Město hledá referenta/ku správy daní

7. března 2024, volné pozice, přečteno: 964×

Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na funkci: referent správy daní na odboru finančním MěÚ Blansko. Zájemci se mohou hlásit do 26. března 2024.

Místo výkonu práce: Blansko.

Pracovní poměr: na dobu neurčitou. 

Platové zařazení: řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími, platová třída 9.

Termín nástupu: nástup k 1. červnu 2024 nebo dle dohody.

Základní charakteristika pracovní náplně:

Komplexní správa daní (místních poplatků), vymáhání nedoplatků na daních a pokutách, daňová exekuce, odpovědnost za zaúčtování plateb a předpisů apod.

Požadujeme:

  • potřebné vzdělání: vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitou (výhodou vzdělání v oboru finančním, ekonomickém nebo právním)
  • znalost legislativy: znalost daňového řádu, zákona o obcích, zákona o místních poplatcích, základní znalost zákona o účetnictví
  • praxe: výhodou praxe v některém z výše uvedených oborů a znalost informačního systému GINIS
  • obecné předpoklady: státní občan ČR (případně cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt), bezúhonnost a svéprávnost
  • zvláštní odborná způsobilost: ano, do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru
  • další požadavky: schopnost samostatné i týmové práce, aktivní přístup k řešení problémů, pečlivý a zodpovědný přístup k práci, uživatelská znalost práce na PC a kancelářském software. Znalost cizího jazyka a řidičské oprávnění sk. B výhodou.

Lhůta pro podání písemné přihlášky: do 26. března 2024

Náležitosti přihlášky: název funkce výběrového řízení, jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), kontaktní telefon a e-mail, datum a podpis.

Povinné přílohy přihlášky:

  1. strukturovaný profesní životopis
  2. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)
  3. ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Písemnou přihlášku spolu s požadovanými doklady doručte v uzavřené obálce se značkou „FIN – NEOTVÍRAT“ na adresu:

město Blansko
tajemnice
nám. Svobody 32/3
678 01   Blansko

Podrobné informace o pracovní pozici podá vedoucí finančního odboru paní Ing. Alena Skoupá,        e-mail: skoupa@blansko.cz, tel.: 516 775 117.

Neúplné přihlášky nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Povinné přílohy přihlášky budou po skončení výběrového řízení skartovány, neuvede-li uchazeč/uchazečka v písemné přihlášce zájem o vrácení dokumentů zpět.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Uchazeč bere na vědomí, že město Blansko bude pro účely tohoto výběrového řízení zpracovávat jeho osobní údaje uvedené v části „náležitosti přihlášky“, a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Mgr. et Mgr. Petra Skotáková, tajemnice MěÚ Blansko

 

   vložil: Michal Záboj, redaktor / tiskové oddělení