Veřejně podpořené projekty ‒ povinná publicita

ZŠ TGM – přístavba jídelny a školní kuchyně v Blansku – část Zelená střecha a retenční nádrže
Projekt řeší výstavbu extenzivní zelené střechy na přístavbě jídelny ZŠ TGM Blansko a vybudování podzemních retenčních nádrží na zachytávání dešťových vod, které budou regulovaným odtokem odvedeny do kanalizace.
Celý dokument


Oprava silnice mezi Olešnou a Hořicemi
Město dokončilo další část rekonstrukce místní komunikace mezi místními částmi Olešná a Hořice. Nový povrch postupně dostal dohromady více než kilometrový úsek silnice. Dokončení oprav se podařilo díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj. Poslední částí projektu bylo vodorovné značení na vozovce, které se zrealizovalo v roce 2020. 
Celý dokument


Zpracování územní studie krajiny
ÚSK zpracovává krajinu podrobně ve všech souvislostech. Jedná se o multioborový dokument, který má za cíl propojit jednotlivé oblasti krajiny s cílem udržitelného rozvoje v nezastavěném území. ÚSK byla zpracována v souladu s požadavky Evropské úmluvy o krajině (smluvní dokument mezi členskými státy Rady Evropy), reagovala na dokument Strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu (tzv. „Adaptační strategie EU“) a na její národní ekvivalent – Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (tzv. „Adaptační strategie ČR“), a na Strategii EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020, a zohlednila protipovodňovou ochranu a zelenou infrastrukturu.
Celý dokument


Podpora infrastruktury základních škol – I. etapa ZŠ Erbenova, ZŠ Dvorská, ZŠ Salmova
Město Blansko je nyní již úspěšným žadatelem o dotaci z programu Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení výzva č. Infrastruktura základních škol (SVL) – Výzva č. 47.
Celý dokument


Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura města Blansko
Předmětem projektu je zajištění zvýšení efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality informačních a komunikačních technologií a tím dojde k naplnění specifického cíle 3.2. „Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů informačních a komunikačních technologií“.
Celý dokument


Územní studie krajiny ORP Blansko
Cílem pořízení územní studie krajiny (ÚSK) je vytvořit odborný komplexní dokument umožňující koncepční víceoborový přístup k řešení krajiny...
Celý dokument


Město Blansko připravuje svou budoucnost
Cílem projektu je vytvoření jednotné vizuální identity úřadu a města Blanska, realizace specifických vzdělávacích a výcvikových programů přispívajících ke zkvalitnění rozvoje lidských zdrojů ve veřejné správě...
Celý dokument

            aktualizováno: 7. 9. 2022, 08:31 h