Nebezpečné odpady pod stálým dohledem úřadu

21. dubna 2004, zprávy z MěÚ, přečteno: 4423×

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech stanovuje povinnost právnickým osobám a fyzickým osobám oprávněným k podnikání, které při své činnosti nakládají s nebezpečnými odpady, nakládat s těmito odpady pouze na základě souhlasu věcně a místně příslušného úřadu obce s rozšířenou působností, pokud na tuto činnost nemají souhlas krajského úřadu k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru a výkupu odpadů.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Původci jsou povinni odpady zařazovat podle druhů a kategorií (za každou samostatnou provozovnu a za každý druh odpadu samostatně) a zajistit jejich přednostní využití. Odpady, které nemůže původce sám využít nebo odstranit v souladu se zákonem o odpadech a jeho prováděcími předpisy, je povinen předat pouze osobě oprávněné k jejich převzetí.

O pohybu nebezpečných odpadů je příslušný úřad informován dle zaslaných evidenčních listů pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR. Tyto evidenční listy obsahují údaje o odesílateli (převážně původci odpadu), příjemci odpadu (dopravci), místě nakládky a místě vykládky. Tyto evidenční listy se zasílají příslušnému úřadu podle místa zahájení přepravy do 10 dnů od jejího zahájení.

Městský úřad Blansko s rozšířenou působností vede v evidenci vydané souhlasy k nakládání s nebezpečným odpadem u 405 původců. Jedná se o fyzické osoby oprávněné k podnikání, právnické osoby, příspěvkové organizace, státní organizace, ostatní zdravotnická zařízení, laboratoře. Největší podíl zastoupení původců má město Blansko 28,6 %, dále následuje město Rájec-Jestřebí 7,9 %, město Adamov 4,9 %, obec Jedovnice 4,69 %, obec Černá Hora 4,44 %, atd.

V obvodu jsou vedeny i svozové firmy odpadů, např.: SITA Moravia a.s., Kaiser servis spol. s r.o., Euro-trend CZ s.r.o., Gama J+P s.r.o., TRIFON, spol. s r.o.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter