Město hledá vedoucího oddělení krizového řízení

10. srpna 2020, volné pozice, přečteno: 1570×

Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na funkci vedoucí oddělení krizového řízení odboru hospodářské správy MěÚ Blansko. Zájemci se mohou hlásit do 7. září 2020.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Požadované obecné předpoklady:

 •  státní občan ČR, případně cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt
 •  občanská a morální bezúhonnost, svéprávnost
 •  splnění předpokladů stanovených zákonem č. 451/1991 Sb. (nevztahuje se na uchazeče narozené po 1. prosinci 1971)

Požadované kvalifikační předpoklady:

 • ukončené vysokoškolské vzdělání

Další požadované předpoklady:

 • dobré komunikační a organizační schopnosti
 • schopnost samostatné práce a aktivního přístupu k řešení problémů
 • znalost problematiky krizového řízení (zkouška odborné způsobilosti výhodou)
 • znalost problematiky GDPR
 • znalost zákona o obcích
 • praxe ve veřejné správě výhodou
 • znalost práce na PC
 • řidičský průkaz sk. B

Způsob, termín a místo nástupu: pracovní poměr na dobu neurčitou, nástup k 01.10.2020 nebo dle dohody, MěÚ Blansko.

Místo výkonu práce: Blansko

Platové zařazení: řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími, platová třída 11

Lhůta pro podání písemné přihlášky: 07.09.2020

Náležitosti přihlášky:

 • jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, kontaktní telefon, datum a podpis,
 • životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech,
 • výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Písemnou přihlášku spolu s požadovanými doklady a přílohami doručte v zalepené obálce se značkou „OHS KRIZ – NEOTVÍRAT“ na adresu:

město Blansko, Ing. Josef Kupčík, tajemník, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko.

Nevyžádané dokumenty a doklady budou po ukončení výběrového řízení skartovány.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Uchazeč bere na vědomí, že město Blansko bude pro účely tohoto výběrového řízení zpracovávat jeho osobní údaje uvedené v části „náležitosti přihlášky“, a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Ing. Josef Kupčík, tajemník MěÚ Blansko                                                  

 

   vložil: Pavla Komárková, vedoucí oddělení / tiskové oddělení