Město hledá poradce/poradkyni do Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

23. srpna 2023, volné pozice, přečteno: 1692×

Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na funkci: manželský a rodinný poradce/poradkyně – 0,5 úvazku/1,0 úvazku do Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy odboru sociálních věcí MěÚ Blansko. Zájemci se mohou hlásit do 15. září.

Požadované obecné předpoklady:

 • státní občan ČR, případně cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt
 • občanská a morální bezúhonnost

Požadované kvalifikační předpoklady:

 • vysokoškolské vzdělání získané řádným ukončením studia jednooborové psychologie nebo magisterského programu na vysoké škole humanitního zaměření současně s absolvováním postgraduálního výcviku v metodách manželského poradenství a psychoterapie v rozsahu minimálně 400 hodin (případně započatého výcviku) nebo obdobného dlouhodobého psychoterapeutického výcviku akreditovaného ve zdravotnictví.

Další požadované předpoklady:

 • praxe v psychologickém poradenství
 • znalost zákona o sociálních službách
 • schopnost samostatné práce a koncepčního přístupu k rozvoji pracoviště na úrovni psychologické i sociální práce
 • specializace pro práci s dětmi a ochota se v tomto směru dále vzdělávat výhodou
 • komunikativní a organizační schopnosti
 • znalost práce na PC

Způsob, termín a místo nástupu: pracovní poměr na dobu neurčitou, nástup k 1. říjnu 2023 nebo dle dohody, MěÚ Blansko

Platové zařazení: řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů a předpisy souvisejícími, platová třída 11.

Lhůta pro podání písemné přihlášky: do 15. září 2023

Náležitosti přihlášky:

 • jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, kontaktní telefon, datum a podpis
 • životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
 • výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Písemnou přihlášku spolu s požadovanými doklady a přílohami doručte v zalepené obálce se značkou „SOC PORADNA – NEOTVÍRAT“ na adresu:

město Blansko
Mgr. et Mgr. Petra Skotáková
tajemnice
nám. Svobody 32/3
678 01   Blansko.

Podrobné informace o pracovní pozici podá vedoucí odboru sociálních věcí Mgr. Kateřina Pinková, e-mail: pinkova@blansko.cz, tel.: 516 775 224.

Nevyžádané dokumenty a doklady budou po ukončení výběrového řízení skartovány.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Uchazeč bere na vědomí, že město Blansko bude pro účely tohoto výběrového řízení zpracovávat jeho osobní údaje uvedené v části „náležitosti přihlášky“, a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Mgr. et Mgr. Petra Skotáková, tajemnice MěÚ Blansko

 

   vložil: Michal Záboj, redaktor / tiskové oddělení