Město hledá referenta/ku stavebního úřadu

17. listopadu 2022, volné pozice, přečteno: 787×

Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na funkci: referent/ka správního řízení v oddělení stavebního řádu odboru stavební úřad MěÚ Blansko. Zájemci se mohou hlásit do 5. prosince 2022.

Požadované obecné předpoklady:

 • státní občan ČR, případně cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt,
 • bezúhonnost, svéprávnost.

Požadované kvalifikační předpoklady:

a)  Vzdělání:

 • vysokoškolské v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru nebo
 • vyšší odborné v oboru stavebnictví a dva roky praxe v oboru stavebnictví nebo
 • střední s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a tři roky praxe v oboru stavebnictví.

b)     osvědčení zvláštní odborné způsobilosti je výhodou.

Další požadované předpoklady:

 • flexibilita a umění jednat s lidmi (dobré komunikační schopnosti),
 • schopnost samostatné práce a aktivního přístupu k řešení problémů,
 • znalost zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů ("stavební zákon"),
 • základní orientace v prováděcích předpisech ke stavebnímu zákonu, zejména vyhláškách č. 499/2006 Sb., 501/2006 Sb., 503/2006 Sb., 268/2009 Sb. a 398/2009 Sb., vždy ve znění pozdějších předpisů,
 • znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • znalost práce na PC,
 • řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič/ka,
 • praxe ve veřejné správě výhodou.

Termín nástupu: nástup k 2. lednu 2023 nebo dle dohody.

Pracovní poměr: na dobu neurčitou.

Místo výkonu práce: Blansko.

Platové zařazení: řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími, platová třída 10.

Lhůta pro podání písemné přihlášky: 5. prosince .2022

Náležitosti přihlášky:

 • jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,  kontaktní telefon a e-mail, datum a podpis,
 • životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Písemnou přihlášku spolu s požadovanými doklady a přílohami doručte v zalepené obálce se značkou „SÚ – NEOTVÍRAT“ na adresu:

město Blansko, Ing. Josef Kupčík, tajemník, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko.

Nevyžádané dokumenty a doklady budou po ukončení výběrového řízení skartovány.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Uchazeč bere na vědomí, že město Blansko bude pro účely tohoto výběrového řízení zpracovávat jeho osobní údaje uvedené v části „náležitosti přihlášky“, a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Ing. Josef Kupčík, tajemník MěÚ Blansko

 

   vložil: Michal Záboj, redaktor / odbor vnějších vztahů