Změny v systému sociálních služeb a sociálních dávek – 5. část

2. ledna 2007, zprávy z MěÚ, přečteno: 4989×

Dnem 1. 1. 2007 nabývá účinnosti zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, který upravuje poskytování pomoci k zajištění základních životních podmínek fyzickým osobám, které se nacházejí v hmotné nouzi, prostřednictvím dávek pomoci v hmotné nouzi.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Osoba se nachází v hmotné nouzi zejména tehdy, jestliže její příjem a příjem společně posuzovaných osob po odečtení přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje částky živobytí, přičemž si nemůže tento příjem zvýšit vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu nebo z jiných vážných důvodů vlastním přičiněním.

Zvýšení příjmu vlastním přičiněním se rozumí zvýšení příjmu vlastní prací, řádným uplatněním nároků a pohledávek a prodejem nebo jiným využitím majetku. Pro stanovení živobytí osoby je využíváno i nově zavedeného institutu existenčního minima.

Od 1. ledna 2007 budou existovat tři nové dávky – příspěvek na živobytí, mimořádná okamžitá pomoc a doplatek na bydlení, které nahradí dávky závisející na sociální potřebnosti, například dávky poskytované podle zákona o sociální potřebnosti, peněžité a věcné dávky občanům, kteří se přechodně ocitli v mimořádně obtížných poměrech a další.

Nový zákon o pomoci v hmotné nouzi obsahuje také nástroje, které propojí výplatu dávek s motivačními prvky. Nová právní úprava finančně zvýhodňuje ty příjemce dávek, kteří budou při řešení své situace aktivní (např. při hledání zaměstnání).

Pokud klient, žádající o dávku pomoci v hmotné nouzi, nebude aktivně spolupracovat při hledání práce, bude odmítat nabízenou práci nebo jiným způsobem nebude projevovat vlastní snahu o zvýšení příjmu, odrazí se tyto skutečnosti ve výši příspěvku na živobytí. V krajním případě může dojít k situaci, kdy úřady neuznají žadatele o dávku z uvedeného důvodu za osobu v hmotné nouzi a dotyčný tak nebude mít nárok na příslušné peněžité nebo věcné zabezpečení.

Od 1. ledna 2007 se řízení o přiznání dávky zahajuje na základě písemné žádosti osoby, podané příslušnému orgánu pomoci v hmotné nouzi na tiskopisu předepsaném
ministerstvem.

O přiznání výše uvedených dávek rozhoduje příslušný pověřený obecní úřad s výjimkou mimořádné okamžité pomoci z důvodu ohrožení sociálním vyloučením,
kdy o této dávce rozhoduje obecní úřad obce s rozšířenou působností. Pro občany
města Blanska a občany dalších obcí správního obvodu je to Městský úřad Blansko,
odbor sociálních věcí.

Pokud byla dávka sociální péče pravomocně přiznána přede dnem účinnosti tohoto zákona (tj. do 31. 12. 2006) a nárok na ni trvá k 1. 1. 2007, posoudí Městský úřad Blansko, odbor sociálních věcí nárok na příspěvek na živobytí a jeho výši nejpozději do 30. dubna 2007, přičemž nárok na výplatu dávky sociální péče po tuto dobu nezaniká, pokud trvají podmínky stanovené podle právních předpisů účinných ke dni 31. 12. 2006.