Město hledá sociální/ho pracovnici/pracovníka

19. února 2024, volné pozice, přečteno: 729×

Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na funkci: sociální pracovník/pracovnice na odboru sociálních věcí (oddělení sociálních služeb) MěÚ Blansko. Zájemci se mohou hlásit do 11. března 2024.

Místo výkonu práce: Blansko.

Pracovní poměr: na dobu neurčitou.

Platové zařazení: řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími, platová třída 10.

Termín nástupu: nástup k 1. dubnu 2024 nebo dle dohody.

Základní charakteristika pracovní náplně:

Realizace činností na úseku sociálních služeb v terénní pečovatelské službě, provádění cíleného sociálního šetření u osob v nepříznivé sociální situaci, analýza situace a zabezpečení  navazujícího sociálního  poradenství k jejímu řešení, uzavírání  smluv s klienty.

Požadujeme:

  • potřebné vzdělání: vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost,  nebo vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku
  • znalost legislativy: znalost zákona o sociálních službách a souvisejících právních norem, správní řád
  • praxe: výhodou zkušenosti z oblasti sociální práce se seniory a praxe ve veřejné správě
  • obecné předpoklady:      státní občan ČR (případně cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt), bezúhonnost a svéprávnost
  • zvláštní odborná způsobilost: ano, do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru
  • další požadavky: schopnost samostatné i týmové sociální práce, aktivní přístup k řešení problémů, pečlivý a zodpovědný přístup k práci, časová flexibilita, uživatelská znalost práce na PC a řidičské oprávnění sk. B.

Lhůta pro podání písemné přihlášky: do 11. března 2024

Náležitosti přihlášky: název funkce výběrového řízení, jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), kontaktní telefon a e-mail, datum a podpis.

Povinné přílohy přihlášky:

  1. strukturovaný profesní životopis
  2. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)
  3. ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Písemnou přihlášku spolu s požadovanými doklady doručte v uzavřené obálce se značkou „SOC (OSS) – NEOTVÍRAT“ na adresu: město Blansko, tajemnice, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko.

Podrobné informace o pracovní pozici podá vedoucí odboru sociálních věcí paní Mgr. Kateřina Pinková, e-mail: pinkova@blansko.cz, tel.: 516 775 224.

Neúplné přihlášky nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Povinné přílohy přihlášky budou po skončení výběrového řízení skartovány, neuvede-li uchazeč/uchazečka v písemné přihlášce zájem o vrácení dokumentů zpět.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Uchazeč bere na vědomí, že město Blansko bude pro účely tohoto výběrového řízení zpracovávat jeho osobní údaje uvedené v části „náležitosti přihlášky“, a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Mgr. et Mgr. Petra Skotáková, tajemnice MěÚ Blansko         

 

   vložil: Michal Záboj, redaktor / tiskové oddělení