Opatření obecné povahy

(opatření vydává zastupitelstvo města)
přílohy jsou k dispozici na stavebním úřadě

Opatření č. 2 ze dne 3. 2. 2020

Město Blansko dle § 173, odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., (správní řád), v platném znění, oznamuje, že Zastupitelstvo města Blansko přijetím usnesení č. 15 na svém 2. zasedání konaném 18.12.2018 podle ust. § 6 odst. 5. písm. d) a § 69 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a ve smyslu § 171 správního řádu, vydalo Regulační plán Blansko – střed města, který vznikl úpravou a projednáním Regulačního plánu Blansko – střed města z roku 2002 v režimu návrhu regulačního plánu z podnětu, na základě možnosti dané v § 188 odst. 2, dle § 71 odst. 3, § 61 až 65 a § 67 až 69 stavebního zákona.

Do dokumentace Regulačního plánu Blansko – střed města, vydaného formou opatření obecné povahy č. 2/2018, včetně jeho odůvodnění může každý nahlédnout na úřadu územního plánování, kterým je oddělení územního plánování a regionálního rozvoje Odboru stavební úřad MěÚ Blansko, nám. Republiky 1, zejména v úřední dny pondělí a středa 8:00–17:00 hodin, jinak dle telefonické dohody. Návrh opatření obecné povahy č. 2/2018, s vlastní dokumentací Regulačního plánu Blansko – střed města, je rovněž uveřejněno na webových stránkách Města Blansko https://www.blansko.cz/meu/odbor-stavebni-urad/regulacni-plany jako příloha této vyhlášky.

Poučení:

Regulační plán Blansko – střed města (opatření obecné povahy č. 2/2018) nabude účinnosti po zveřejnění opatření obecné povahy s dokumentací Regulačního plánu Blansko – střed města (dokumentace zpracovaná v listopadu 2018), ve smyslu ustanovení § 75 stavebního zákona, patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení dle § 174 odst. 2 správního řádu.

Příloha:

Opatření obecné povahy včetně odůvodnění (viz dokumentace, listopad 2018, dostupná na uvedeném odkazu)

            aktualizováno: 26. 5. 2020, 08:11 h