Město hledá sociálního pracovníka do oddělení sociálně právní ochrany dětí

15. září 2022, volné pozice, přečteno: 1226×

Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na funkci: sociální pracovník v oddělení sociálně právní ochrany dětí odboru sociálních věcí MěÚ Blansko. Zájemci se mohou hlásit do 30. září 2022.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Požadované obecné předpoklady:

 • státní občan ČR, případně cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt,
 • občanská a morální bezúhonnost, svéprávnost.

Požadované kvalifikační předpoklady:

 • vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu  v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost,  nebo
 • vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku.

Další požadované předpoklady:

 • umění jednat s lidmi,
 • odpovědnost, tvořivý přístup, týmová spolupráce, flexibilita, organizační schopnosti,
 • znalost právních předpisů v dané oblasti, zejména zákona o sociálně-právní ochraně dětí,  občanského zákoníku, část druhá – rodinné právo, trestního zákoníku, zákona o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a zákona o výkonu ústavní výchovy,
 • znalost správního řádu,
 • zkouška zvláštní odborné způsobilosti ze SPOD výhodou,
 • zkušenosti z oblasti sociální práce vítány,
 • znalost práce na PC,
 • řidičský průkaz sk. B.

Způsob, termín a místo nástupu: pracovní poměr na dobu určitou, nástup k 01.11.2022 nebo dle dohody, MěÚ Blansko.

Místo výkonu práce: Blansko.

Platové zařazení: řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími, platová třída 11.

Lhůta pro podání písemné přihlášky:  30. září 2022

Náležitosti přihlášky:

 • jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, kontaktní telefon, datum a podpis,
 • životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech,
 • výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Písemnou přihlášku spolu s požadovanými doklady a přílohami doručte v zalepené obálce se značkou „SOC OSPOD – NEOTVÍRAT“ na adresu:

Město Blansko, Ing. Josef Kupčík, tajemník, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko.

Nevyžádané dokumenty a doklady budou po ukončení výběrového řízení skartovány.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Uchazeč bere na vědomí, že město Blansko bude pro účely tohoto výběrového řízení zpracovávat jeho osobní údaje uvedené v části „náležitosti přihlášky“, a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Ing. Josef Kupčík, tajemník MěÚ Blansko  

 

   vložil: Michal Záboj, redaktor / tiskové oddělení