Město hledá sociální/ho pracovnici/pracovníka

23. ledna 2024, volné pozice, přečteno: 1049×

Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na funkci: sociální pracovník/pracovnice na odboru sociálních věcí (oddělení sociální pomoci) Blansko. Zájemci se mohou hlásit do 8. února 2024.

Místo výkonu práce: Blansko

Pracovní poměr: na dobu neurčitou

Platové zařazení: řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími, platová třída 11.

Termín nástupu: nástup k 1. březnu 2024 nebo dle dohody.

Základní charakteristika pracovní náplně:

Realizace činností sociální práce na obecní úrovni a ve prospěch osob v nepříznivé sociální situaci, vyhledávání jedinců, rodin, skupin ohrožených sociálním vyloučením, multidisciplinární spolupráce při řešení nepříznivé sociální situace aj.

Požadujeme:

  • Potřebné vzdělání: vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu  v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost,  nebo vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku 
  • Znalost legislativy: znalost předpisů z oblasti sociálního zabezpečení, správní řád
  • Praxe: výhodou zkušenost z oblasti sociální práce a praxe ve veřejné správě
  • Obecné předpoklady: státní občan ČR (případně cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt), bezúhonnost a svéprávnost
  • Zvláštní odborná způsobilost: ano, do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru
  • Další požadavky: umění jednat s lidmi, odpovědnost, tvořivý přístup, týmová spolupráce, flexibilita, organizační schopnosti, znalost práce na PC, řidičský průkaz skupina B

Lhůta pro podání písemné přihlášky:  do 8. února 2024

Náležitosti přihlášky: název funkce výběrového řízení, jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), kontaktní telefon a e-mail, datum a podpis.

Povinné přílohy přihlášky:

  1. Strukturovaný profesní životopis
  2. Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)
  3. Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Písemnou přihlášku spolu s požadovanými doklady doručte v zalepené obálce se značkou „SOC8 – NEOTVÍRAT“ na adresu: město Blansko, tajemnice, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko.

Neúplné přihlášky nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Povinné přílohy přihlášky budou po ukončení výběrového řízení skartovány, neuvede-li uchazeč/uchazečka v písemné přihlášce zájem o vrácení dokumentů zpět.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Uchazeč bere na vědomí, že město Blansko bude pro účely tohoto výběrového řízení zpracovávat jeho osobní údaje uvedené v části „náležitosti přihlášky“, a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Mgr. et Mgr. Petra Skotáková, tajemnice MěÚ Blansko

 

   vložil: Michal Záboj, redaktor / tiskové oddělení