Náplň práce odboru správy a rozvoje města

 • Spravuje movitý i nemovitý majetek města s výjimkou majetku udržovaného odborem OHS, a to jak po stránce údržbové, tak investiční a plní další úkoly v oblasti správy majetku města.
 • Koordinuje investiční výstavbu a rozvoj města, zajišťuje plnění územního plánu, zajišťuje tvorbu koncepce městské architektury a veřejné zeleně ve spolupráci s městským architektem.
 • Podává daňová přiznání k dani z nemovitých věcí a zajišťuje hrazení daně z nemovitých věcí v majetku města.
 • Rozhoduje o uzavírání Dohod o dočasném užití pozemků města, Dohod o právu provést stavbu či opatření na pozemku, stavbě, objektu či zařízení ve vlastnictví města  včetně přípravy a podpisu příslušných smluv a zajištění finančního krytí těchto dohod jistinou.
 • V samostatné působnosti zastupuje město ve správních řízeních dle vodního zákona nerozvojového charakteru (např. domovní ČOV, areálové lapače olejů, odlučovače ropných látek, neoprávněné vypouštění odpadních vod a další).
 • Spolupracuje při technickém zajištění branné pohotovosti státu, požární a civilní ochraně a řešení havarijní situace.
 • Zajišťuje vazby mezi městem a jím založenými společnostmi.
 • Zabezpečuje činnost Výboru pro energetiku Zastupitelstva města Blansko.

Oddělení investic (zkratka INV)

 • Věcně a časově koordinuje investiční výstavbu města a s ní související činnosti ovlivňující rozvoj města.
 • Realizuje veřejné zakázky odboru SRM podle zákona o zadávání veřejných zakázek.
 • Kompletně zabezpečuje proces přípravy a realizace investičních a stavebních akcí.
 • Podává jménem města žádosti o územní rozhodnutí, stavební povolení či obdobné dokumenty umožňující realizaci stavby a ostatní nutná povolení související s realizací projektů.
 • Zajišťuje opravy movitého a nemovitého majetku, včetně pozemních komunikací.
 • Koordinuje veškeré činnosti týkající se investic a územního rozvoje města s ostatními odbory úřadu, a to především ve vztahu na dotační politiku státu, kraje, Evropské unie apod.
 • Plní roli odborného poradce pro všechny odbory při zadávání veřejných zakázek.
 • Spravuje profil zadavatele města Blansko.
 • Zajišťuje tvorbu koncepce městské architektury a veřejné zeleně ve spolupráci s městským architektem.
 • Zajišťuje naplňování územního plánu města.
 • Podílí se na pořízení územně plánovacích podkladů a územně plánovacích dokumentací a jejich aktualizaci; zajišťuje archivaci schválených plánovacích dokumentací a územně plánovacích podkladů města
 • Podílí se na pořízení a správě územně technických podkladů pro území města.
 • Zastupuje město ve stavebním a územním řízení a dalších stavebně správních řízeních v případech, kdy je město Blansko účastníkem těchto řízení.
 • Vyřizuje příspěvky za rozvoj lokalit pro bydlení ve městě Blansko.
 • Vyřizuje žádosti o výkupy a dary dopravní a technické infrastruktury převáděné do majetku města.
 • Spolupracuje se „Svazkem vodovodů a kanalizací“ měst a obcí na údržbě a rozvoji vodárenské a kanalizační infrastruktury na území města.
 • Zajišťuje kompletní hospodaření s pozemky v majetku města.
 • Řeší úplatné a bezúplatné převody majetku do i z vlastnictví města.
 • Řeší nájmy a výpůjčky pozemků
 • Řeší nájmy reklamních ploch v majetku města.
 • Rozhoduje o zřizování a rušení věcných břemen – služebností inženýrské sítě včetně přípravy a podpisu příslušných smluv, vede evidenci věcných břemen.
 • Zajišťuje podávání návrhů na vklad práv k pozemkům a zápisy změn údajů o pozemcích do katastru nemovitostí.
 • Zajišťuje zápisy změn údajů o pozemcích do katastru nemovitostí.
 • Vede evidenci pozemků v majetku města.
 • Provádí ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu zejména na úseku agendy odboru SRM.
 • Připravuje podklady pro zařazování a vyřazování pozemků do majetku a z majetku města.
 • Zajišťuje a kontroluje čištění, letní a zimní údržbu místních komunikací a chodníků.
 • Zajišťuje běžnou údržbu komunikací v majetku města.

