Město vypsalo konkurzy na ředitele základních a mateřských škol

12. února 2024, volné pozice, přečteno: 1331×

Rada města Blansko v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb.,  o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje konkurzy na pracovní místo ředitele/ředitelky následujících příspěvkových organizací:

a)    Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17

Sídlo: Salmova 1940/17, 67801 Blansko

b)   Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26

Sídlo: Dvorská 1415/26, 678 01 Blansko

c)    Základní škola Blansko, Erbenova 13

Sídlo: Erbenova 1237/13, 678 01 Blansko

d)   Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2

Sídlo: Rodkovského 822/2, 678 01 Blansko

e)    Mateřská škola Blansko, Rodkovského 2a, příspěvková organizace

Sídlo: Rodkovského 1587/2a, 678 01 Blansko

f)     Mateřská škola Blansko, Těchov 124, příspěvková organizace

Sídlo: Těchov 124, 678 01 Blansko

g)   Mateřská škola Blansko, Údolní 8, příspěvková organizace

Sídlo: Údolní 1893/8, 678 01 Blansko

Požadavky:

 1. předpoklady včetně odborné kvalifikace pro pracovní místo ředitele/ředitelky školy podle zákona č.563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uvedené v § 3 a 5,
 2. znalost školské problematiky a souvisejících právních předpisů,
 3. osobnostní předpoklady pro pracovní místo ředitele/ředitelky školy (zejména manažerské schopnosti).

Náležitosti písemné přihlášky:

 1. název školy, k níž se přihláška vztahuje,
 2. jméno, příjmení, titul a datum narození, kontaktní adresa, telefon a email, ID datové schránky a podpis uchazeče/uchazečky.

K přihlášce doložte následující povinné přílohy (originály nebo úředně ověřené kopie):

 1. doklad/y o dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce a případně doklady o dalším vzdělávání),
 2. doklad/y o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně uvedení pracovního zařazení (zejména pracovní smlouvy, jmenování, dohody o skončení pracovněprávního vztahu, odvolání z pracovního místa, výpovědi apod.),
 3. strukturovaný profesní životopis,
 4. esej na téma vedení dotčené školy v rozsahu max. 5 normostran,
 5. výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 2 měsíců),
 6. lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti pro pracovní místo ředitele/ředitelky (ne starší 2 měsíců).

Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky: od 1. srpna 2024

Přihlášku se všemi přílohami doručte do 28. března 2024 do 9:00 hodin na adresu: město Blansko, odbor školství, kultury a sportu, nám. Republiky 1, 678 01 Blansko. Nepostačuje podat ve stanovené lhůtě přihlášku včetně příloh k poštovní přepravě. Přihláška doručená po stanoveném termínu bude uchazeči vrácena bez dalšího projednání.

Obálku označte slovy: „NEOTEVÍRAT – KONKURZ: … (název školy, k níž se přihláška vztahuje)

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit konkurzní řízení.

Ing. Jiří Crha,  starosta města Blansko

 

   vložil: Michal Záboj, redaktor / tiskové oddělení