Město hledá vedoucí/ho odboru správy a rozvoje

2. února 2023, volné pozice, přečteno: 1357×

Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na funkci: vedoucí odboru správy a rozvoje města MěÚ Blansko. Zájemci se mohou hlásit do 20. února 2023.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Požadované obecné předpoklady:

 • státní občan ČR, případně cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt,
 • bezúhonnost, svéprávnost,
 • splnění předpokladů stanovených zákonem č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů (nevztahuje se na uchazeče narozené po 1. prosinci 1971).

Požadované kvalifikační předpoklady:

 • ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu,

Další požadované předpoklady:

 • umění jednat s lidmi, dobré komunikační schopnosti,
 • schopnost samostatné práce a aktivního přístupu k řešení problémů,
 • orientace v ekonomické agendě územních samosprávných celků,
 • znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
 • znalost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
 • praxe ve vedoucí funkci min. 4 roky,
 • praxe ve veřejné správě výhodou,
 • znalost práce na PC,
 • řidičský průkaz sk. B.

Termín nástupu: nástup k 1. dubna 2023 nebo dle dohody.

Pracovní poměr: na dobu neurčitou.

Místo výkonu práce: Blansko.

Platové zařazení: řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími, platová třída 11.

Lhůta pro podání písemné přihlášky: do 20. února 2023 do 09:00 hodin

Náležitosti přihlášky:

 • jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, kontaktní telefon, datum a podpis,
 • životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • čestné prohlášení prokazující splnění nejméně čtyřleté praxe ve vedoucí funkci,
 • doklady o splnění předpokladů stanovených zákonem č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů (nevztahuje se na uchazeče narozené po 1. prosinci 1971).

Písemnou přihlášku spolu s požadovanými doklady a přílohami doručte v zalepené obálce se značkou „SRM – NEOTVÍRAT“ na adresu:

město Blansko
Mgr. et Mgr. Petra Skotáková
tajemnice
nám. Svobody 32/3
678 01   BLANSKO

Nevyžádané dokumenty a doklady budou po ukončení výběrového řízení skartovány.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Uchazeč bere na vědomí, že město Blansko bude pro účely tohoto výběrového řízení zpracovávat jeho osobní údaje uvedené v části „náležitosti přihlášky“, a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Mgr. et Mgr. Petra Skotáková, tajemnice MěÚ Blansko

 

   vložil: Michal Záboj, redaktor / tiskové oddělení