 Oddělení správy a údržby majetku (zkratka SÚM)

 • Zajišťuje kompletní hospodaření s bytovým a nebytovým fondem města (včetně budov MěÚ).
 • Provádí vyúčtování služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostor a provádí přepisy energií.
 • Zastupuje město v bytových družstvech a ve společenstvích vlastníků jednotek, kde je město členem.
 • Zajišťuje prodej bytů a nebytových prostor, připravuje kupní smlouvy, zajišťuje podávání návrhů na vklad práv k bytům a nebytovým prostorům do katastru nemovitostí, případně zápisy změn údajů.
 • Zajišťuje kompletní hospodaření, včetně příprav smluv a kontroly činnosti nájemců v objektech sportovních zařízení (tj. např. krytých lázní a aquaparku, zimního stadionu, sportovních hal, hřišť), v areálu psího útulku, veřejného WC.
 • Zajišťuje přihlášení pohledávek města vzniklých z hospodářské činnosti města do insolvenčního řízení.
 • Vede a aktualizuje pasport budov v majetku města.
 • Připravuje a realizuje údržbu bytů, nebytových prostor a sportovních zařízení a jejich drobné stavební úpravy, na které není třeba stavební povolení ani ohlášení.
 • Připravuje podklady a realizuje hromadné nákupy energií.
 • Zajišťuje a kontroluje plnění smluv v oblasti provozu, údržby a oprav rozvodů elektřiny a plynu v majetku města.
 • Eviduje a zabezpečuje péči o nástěnky, vývěsky v majetku města, zabezpečuje jejich přidělování subjektům, včetně uzavírání smluv.
 • Zabezpečuje péči o sochy, památníky, busty, pamětní desky, které jsou v majetku města.
 • Zajišťuje provoz, údržbu a opravy místního rozhlasu.
 • Zajišťuje běžnou údržbu komunikací v majetku města.
 • Zajišťuje instalaci a údržbu dopravního značení.
 • Vede a aktualizuje pasport komunikací v majetku města.
 • Zajišťuje a kontroluje údržbu veřejné zeleně.
 • Podává za město Blansko žádosti o kácení stromů na pozemcích města.
 • Zajišťuje prostřednictvím odborného lesního hospodáře správu lesů v majetku města.
 • Zajišťuje dopravní obslužnost a provoz městské hromadné dopravy v Blansku.
 • Zajišťuje a kontroluje nakládání s odpady v rámci odpadového hospodářství města (tzn. nakládání s komunálním odpadem, nebezpečným odpadem, zajišťuje shromažďování odpadů určených k dalšímu využití).
 • Spravuje dětská hřiště a dopravní hřiště v majetku města.
 • Zajišťuje a kontroluje údržbu veřejného osvětlení.
 • Vede evidenci stavebního materiálu v majetku města.
 • Zajišťuje údržbu dešťových vpustí, kanalizace a vodovodů v majetku města.
 • Zajišťuje a kontroluje provoz hřbitovů na území města.
 • Zajišťuje instalaci a údržbu městského mobiliáře.
 • Vydává stanoviska za město jako vlastníka pozemků k užívání veřejných prostranství.
 • Pro odbor FIN zajišťuje výběr místního poplatku za užívání veřejného prostranství.
 • Zastupuje město ve správním řízení dle zákona o pozemních komunikacích, tj. např. uzavírky místních komunikací, stanovení dopravního značení, napojení na místní komunikace.
 • Zastupuje město Blansko a vydává vyjádření za město Blansko ve správním řízení o zvláštním užívání pozemních komunikací.
 • Zajišťuje drobné opravy a údržbu majetku města.
 • Zajišťuje údržbu veřejného prostranství.
 • Zjišťuje správu retenčních nádrží Palava I a Palava II. a plní funkci hrázného na těchto přehradách.
 • Zajišťuje správu toků majících vztah k majetku města, sedimentačních a požárních nádrží.

            aktualizováno: 25. 1. 2024, 08:13 h