Nové prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu

25. září 2009, zprávy z MěÚ, přečteno: 4864×

Stavební úřad upozorňuje nejen všechny, kdo hodlají stavět, ale i ostatní osoby zúčastněné na výstavbě, že 26. 8. 2009 byla vydána a od tohoto data je také účinná nová vyhláška č. 268 o technických požadavcích na stavby. Současně byla zrušena dosud platná vyhláška č. 137/1998 Sb.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Nová vyhláška ve značné míře ustupuje od stanovení konkrétních požadavků a odkazuje na příslušné normy. Zde může nastat potíž – zatímco zákony a vyhlášky jsou běžně a bezplatně dostupné, pořizování českých norem je pro běžné uživatele velmi nákladné, normy ani nelze kopírovat a volně šířit.

Hlavní změnou je vypuštění všech požadavků na požární bezpečnost staveb; tato je nadále řešena pouze ve speciální vyhlášce č. 23/2008 Sb. Praktickým důsledkem je např. zrušení zákazu přesahu tzv. požárně nebezpečného prostoru na sousední pozemek, přičemž do sousední stavby přirozeně i nadále zasahovat nesmí.

Další novinkou je vyhláška č. 269, kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Tato novela například stanoví přísné požadavky na umísťování studní, v málo propustném prostředí minimálně 12 m od žump, malých čistíren a kanalizačních přípojek. Samotné žumpy (bez přepadu) nadále bude možné budovat jen tam, kde nejen není v blízkosti kanalizace a současně ani není možnost umístit malou čističku a vyčištěné vody z ní odvádět do vodního toku nebo do vod podzemních.

Pozitivní je jistě zrušení 2,5 roku platného ustanovení, že terasa nebo balkon u rodinného domu vyšší než 2 m musí být nejméně 3 m od hranice sousedního pozemku. Toto zdánlivě nevinné ustanovení přinášelo téměř neřešitelné problémy vlastníkům řadových rodinných domů.

Případné nejasnosti a problémy s aplikací nových předpisů je možné zkonzultovat s pracovníky Stavebního úřadu Městského úřadu Blansko.