Náplň práce odboru správy a rozvoje města

Spravuje movitý i nemovitý majetek města s výjimkou majetku udržovaného odborem OHS, a to jak po stránce údržbové, tak investiční a plní další úkoly v oblasti správy majetku města.

Koordinuje investiční výstavbu a rozvoj města, zajišťuje plnění územního plánu, zajišťuje tvorbu koncepce městské architektury a veřejné zeleně ve spolupráci s městským architektem.

Podává daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a zajišťuje hrazení daně z nabytí nemovitých věcí v majetku města.

Sleduje dotační tituly a granty v oblasti své působnosti.

Zabezpečuje dotační řízení v oblasti své působnosti, zajišťuje podklady a administraci  dotačních řízení.

Oddělení investic (zkratka INV)

 • Věcně a časově koordinuje investiční výstavbu města a s ní související činnosti ovlivňující rozvoj města.
 • V případě stavebních prací realizuje všechny zakázky vyžadující stavební povolení nebo ohlášení a vedoucím odboru určené stavební práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení.
 • Realizuje veřejné zakázky odboru SRM podle zákona o zadávání veřejných zakázek.
 • Kompletně zabezpečuje proces přípravy a realizace investičních akcí:
  a) zadává a vede tvorbu investičních projektů a projektové dokumentace, odpovídá za úplnost investiční dokumentace a racionalizaci finančních nákladů nutných pro realizaci investičních akcí,
  b) zadává do rozpočtu města finanční požadavky na realizaci investičních akcí, administruje financování jednotlivých akcí a průběžnou kontrolu čerpání spravovaného rozpočtu,
  c) podává jménem města žádosti o územní rozhodnutí, stavební povolení či obdobné dokumenty umožňující realizaci stavby a ostatní nutná povolení související s realizací projektů,
  d) vykonává funkci zástupce stavebníka na stavbách a při plnění dalších dodávek,
  e) odpovídá za úplnost, správnost a vhodnost smluvních podmínek a jejich naplňování,
  f) zajišťuje odstraňování nedostatků v průběhu realizace staveb,
  g) koordinuje činnost dodavatelů a dalších účastníků staveb,
  h) dozoruje průběh stavebních prací,
  i) zajišťuje všechny náležitosti spojené s uvedením staveb do provozu, odpovídá za zpracování zápisů a protokolů o předání staveb, které jménem města přebírá,
  j) dokončené investice předává na odbor FIN k zařazení do majetku města.
 • Zajišťuje opravy movitého a nemovitého majetku, včetně pozemních komunikací, a řeší odstranění vad v rámci reklamačního řízení investiční akce v záruční době.
 • Zajišťuje údržbu kanalizace a vodovodů v majetku města.
 • Koordinuje veškeré činnosti týkající se investic a územního rozvoje města s ostatními odbory úřadu, a to především ve vztahu na dotační politiku státu, kraje, Evropské unie apod.
 • Plní roli odborného poradce pro všechny odbory při zadávání veřejných zakázek.
 • Spravuje profil zadavatele města Blansko.
 • Zajišťuje tvorbu koncepce městské architektury a veřejné zeleně ve spolupráci s městským architektem.
 • Zajišťuje naplňování územního plánu města.
 • Podílí se na pořízení územně plánovacích podkladů a územně plánovacích dokumentací a jejich aktualizaci; zajišťuje uložení schválených plánovacích dokumentací a územně plánovacích podkladů města
 • Podílí se na pořízení a správě územně technických podkladů pro území města.
 • Zastupuje město ve stavebním a územním řízení a dalších stavebně správních řízeních v případech, kdy je město Blansko účastníkem těchto řízení, vyjma specifikovaných správních řízení vůči třetím osobám, uvedených v náplni oddělení komunální údržby a pozemků a odboru ŽP.
 • Vyřizuje příspěvky za rozvoj lokalit pro bydlení ve městě Blansko.
 • Vyřizuje žádosti o výkupy a dary dopravní a technické infrastruktury převáděné do majetku města.
 • Spolupracuje se „Svazkem vodovodů a kanalizací“ měst a obcí.
 • Zabezpečuje činnost komise pro investice a územní rozvoj.

Oddělení komunální údržby a pozemků (zkratka KOM)

 • Zajišťuje běžnou údržbu komunikací v majetku města, na kterou není třeba stavební povolení nebo ohlášení.
 • Zajišťuje instalaci a údržbu dopravního značení.
 • Vede a aktualizuje pasport komunikací v majetku města.
 • Zajišťuje a kontroluje údržbu veřejné zeleně.
 • Podává za město Blansko žádosti o kácení stromů na pozemcích města.
 • Sjednává nájem placených parkovišť.
 • Zajišťuje prostřednictvím odborného lesního hospodáře správu lesů v majetku města.
 • Zajišťuje a kontroluje čištění, letní a zimní údržbu místních komunikací a chodníků.
 • Zajišťuje dopravní obslužnost a provoz městské hromadné dopravy v Blansku.
 • Zajišťuje a kontroluje nakládání s odpady v rámci odpadového hospodářství města (tzn. nakládání s komunálním odpadem, nebezpečným odpadem, zajišťuje shromažďování odpadů určených k dalšímu využití).
 • Spravuje dětská hřiště a dopravní hřiště v majetku města.
 • Zajišťuje a kontroluje údržbu veřejného osvětlení.
 • Vede evidenci stavebního materiálu v majetku města.
 • Zajišťuje údržbu dešťových vpustí a lokální údržbu kanalizace a vodovodů v majetku města ústících v povrchu komunikací.
 • Zajišťuje a kontroluje provoz hřbitovů na území města.
 • Zajišťuje instalaci a údržbu městského mobiliáře.
 • Zajišťuje kompletní hospodaření s pozemky v majetku města.
 • Řeší prodeje, výkupy, směny, darování (bezúplatné převody) pozemků z vlastnictví i do vlastnictví města a agendu s tím spojenou včetně přípravy příslušných smluv.
 • Řeší nájmy a výpůjčky pozemků a agendu s tím spojenou včetně přípravy příslušných smluv.
 • Řeší nájmy reklamních ploch v majetku města a agendu s tím spojenou včetně přípravy příslušných smluv.
 • Rozhoduje o zřizování a rušení věcných břemen – služebností inženýrské sítě včetně přípravy a podpisu příslušných smluv, vede evidenci věcných břemen vztahujících se k pozemkům ve vlastnictví města.
 • Zajišťuje podávání návrhů na vklad a výmaz práv k pozemkům do katastru nemovitostí.
 • Zajišťuje zápisy změn údajů o pozemcích do katastru nemovitostí.
 • Vede evidenci pozemků v majetku města.
 • Připravuje podklady pro zařazování a vyřazování pozemků do majetku a z majetku města.
 • Provádí ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu zejména na úseku agendy odboru SRM.
 • Vydává stanoviska za město jako vlastníka pozemků k užívání veřejných prostranství, zajišťuje příslušné smlouvy,
 • Rozhoduje o uzavření Dohod o dočasném užití pozemků města, Dohod o právu provést stavbu či opatření na pozemku, stavbě, objektu či zařízení ve vlastnictví města včetně přípravy a podpisu příslušných smluv a zajištění finančního krytí těchto dohod jistinou.
 • Zajišťuje výkon správy místního poplatku za užívání veřejného prostranství.
 • Zastupuje město ve správním řízení dle zákona o pozemních komunikacích, tj. např. uzavírky místních komunikací, stanovení dopravního značení, napojení na místní komunikace.
 • Zastupuje město Blansko a vydává vyjádření za město Blansko ve správním řízení o zvláštním užívání pozemních komunikací.
 • Spolupracuje při technickém zajištění branné pohotovosti státu, požární a civilní ochraně a řešení havarijní situace.
 • Zajišťuje vazby mezi městem a jím založenou společností Technické Služby Blansko, s. r. o.
 • Zabezpečuje činnost komise dopravní.

Oddělení bytového a nebytového hospodářství (zkratka BYT)

 • Zajišťuje kompletní hospodaření s bytovým a nebytovým fondem města (včetně budov MěÚ), zejména zajišťuje uzavírání nájemních smluv, vede evidenci nájemců, vybírá nájemné a další platby spojené s užíváním bytových a nebytových prostor, provádí vyúčtování služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostor, řeší vymáhání nedoplatků, řeší výpovědi z nájmů, vede technickou a provozní dokumentaci domů a bytů, provádí přepisy energií, zajišťuje provozní prohlídky a revize zařízení v souladu s obecně závaznými právními předpisy, 1× za měsíc odboru FIN předává předpisy nájemného a společně kontrolují platby, pohledávky a závazky nájemců.
 • Zastupuje město v bytových družstvech a ve společenstvích vlastníků jednotek, kde je město členem.
 • Zajišťuje prodej bytů a nebytových prostor, připravuje kupní smlouvy, zajišťuje podávání návrhů na vklad a výmaz práv k bytům a nebytovým prostorům do katastru nemovitostí, případně zápisy změn údajů.
 • Zajišťuje kompletní hospodaření, včetně příprav smluv a kontroly činnosti nájemců v objektech sportovních zařízení (tj. např. krytých lázní a aquaparku, zimního stadionu, sportovních hal, hřišť), v areálu psího útulku, veřejného WC.
 • Zajišťuje přihlášení pohledávek města vzniklých z hospodářské činnosti města do insolvenčního řízení.
 • Vede a aktualizuje pasport budov v majetku města.
 • Připravuje a realizuje údržbu bytů, nebytových prostor a sportovních zařízení a jejich drobné stavební úpravy, na které není třeba stavební povolení ani ohlášení.
 • Zajišťuje provoz, údržbu a opravy soustavy centrálního zásobování teplem (CZT) v Blansku a ostatních tepelných zdrojů v majetku města.
 • Připravuje podklady a realizuje hromadné nákupy energií.
 • Zajišťuje a kontroluje plnění smluv v oblasti provozu, údržby a oprav rozvodů elektřiny a plynu v majetku města.
 • Eviduje a zabezpečuje péči o nástěnky, vývěsky v majetku města, zabezpečuje jejich přidělování subjektům, včetně uzavírání smluv.
 • Zabezpečuje péči o sochy, památníky, busty, pamětní desky, které jsou v majetku města.
 • Zajišťuje provoz, údržbu a opravy místního rozhlasu.
 • Zajišťuje správu rekreační oblasti Palava včetně zpracování pravidel pobytu na území rekreační oblasti Palava.
 • Zajišťuje vazby mezi městem a jím založenou společností Služby Blansko, s. r. o.
 • Zabezpečuje činnost komise bytové.

Oddělení školství, kultury a sportu (zkratka ŠKOL)

 • Plní úkoly samosprávy ve školství dle platných právních předpisů ve školách zřizovaných městem.
 • Zajišťuje výkon státní správy na úseku školství.
 • V rámci odboru koordinuje rozvoj, opravy a údržbu škol a školských zařízení zřizovaných městem.
 • Projednává přestupky dle platných předpisů v rozsahu své působnosti.
 • Organizačně řídí činnost příspěvkových organizací Kulturního střediska města Blanska a Městské knihovny Blansko.
 • Řídí provoz a kulturně společenskou činnost Městského klubu důchodců.
 • Plní úkoly státní správy v oblasti povolování a kontroly provozu výherních hracích přístrojů na území města.
 • Zabezpečuje výkon státní správy v oblasti provozování hazardních her (např. přijímá ohlášení tombol a turnajů malého rozsahu, na které se dle tohoto zákona ohlášení vztahuje, a v případě nesplnění podmínek stanovených zákonem rozhoduje ve správním řízení o zákazu provozování ohlášené hazardní hry).
 • Dbá na dodržování autorských práv při veřejných produkcích.
 • Vybírá  správní poplatky v oblasti své činnosti.
 • Zajišťuje agendu občanských aktivit.
 • Koordinuje spolupráci předsedů občanských aktivit v městských částech s jednotlivými odbory úřadu.
 • Spolupracuje se spolky  činnými v oblasti kultury, mládeže, tělovýchovy a dalšími zájmovými organizacemi na území města.
 • Administruje výjimky ze zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích.
 • Zajišťuje výkon agendy týkající se zkrácení doby nočního klidu.
 • Vede evidenci válečných hrobů, které jsou v územním obvodu obce s rozšířenou působností Blansko a zabezpečuje plnění dalších úkolů vyplývajících z příslušných ustanovení zákona o válečných hrobech a pietních místech.
 • Zabezpečuje činnost komise pro zájmové činnosti a kulturu.
 • Zabezpečuje činnost komise sportovní.
 • Zabezpečuje činnost komise pro občanské aktivity.
 • Zabezpečuje činnost komise pro školství a vzdělávání.

            aktualizováno: 28. 2. 2023, 08:10 h