Elektronické objednání na úřad

Objednejte se online přes internet a vyřiďte si své záležitosti bez zbytečného čekání.

Upozorňujeme žadatele o doklady, že v důsledku omezené kapacity pracovišť může dojít, při velkém počtu žadatelů, k ukončení vydávání pořadových lístků před koncem úředních hodin.

Registr vozidel

Technici

Registr řidičů

Ověřování podpisů a listin

Výpis z rejstříku trestů
– Czech POINT

Evidence obyvatel,
trvalý pobyt

Matrika

Občanský průkaz

Cestovní doklad – pas

            aktualizováno: 16. 1. 2024, 06:32 h