Informace voličům pro komunální volby

12. října 2006, zprávy z MěÚ, přečteno: 6313×

Volby do Zastupitelstva města Blanska proběhnou v pátek 20. října 2006 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 21. října 2006 od 8.00 do 14.00 hodin.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Město Blansko je rozděleno do 30 okrsků, které jsou shodné s okrsky pro červnové parlamentní volby. Oznámení starostky o dni a místě konání voleb je vyvěšeno na úřední desce MěÚ Blansko, je k nahlédnutí na podatelně MěÚ Blansko, je zveřejněno v tisku a na internetových stránkách města na adrese www.blansko.cz.

Právo volit do zastupitelstva obce má podle ust. § 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, v platném znění, státní občan ČR (příp. státní občan jiného státu, který je oprávněn volit na území ČR), který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, má v obci trvalý pobyt, a u kterého nenastala některá z překážek výkonu volebního práva.

Překážkami výkonu volebního práva podle zákona jsou:

 • zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody,
 • zbavení způsobilosti k právním úkonům,
 • zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu,
 • výkon základní a náhradní vojenské služby, vyžaduje-li to plnění povinností z této služby vyplývajících nebo služba vojáka z povolání v zahraničí

Stálý seznam voličů uzavírá MěÚ Blansko podle ust. § 28 citovaného zákona dva dny přede dnem zahájení voleb. Občan, který po sestavení seznamů nabude nebo pozbude práva volit, bude do tohoto seznamu dodatečně zapsán nebo z něho vyškrtnut.

Chtěl bych upozornit na důležitou podmínku volebního práva – státní občanství ČR (neplatí pro výjimky u státního občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území ČR). Podle ust. § 33 každý volič při volbách hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství ČR. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství ČR, nebude mu hlasování umožněno. Totožnost a státní občanství ČR lze prokázat platným občanským průkazem s vyznačeným občanstvím ČR nebo cestovním pasem ČR.

Prosím voliče, aby si potřebné doklady přinesli s sebou do volební místnosti. Podle ust. § 28 si může každý volič v úředních hodinách na MěÚ Blansko (odbor vnitřních věcí, nám. Republiky 1 v Blansku) ověřit, zda je zapsán v seznamu voličů. Může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav. Dle platné legislativy nelze zveřejňovat seznamy voličů na veřejně přístupných místech. Volič má právo ověřovat pouze záznamy o své osobě.

Způsob hlasování

Podle ust. § 34 může volič hlasovat pro celou volební stranu nebo pro jednotlivé kandidáty (i z různých volebních stran), nejvýše však 25 kandidátů. Doporučuji, abyste si hlasovací lístek upravili již předem a přišli s ním do volební místnosti. Není povinností upravovat hlasovací lístek až ve volební místnosti.

Jak můžete hlasovací lístek upravit:

 • na hlasovacím lístku označit křížkem pouze jednu volební stranu ve čtverečku v záhlaví sloupce s kandidáty volební strany. Tím volič hlasuje pro všechny kandidáty označené volební strany,
 • na hlasovacím lístku označit křížkem pouze jednu volební stranu ve čtverečku v záhlaví sloupce s kandidáty volební strany. Zároveň může označit u ostatních volebních stran v rámečku před jménem kandidáta křížkem další kandidáty, pro které hlasuje. Takto volí předně jednotlivě označené kandidáty, dále kandidáty označené volební strany, do počtu 25 členů zastupitelstva v pořadí, v němž jsou kandidáti označené volební strany uvedeni v jejím sloupci. (Například označím volební stranu s 25 kandidáty a současně 5 jednotlivých kandidátů z jiných volebních stran. Zvolil jsem tím 5 jednotlivých kandidátů z ostatních volebních stran a prvních 20 kandidátů z označené volební strany),
 • na hlasovacím lístku označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasujete, a to v kterémkoliv ze sloupců, v nichž jsou uvedeni kandidáti jednotlivých volebních stran (nejvýše však 25 kandidátů).

Volič po prokázání totožnosti a státního občanství ČR ve volební místnosti obdrží úřední obálku a je povinen se odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků. Voliči, který se neodebral do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků, komise hlasování neumožní (ust. § 33).

V určeném prostoru vloží volič vyplněný hlasovací lístek do úřední obálky a potom tuto obálku vhodí před okrskovou volební komisí do volební schránky.

Podle ust. § 41 je neplatný ten hlasovací lístek, který není na předepsaném tiskopise.

Hlas voliče je neplatný:

 1. jestliže neoznačil na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta,
 2. označil-li na hlasovacím lístku ve čtverečku v záhlaví sloupce volební strany více než jednu volební stranu,
 3. označil-li na hlasovacím lístku křížkem v rámečku před jménem kandidáta více než 25 kandidátů,
 4. jestliže hlasovací lístek nebyl vložen do úřední obálky,
 5. jestliže je hlasovací lístek přetržen,
 6. je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva obce.

Hlasovací lístky dodá MěÚ Blansko voličům nejpozději tři dny přede dnem voleb.

Žádám voliče, aby si tyto lístky přinesli s sebou do volební místnosti. Ti, kteří se dostaví do volební místnosti bez hlasovacího lístku, obdrží hlasovací lístek od okrskové volební komise.

Volič bude volit podle místa svého trvalého pobytu ve volební místnosti volebního okrsku, stanovené Oznámením starostky o dni a místě konání voleb do zastupitelstva
obce.

Občané, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou zúčastnit voleb ve volební místnosti a chtějí volit, nahlásí tuto skutečnost na MěÚ Blansko tel. 516 775 141, 516 775 140 nebo také ve dny voleb přímo v příslušné okrskové volební komisi. Členové příslušné okrskové volební komise je navštíví s přenosnou volební schránkou.

Při zjišťování výsledku voleb za celou obec se nejdříve spočítá celkový počet platných hlasů pro každou volební stranu (pokud volební strana získá méně než 5 % platných
hlasů, k jejímu výsledku již nadále nepřihlíží, je vyřazena z dalšího rozpočítávání mandátů). Potom se podle daného vzorce určí počet mandátů pro danou volební stranu a v závěrečné fázi se k takto určeným mandátům přiřadí jména kandidátů.

Všechny informace o volbách včetně výsledků voleb jsou a budou k dispozici na úřední desce MěÚ Blansko na nám. Svobody před budovou radnice.

Ing. Josef Kupčík
tajemník MěÚ Blansko