Náplň práce finančního odboru


 

 • Zpracovává rozpočet a závěrečný účet města.
 • Zpracovává rozpočtová opatření a přesuny v rámci jednotlivých paragrafů platné rozpočtové skladby na základě požadavků odborů pro jednání orgánů města a zajišťuje jejich promítnutí, včetně změn rozpisů rozpočtu, do účetnictví. Vede evidenci rozpočtových opatření.
 • Zajišťuje metodiku k DPH.
 • Metodicky řídí evidenci smluv prostřednictvím SW GINIS.

Oddělení plateb, poplatků a rozpočtu

 • Sestavuje návrh rozpočtu města a střednědobý výhled rozpočtu, zabezpečuje hospodaření podle rozpočtu a kontrolu jeho čerpání.
 • Zajišťuje zveřejnění návrhu rozpočtu, schváleného rozpočtu, návrhu střednědobého výhledu rozpočtu, schváleného střednědobého výhledu rozpočtu a schválených rozpočtových opatření v souladu se zvláštními právními předpisy.
 • Zajišťuje výběrová řízení na přijetí úvěrů a zajišťuje jejich splátky.
 • Ve spolupráci s odbornou firmou zajišťuje zhodnocování volných finančních prostředků města.
 • Zajišťuje uzavírání smluv s peněžními ústavy.
 • Provozuje hlavní pokladny úřadu.
 • Zajišťuje přihlášení pohledávek města vzniklých z hlavní činnosti města do insolvenčního řízení.
 • Zajišťuje přihlášení pohledávek města do dědického řízení.
 • Vymáhá pohledávky místních poplatků, sankčních plateb (pokut), náklady řízení, které jsou příjmem rozpočtu města.
 • Ve spolupráci s makléřskou firmou sjednává pojištění majetku města, zajišťuje likvidaci pojistných událostí.
 • Zajišťuje příkazové bloky pro jednotlivé odbory, vede jejich evidenci a vyúčtování.
 • Zajišťuje výkon správy místního poplatku ze psů.
 • Zajišťuje výkon správy místního poplatku z pobytu.
 • Zajišťuje výkon správy místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
 • Spolupracuje s příspěvkovými organizacemi města při sestavování návrhů rozpočtů a střednědobého výhledu rozpočtu a provádí kontrolu výkaznictví příspěvkových organizací města a společností založených městem.
 • Kontroluje finanční hospodaření „Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí (především dodržování zákona o obcích a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) a sleduje změny v jeho základních dokumentech.
 • Zabezpečuje činnost Finančního výboru Zastupitelstva města Blansko.

Oddělení účetnictví

 • Vede účetnictví za hlavní a hospodářskou činnost města, zabezpečuje hospodaření podle schváleného rozpočtu a kontrolu jeho čerpání. Zajišťuje účetní metodiku města.
 • Vede účetnictví fondů zřízených městem.
 • Zpracovává účetní a finanční výkazy a zajišťuje jejich předání do centrálního systému účetních informací státu.
 • Sestavuje účetní závěrku města a předává výkaz o schválení účetní závěrky do centrálního systému účetních informací státu.
 • Zajišťuje přezkoumání hospodaření města.
 • Zapracovává rozpočtová opatření a změny rozpisu rozpočtu na základě požadavků odborů do účetnictví a vede evidenci rozpočtových opatření.
 • Zabezpečuje platební styk s peněžními ústavy.
 • Vede evidenci nájmů za pozemky a nebytové prostory, v hlavní činnosti.
 • Vede evidenci faktur.
 • Vede evidenci majetku města, spolupracuje s likvidační a škodní komisí města
 • Vede účetní evidenci cenných papírů (finančního majetku). Zpracovává pokyny k provedení inventarizace majetku a závazků, koordinuje práce na účetní závěrce a inventarizaci majetku a závazků města, zpracovává inventarizační zprávu z provedených inventarizací.
 • Poskytuje příspěvkovým organizacím města metodiku v oblasti účetnictví rozpočtu.
 • Dle požadavků ostatních odborů poskytuje podklady pro odsouhlasení pohledávek
  a závazků, příjmů a výdajů.
 • V rámci vedení účetnictví hospodářské činnosti přebírá podklady pro účtování a spolupracuje s odborem SRM při kontrole stavů pohledávek a závazků vzniklých v hospodářské činnosti.
 • Zpracovává daňová přiznání k DPH, kontrolní hlášení k DPH a přiznání k dani z příjmu právnických osob za město.
 • Podílí se na zpracování statistických výkazů za město.
 • Dle podkladů z jednotlivých odborů účtuje o informacích potřebných pro vyplnění výkazu Pomocný analytický přehled a o skutečnostech týkajících se konsolidačního celku státu.
 • Koordinuje zpracování finančního vypořádání se státním rozpočtem a finančního vypořádání s Jihomoravským krajem, spolupracuje s odbory při vyúčtování dotací.
 • Kontroluje správnost účetních zápisů v pokladnách města.
 • Zajišťuje zákonné náležitosti pro konání veřejných sbírek na území města a jejich evidenci.

            aktualizováno: 25. 1. 2024, 07:51 h