Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa: ředitel/ka KSMB

26. dubna 2023, volné pozice, přečteno: 1710×

Starosta města Blanska vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice ředitel/ředitelka Kulturního střediska města Blanska. Zájemci mohou podávat písemné přihlášky do 25. května 2023 do 14:00 hodin.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Požadované obecné předpoklady:
· státní občan ČR, případně cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt
· plná způsobilost k právním úkonům, občanská a morální bezúhonnost
Požadované kvalifikační předpoklady:
· ukončené středoškolské vzdělání a min. 4 roky praxe v organizování kulturních akcí
· výhodou praxe v řízení příspěvkové organizace


Další požadované předpoklady:
· dobré komunikační a manažerské schopnosti, kultivované vyjadřování
· znalost zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů
· znalost práce na PC
· řidičský průkaz sk. B
· znalost cizích jazyků výhodou


Způsob, termín a místo nástupu: jmenování, nástup k 01.09.2023 nebo dle dohody, Kulturní středisko města
Blanska, Hybešova 240/1, Blansko
Platové zařazení: řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízením
vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění
pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími, platová třída 11
Lhůta pro podání písemné přihlášky: do 25. 5. 2023 do 14:00 hodin


Náležitosti přihlášky:
· jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo
občanského průkazu, kontaktní telefon, kontaktní email, datum a podpis
· strukturovaný životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech
a dovednostech
· ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
· koncepce rozvoje kulturního a společenského života v Blansku (max. rozsah 5 normostran A4)
· výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)


Uchazeč bere na vědomí, že město Blansko bude pro účely tohoto výběrového řízení zpracovávat jeho osobní
údaje uvedené v části „náležitosti přihlášky“, a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).


Písemnou přihlášku spolu s požadovanými doklady a přílohami doručte v zalepené obálce se značkou
„KULTURNÍ STŘEDISKO MĚSTA BLANSKA – NEOTVÍRAT“ na adresu:
město Blansko, Mgr. et Mgr. Petra Skotáková, tajemnice, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko.
Nevyžádané dokumenty a doklady budou po ukončení výběrového řízení skartovány.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.


Ing. Jiří Crha, starosta

 

   vložil: Pavla Komárková, vedoucí oddělení / tiskové oddělení