Město hledá referenta/ku zpracování přestupků v odboru dopravy

9. ledna 2024, volné pozice, přečteno: 1081×

Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na funkci: referent/referentka zpracování přestupků v odboru dopravy MěÚ Blansko. Zájemci se mohou hlásit do 24. ledna 2024.

Místo výkonu práce: Blansko.

Pracovní poměr: na dobu neurčitou.

Platové zařazení: řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími, platová třída 10.

Termín nástupu: nástup nejdříve k 1. březnu 2024 nebo dle dohody.

Základní charakteristika pracovní náplně:

Komplexní zpracování přestupkové agendy v odboru dopravy.

Požadujeme:

  • potřebné vzdělání: min. vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu (výhodou vzdělání v oboru právo)
  • znalost legislativy: správní řád, zákon o silničním provozu,  zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
  • praxe: výhodou praxe ve vedení správních řízení
  • obecné předpoklady:      státní občan ČR (případně cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt), bezúhonnost a svéprávnost
  • zvláštní odborná způsobilost: do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru
  • další požadavky: výborné komunikační schopnosti, schopnost samostatné i týmové práce, aktivní přístup k řešení problémů, pečlivý a zodpovědný přístup k práci, uživatelská znalost práce na PC (kancelářský software). Znalost cizího jazyka a řidičské oprávnění sk. B výhodou.

Lhůta pro podání písemné přihlášky: do 24. ledna 2024

Náležitosti přihlášky: název funkce výběrového řízení, jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), kontaktní telefon a e-mail, datum a podpis.

Povinné přílohy přihlášky:

  1. strukturovaný profesní životopis
  2. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)
  3. ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Písemnou přihlášku spolu s požadovanými doklady doručte v uzavřené obálce se značkou „DOP1 – NEOTVÍRAT“ na adresu: město Blansko, tajemnice, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko.

Podrobné informace o pracovní pozici podá vedoucí odboru dopravy Mgr. Ilona Vaisová, e-mail: vaisova@blansko.cz, tel.: 516 775 317.

Neúplné přihlášky nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Povinné přílohy přihlášky budou po skončení výběrového řízení skartovány, neuvede-li uchazeč/uchazečka v písemné přihlášce zájem o vrácení dokumentů zpět.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Uchazeč bere na vědomí, že město Blansko bude pro účely tohoto výběrového řízení zpracovávat jeho osobní údaje uvedené v části „náležitosti přihlášky“, a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Mgr. et Mgr. Petra Skotáková, tajemnice MěÚ Blansko

 

   vložil: Michal Záboj, redaktor / tiskové oddělení