Hejtman vyhlásil období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

13. srpna 2003, zprávy z MěÚ, přečteno: 4147×

Hejtman Jihomoravského kraje dle čl. 3 nařízení Jihomoravského kraje č. 2/2003, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, vyhlašuje na území Jihomoravského kraje období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru počínaje dnem 13. srpna 2003.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti vyvěšením na úřední desce Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Vyvěšeno na úřední desce Krajského řadu Jihomoravského kraje dne 13. 8. 2003 v 8.15 hod.

Ing. Stanislav Juránek, v. r.
hejtman

VÝTAH Z NAŘÍZENÍ č. 2 Jihomoravského kraje ze dne 15. 5. 2003,
kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Stanovení podmínek požární bezpečnosti v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

 1. V období nadměrného sucha je každý povinen:
  1. při rozdělávání ohně v lese ve vyhrazeném tábořišti
   1. zajistit, aby místo pro rozdělávání ohně bylo izolováno od snadno zápalných látek a bylo pod stálým dozorem dospělé osoby
   2. uhasit oheň při změně povětrnostních podmínek (např. zesilující vítr)
   3. opustit místo, kde byl oheň rozdělán, teprve po úplném vyhasnutí ohněnebo jeho vhodném uhašení (zalití vodou, zasypání zeminou, pískem apod.)
  2. neprovádět spalování odpadu vzniklého při ošetřování a průřezu dřevin nebo vzniklého při shrabování suché trávy a listí
  3. plnit povinnosti dle zvláštních právních předpisů (např. zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, vyhláška 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
 2. Používání zábavné pyrotechniky a jiných obdobných výrobků v místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požárů v období nadměrného sucha se zakazuje.
 3. Osoby hospodařící v lese jsou v období nadměrného sucha povinny omezit na nezbytně nutnou míru provádění prací v lesních porostech, které mohou způsobit požár.
 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter