vyšetření, přes výrazný ústup do pozadí jdoucí ruku v ruce s rozvojem počítačových vyšetřovacích metod, až po nynější respektovanou součást moderního zdravotnictví soustředěnou do vysoce specializačních finančně podporovaných center). To dokládá stále se snižující a celkově nízká obložnost lůžek Nemocnice Blansko, ale i ostatních lůžkových zařízení v této odbornosti, a neustále se snižující počet ambulantních výkonů. Z hlediska potřeby zajištění zdravotní péče pro občany Blanenska je význam lůžkového oddělení zanedbatelný.

2/ Závěr technické analýzy: K zajištění řádného provozu oddělení ONM je nezbytné okamžité provedení stavebních úprav v hodnotě cca 3 mil. Kč, jinak se nemocnice vystavuje sankci ze strany Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) a případně i pozastavení činnosti v rozsahu přípravy léčivých přípravků nezbytných pro celkový chod oddělení ONM. Dále je s ohledem na životnost přístrojů nutné pořízení nové gamakamery s předpokládanou investicí minimálně 15 mil. Kč bez DPH.

3/ Závěr personální analýzy: Odchod erudovaných lékařů a ostatních nelékařů oddělení do starobního důchodu v období následujících 4 let může způsobit personální krizi oddělení. Vzhledem k celkové situaci vývoje oboru nukleární medicíny bylo zcela zrušeno specializační studium pro všeobecné sestry v oboru ONM a za odcházející pracovníky neexistuje náhrada.

4/ Závěr ekonomické analýzy: Ekonomická analýza vychází z aktuálního hospodářského výsledku a nezbytných okamžitých investic v minimální výši 18 mil Kč bez DPH. Při zachování stávajícího hospodářského výsledku by se po nezbytných investicích oddělení ONM dostalo v prvních pěti letech do záporného hospodářského výsledku. Návratnost investice by byla nejdříve po 7 letech, tedy rok před ukončením životnosti nově pořízeného přístroje. Záporný hospodářský výsledek pracoviště, stejně jako návratnost investice, by dále mohl být ovlivněn dalšími faktory (např. snížení výkonnosti oddělení, nárůst mezd, výnosy od pojišťoven, nedostatek personálu), případně i rozhodnutím pojišťoven směřovat tuto zdravotní péči do tzv. Center (vyšší pracoviště).

Výhody transformace oddělení nukleární ve prospěch oddělení akutní nebo následné rehabilitační péče:

  • zachování pracovních míst pro stávající zaměstnance oddělení ONM
  • v souladu s profilací Nemocnice Blansko povede specializace nemocnice k fixaci nemocnice v síti zdravotnických zařízení v JMK (upevnění pozice největšího zaměstnavatele na okrese Blansko)
  • rozšíření tohoto typu lůžek je v souladu s potřebami občanů v regionu – je zde vysoký tlak na lůžka akutní i následné rehabilitační péče
  • rozšiřování tohoto typu lůžek je v souladu s koncepcí Ministerstva zdravotnictví ČR, Jihomoravského kraje i koncepcí zdravotních pojišťoven
  • navrhovaná transformace na výše uvedený typ lůžek je pro nemocnici lukrativní (za rok 2018 kladný hospodářský výsledek 8 mil. Kč na 30 lůžek)

 

Pavla Komárková, tisková mluvčí města Blanska          

Kateřina Ostrá, tisková mluvčí Nemocnice Blansko

 

   vložil: Pavla Komárková, vedoucí oddělení / tiskové oddělení