Starosta města vypisuje výběrové řízení na tajemníka/tajemnici Městského úřadu Blansko

25. října 2022, volné pozice, přečteno: 2452×

Starosta města Blansko vyhlašuje výběrové řízení na funkci: tajemník/tajemnice Městského úřadu Blansko. Zájemci se mohou hlásit do 10. listopadu 2022.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Požadované obecné předpoklady:

 • státní občan ČR, případně cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt,
 • bezúhonnost, svéprávnost,
 • splnění předpokladů stanovených zákonem č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů (nevztahuje se na uchazeče narozené po 1. prosinci 1971).

Požadované kvalifikační předpoklady:

 • ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu,
 • nejméně tříletá praxe v průběhu 8 let bezprostředně předcházejících jmenování do funkce:
  a) jako vedoucí zaměstnanec, nebo
  b) při výkonu správních činností v pracovním poměru k územnímu samosprávnému celku nebo při výkonu státní správy v pracovním nebo služebním poměru ke státu,
  c) ve funkci člena zastupitelstva územního samosprávného celku dlouhodobě uvolněného pro výkon této funkce.

Další požadované předpoklady:

 • umění jednat s lidmi, dobré komunikační schopnosti,
 • schopnost samostatné práce a aktivního přístupu k řešení problémů,
 • znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
 • orientace v ekonomické agendě územních samosprávných celků,
 • znalost práce na PC,
 • řidičský průkaz sk. B.

Termín nástupu: nástup k 2. lednu 2023 nebo dle dohody

Pracovní poměr: na dobu neurčitou

Místo výkonu práce: Blansko

Platové zařazení: řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
a správě, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími, platová třída 12.

Lhůta pro podání písemné přihlášky: 10. listopadu 2022

Náležitosti přihlášky:

 • jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, kontaktní telefon, datum a podpis,
 • životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • čestné prohlášení prokazující splnění nejméně tříleté praxe,
 • doklady o splnění předpokladů stanovených zákonem č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů (nevztahuje se na uchazeče narozené po 1. prosinci 1971).

Písemnou přihlášku spolu s požadovanými doklady a přílohami doručte v zalepené obálce se značkou „TAJ – NEOTVÍRAT“ na adresu:

město Blansko, Ing. Jiří Crha, starosta, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko.

Nevyžádané dokumenty a doklady budou po ukončení výběrového řízení skartovány.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
Uchazeč bere na vědomí, že město Blansko bude pro účely tohoto výběrového řízení zpracovávat
jeho osobní údaje uvedené v části „náležitosti přihlášky“, a to v souladu s Nařízením Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů).

Ing. Jiří Crha, starosta města Blansko

 

   vložil: Michal Záboj, redaktor / tiskové oddělení