Veřejně podpořené projekty ‒ povinná publicita

Standardizace územního plánu města Blansko

Konverze územního plánu do jednotného standardu územně plánovací dokumentace.

Celý dokument


Integrace ukrajinských občanů na území města Blansko
Cílem projektu Integrace ukrajinských občanů na území města Blansko je podpora a usnadnění jejich začlenění do společnosti. Tohoto cíle chceme dosáhnout zejména prostřednictvím zajištění výuky kurzů českého jazyka a aktivitami jak pro dospělé, tak pro děti.
Celý dokument


Varovné informační systémy a digitální povodňový plán města Blansko
Předmětem podpory je zpracování digitálního povodňového plánu a pořízení lokálního varovného systému ochrany před povodněmi pro město Blansko. Realizací projektu bude 278 obyvatel chráněno protipovodňovými opatřeními a 1 obec bude chráněna digitálním povodňovým plánem.
Celý dokument


Výdejny potravinových bank v ČR
Projekt zajistí síť výdejních míst jako nový nástroj v systému potravinové a materiální pomoci. Na 150 místech v ČR budou nově potravinové banky přímo vydávat potravinovou pomoc potřebným lidem, které doporučí sociální pracovníci obcí, NNO, případně úřadů práce.
Celý dokument


Kybernetická bezpečnost Blansko
Zabezpečení ostatních IS v souladu se standardy kybernetické bezpečnosti a vyhlášky č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti, dále jen VyKB) a mezinárodními standardy a normami v oblasti bezpečnosti informací.
Celý dokument


eGovernment Blansko
Inovace (modernizace) informačního systému. Pořízený informační systém je systém upravený, konfigurovaný a zajišťující minimálně tři nové funkcionality informačního systému. Podporuje rozvoj služeb eGovernmentu pro občany, podniky a veřejné orgány na území ČR.
Celý dokument


ZŠ TGM – přístavba jídelny a školní kuchyně v Blansku – část Zelená střecha a retenční nádrže
Projekt řeší výstavbu extenzivní zelené střechy na přístavbě jídelny ZŠ TGM Blansko a vybudování podzemních retenčních nádrží na zachytávání dešťových vod, které budou regulovaným odtokem odvedeny do kanalizace.
Celý dokument


Oprava silnice mezi Olešnou a Hořicemi
Město dokončilo další část rekonstrukce místní komunikace mezi místními částmi Olešná a Hořice. Nový povrch postupně dostal dohromady více než kilometrový úsek silnice. Dokončení oprav se podařilo díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj. Poslední částí projektu bylo vodorovné značení na vozovce, které se zrealizovalo v roce 2020. 
Celý dokument


Zpracování územní studie krajiny
ÚSK zpracovává krajinu podrobně ve všech souvislostech. Jedná se o multioborový dokument, který má za cíl propojit jednotlivé oblasti krajiny s cílem udržitelného rozvoje v nezastavěném území. ÚSK byla zpracována v souladu s požadavky Evropské úmluvy o krajině (smluvní dokument mezi členskými státy Rady Evropy), reagovala na dokument Strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu (tzv. „Adaptační strategie EU“) a na její národní ekvivalent – Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (tzv. „Adaptační strategie ČR“), a na Strategii EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020, a zohlednila protipovodňovou ochranu a zelenou infrastrukturu.
Celý dokument


Podpora infrastruktury základních škol – I. etapa ZŠ Erbenova, ZŠ Dvorská, ZŠ Salmova
Město Blansko je nyní již úspěšným žadatelem o dotaci z programu Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení výzva č. Infrastruktura základních škol (SVL) – Výzva č. 47.
Celý dokument


Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura města Blansko
Předmětem projektu je zajištění zvýšení efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality informačních a komunikačních technologií a tím dojde k naplnění specifického cíle 3.2. „Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů informačních a komunikačních technologií“.
Celý dokument


Územní studie krajiny ORP Blansko
Cílem pořízení územní studie krajiny (ÚSK) je vytvořit odborný komplexní dokument umožňující koncepční víceoborový přístup k řešení krajiny...
Celý dokument


Město Blansko připravuje svou budoucnost
Cílem projektu je vytvoření jednotné vizuální identity úřadu a města Blanska, realizace specifických vzdělávacích a výcvikových programů přispívajících ke zkvalitnění rozvoje lidských zdrojů ve veřejné správě...
Celý dokument

            aktualizováno: 22. 2. 2024, 12:41 h