Informace k „zániku povolení“ pro nakládání s vodami

16. dubna 2007, zprávy z MěÚ, přečteno: 5095×

Podrobné vysvětlení pro fyzické i právnické osoby, na které studny je potřeba povolení a na které ne. Kdo musí podávat nové povolení a koho se toto případně netýká.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Fyzické osoby nepodnikající (domácnosti), které využívají studny, domovní čistírny odpadních vod, odběr povrchové vody

Odběrem podzemní vody pro jednotlivé domácnosti se rozumí odběr pro pitné účely, vaření, užívání koupelny a WC, zalévání zahrady, napájení zvířat atd.

  1. V případě studny, ze které je voda odebírána a u níž lze nějakou formou (čestné prohlášení, dokumentace ke stavbě, svědecká výpověď) doložit, že studna byla vybudována před rokem 1955, není nutno o povolení k odběru vody žádat. V tomto případě se studna i odběr z ní považuje dle výkladu vodního zákona za povolený, a to i po 1. 1. 2008.
  2. Odebírat podzemní vodu ze studny vybudované po 1. 1. 1955 lze pouze na základě platného povolení. Pokud již bylo povolení vydáno, jeho platnost po 1. 1. 2008 nezaniká. Pokud povolení k odběru podzemní vody nebylo vydáno, je nezbytné co nejdříve o jeho vydání požádat. Pokud se nedochovalo nebo nebylo vydáno stavební povolení na studnu, je třeba k žádosti o povolení k odběru podzemní vody doložit pasport stavby studny (dokumentaci skutečného provedení stavby).
  3. Pokud v povolení k odběru podzemní vody ze studny, které bylo vydáno po 1. 1. 1955 a které nabylo právní moci před 1. 1. 2002, je uveden účel odběru podzemní vody pouze zalévání zahrady nebo obecně pozemku, je třeba požádat o prodloužení jeho platnosti v termínu do 30. 6. 2007. Pokud tak nebude učiněno, jeho platnost k 1. 1. 2008 zaniká, a je třeba požádat o povolení nové.
  4. Domovní čistírny odpadních vod – v případě, že povolení k vypouštění odpadních vod nabylo právní moci před 1. 1. 2002, je třeba o prodloužení jeho platnosti požádat do 30. 6. 2007. Pokud tak nebude učiněno, jeho platnost k 1. 1. 2008 zaniká, a je třeba požádat o povolení nové.
  5. Pokud je k odběru povrchové vody (z potoka, rybníka, řeky) využíváno zvláštní technické zařízení (čerpadlo, trkač apod.), pak je třeba povolení vodoprávního úřadu, a to bez ohledu na množství odebírané vody.

Osoby právnické a fyzické podnikající, včetně obcí, které využívají veřejné studny a skupinové vodovody, vypouštění odpadních vod

  1. V případě, že existuje k nakládání s vodami povolení, které nabylo právní moci před 1. 1. 2002, lze o prodloužení jeho platnosti požádat do 30. 6. 2007. Pokud tak nebude učiněno, jeho platnost k 1. 1. 2008 zaniká, a je třeba požádat o povolení nové.
  2. V případě, že povolení k nakládání s vodami neexistuje anebo se jej nepodaří dohledat, musí být požádáno o povolení nové. K povolení vodních děl a k povolení nakládání s vodami je pro správní obvod obce s rozšířenou působností Blansko věcně a místně příslušný vodoprávní úřad – Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí.

Formuláře žádostí si můžete stáhnout nebo osobně vyzvednout přímo na odboru životního prostředí MěÚ Blansko.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter