Město hledá pečovatele/ku do oddělení sociálních služeb

10. května 2023, volné pozice, přečteno: 871×

Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na funkci: pečovatel/ka v oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí MěÚ Blansko. Zájemci se mohou hlásit do 15. května 2023.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Požadované obecné předpoklady:

 • státní občan ČR, případně cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt
 • občanská a morální bezúhonnost

Požadované kvalifikační předpoklady:

 • min. základní vzdělání
 • absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu výhodou, přičemž absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu se nevyžaduje u fyzických osob, které získaly podle zvláštního právního předpisu způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v oboru ošetřovatel, u fyzických osob, které získaly odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka a u fyzických osob, které získaly střední vzdělání v oboru vzdělání stanoveném prováděcím právním předpisem

Další požadované předpoklady:

 • flexibilita a umění jednat s lidmi (dobré komunikační schopnosti)
 • schopnost samostatné práce a aktivního přístupu k řešení problémů
 • znalost práce na PC
 • řidičský průkaz sk. B
 • zdravotnický průkaz
 • praxe a zkušenosti z oblasti sociální práce se seniory vítány

Způsob, termín a místo nástupu: pracovní poměr na dobu neurčitou, nástup k 1. červenci 2023 nebo dle dohody, MěÚ Blansko

Platové zařazení: řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů a předpisy souvisejícími, platová třída 5

Lhůta pro podání písemné přihlášky:  do 15. 5. 2023

Náležitosti přihlášky:

 • jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, kontaktní telefon, datum a podpis
 • životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
 • výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Písemnou přihlášku spolu s požadovanými doklady a přílohami doručte v zalepené obálce se značkou „SOC PEČ – NEOTVÍRAT“ na adresu:

město Blansko, Mgr. et Mgr. Petra Skotáková, tajemnice, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko. 

Nevyžádané dokumenty a doklady budou po ukončení výběrového řízení skartovány.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Uchazeč bere na vědomí, že město Blansko bude pro účely tohoto výběrového řízení zpracovávat jeho osobní údaje uvedené v části „náležitosti přihlášky“, a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Mgr. et Mgr. Petra Skotáková, tajemnice MěÚ Blansko

urad-99398-5527_1600.jpg

 

   vložil: Leona Voráčová, redaktorka / odbor vnějších vztahů